Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D
اسم المؤلف
Grzegorz Nikiel, w Bielsku-Białej
التاريخ
30 يوليو 2022
المشاهدات
497
التقييم
(لا توجد تقييمات)
Loading...

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D
Grzegorz Nikiel
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji
Spis treci
WSTP . 5

 1. ISTOTA FUNKCJONOWANIA STEROWANIA NUMERYCZNEGO . 7
  1.1. WPROWADZENIE . 7
  1.2. POMIARY POŁOENIA W OSIACH STEROWANYCH NUMERYCZNIE . 12
  1.3. UKŁADY WSPÓŁRZDNYCH . 18
  1.4. DEFINICJA UKŁADÓW WSPÓŁRZDNYCH . 21
  1.5. PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE OBRABIARKI . 23
  1.6. NAJAZD NA PUNKT REFERENCYJNY . 26
  1.7. ZALENOCI POMIDZY WSPÓŁRZDNYMI 28
  1.8. WYZNACZANIE WARTOCI REJESTRÓW NARZDZIOWYCH I REJESTRÓW PPZ 32
 2. STRUKTURA PROGRAMU STERUJCEGO . 39
  2.1. WPROWADZENIE . 39
  2.2. PODSTAWOWE ADRESY . 41
  2.3. NUMER BLOKU N 42
  2.4. FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE G 42
  2.5. FUNKCJE TECHNOLOGICZNE S, F 43
  2.6. FUNKCJE NARZDZIOWE T, D . 44
  2.7. FUNKCJE POMOCNICZE (MASZYNOWE) M 45
  2.8. INNE ELEMENTY W PROGRAMIE STERUJCYM . 46
  2.9. OGÓLNA STRUKTURA BLOKU 46
  2.10. OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU STERUJCEGO 47
 3. PROGRAMOWANIE RUCHÓW NARZDZI 49
  3.1. WIADOMOCI OGÓLNE 49
  3.2. INTERPOLACJA LINIOWA G1 . 50
  3.3. INTERPOLACJA PUNKTOWA G0 . 51
  3.3.1. Przykład . 51
  3.4. INTERPOLACJA KOŁOWA G2/G3 . 54
  3.4.1. Przykład . 58
  3.5. INNE METODY PROGRAMOWANIA INTERPOLACJI KOŁOWEJ . 59
  3.5.1. Przykład . 65
 4. UKŁADY WSPÓŁRZDNYCH – DEFINICJE, TRANSFORMACJE 66
  4.1. PROGRAMOWANIE W UKŁADZIE WSPÓŁRZDNYCH PRZEDMIOTU 66
  4.2. DEFINIOWANIE RODZAJU I JEDNOSTEK WSPÓŁRZDNYCH . 67
  4.2.1. Współrzdne absolutne i przyrostowe . 67
  4.2.2. Jednostki 69
  4.2.3. Wymiary rednicowe i promieniowe 70
  4.2.4. Przykład dla obróbki frezarskiej 71
  4.2.5. Przykład dla obróbki tokarskiej . 71
  4.3. PROGRAMOWANIE Z WYKORZYSTANIEM WSPÓŁRZDNYCH KTOWYCH . 73
  4.3.1. Przykład . 75
  4.4. PROGRAMOWANIE WE WSPÓŁRZDNYCH BIEGUNOWYCH I WALCOWYCH 76
  4.4.1. Przykład . 78
  4.5. TRANSFORMACJE UKŁADÓW WSPÓŁRZDNYCH (FRAMES) . 79
  4.5.1. Przykład . 815. NARZDZIA – WYMIARY, PARAMETRY PRACY, KOMPENSACJA
  PROMIENIA 84
  5.1. REJESTRY NARZDZIOWE 84
  5.2. PARAMETRY PRACY NARZDZI 87
  5.3. KOMPENSACJA PROMIENIA NARZDZIA . 89
  5.3.1. Istota kompensacji promienia narzdzia . 89
  5.3.2. Programowanie automatycznej kompensacji promienia . 93
  5.3.3. Przykład . 95
  5.3.4. Inne funkcje sterujce automatyczn kompensacj promienia . 97
  5.3.5. Przykład . 104
 5. OBRÓBKA GWINTÓW NA OBRABIARKACH CNC 106
  6.1. INTERPOLACJA SPIRALNA O STAŁYM SKOKU G33 . 106
  6.1.1. Przykład . 111
  6.2. INTERPOLACJA SPIRALNA O ZMIENNYM SKOKU G34/G35 115
  6.3. NACINANIE GWINTÓW NARZDZIAMI KSZTAŁTOWYMI BEZ KODERA (G63) 116
  6.4. NACINANIE GWINTÓW NARZDZIAMI KSZTAŁTOWYMI Z KODEREM (G331/G332) 117
  6.5. OBRÓBKA POWIERZCHNI SPIRALNYCH Z UYCIEM FUNKCJI G2/G3 118
 6. INNE FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE . 120
  7.1. POSTÓJ CZASOWY 120
  7.1.1. Przykład . 120
  7.2. OBSZARY ROBOCZE . 121
  7.3. NAJAZD NA PUNKT REFERENCYJNY . 123
  7.4. NAJAZD NA PUNKT STAŁY . 123
  7.5. STEROWANIE POŁOENIEM KTOWYM WRZECIONA 123
  7.6. STEROWANIE DOKŁADNOCI RUCHU NARZDZIA 125
 7. PROGRAMOWANIE PARAMETRYCZNE 126
  8.1. R-PARAMETRY 126
  8.2. OBLICZENIA NA R-PARAMETRACH 127
  8.2.1. Przykład . 128
  8.3. INSTRUKCJE STRUKTURALNE . 131
  8.3.1. Przykład dla obróbki frezarskiej 134
  8.3.2. Przykład dla obróbki tokarskiej . 136
 8. PODPROGRAMY 140
  9.1. WPROWADZENIE . 140
  9.2. WYWOŁYWANIE PODPROGRAMÓW 140
  9.2.1. Przykład . 141
  9.3. ZAAWANSOWANE METODY WYWOŁYWANIA PODPROGRAMÓW . 143
 9. PROGRAMOWANIE CYKLI OBRÓBKOWYCH . 144
  10.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 144
  10.2. WYWOŁYWANIE CYKLI OBRÓBKOWYCH . 145
  10.3. CYKLE WIERCENIA 145
  10.3.1. Wiercenie, nawiercanie – CYCLE81 . 146
  10.3.2. Wiercenie, pogłbianie – CYCLE82 . 146
  10.3.3. Wiercenie głbokiego otworu – CYCLE83 147
  10.3.4. Gwintowanie bez uycia uchwytu kompensacyjnego – CYCLE84 14910.3.5. Gwintowanie z uyciem uchwytu kompensacyjnego – CYCLE840 . 150
  10.3.6. Rozwiercanie 1 – CYCLE85 . 152
  10.3.7. Rozwiercanie 2 – CYCLE86 . 153
  10.3.8. Rozwiercanie 3 – CYCLE87 . 154
  10.3.9. Rozwiercanie 4 – CYCLE88 . 154
  10.3.10. Rozwiercanie 5 – CYCLE89 . 155
  10.3.11. Rzd otworów – HOLES1 . 156
  10.3.12. Kołowy układ otworów – HOLES2 157
  10.3.13. Macierz prostoktna otworów – CYCLE801 158
  10.3.14. Przykład 158
  10.4. CYKLE FREZOWANIA . 159
  10.4.1. Rowki podłune na okrgu – LONGHOLE . 160
  10.4.2. Rowki podłune na okrgu – SLOT1 162
  10.4.3. Rowek kołowy na okrgu – SLOT2 164
  10.4.4. Frezowanie kieszeni prostoktnej – POCKET1 165
  10.4.5. Frezowanie kieszeni okrgłej – POCKET2 . 167
  10.4.6. Przykład 169
  10.4.7. Frezowanie płaszczyzny – CYCLE71 . 170
  10.4.8. Frezowanie konturu – CYCLE72 172
  10.4.9. Frezowanie wystpu prostoktnego – CYCLE76 174
  10.4.10. Frezowanie wystpu okrgłego – CYCLE77 177
  10.4.11. Przykład 178
  10.5. CYKLE TOCZENIA 179
  10.5.1. Toczenie rowków – CYCLE93 179
  10.5.2. Toczenie podci obróbkowych – CYCLE94 . 182
  10.5.3. Cykl toczenia i wytaczania – CYCLE95 . 183
  10.5.4. Toczenie podcicia gwintu – CYCLE96 . 185
  10.5.5. Toczenie gwintu prostego – CYCLE97 . 186
  10.5.6. Toczenie gwintu złoonego – CYCLE98 188
  10.5.7. Przykład 189
 10. PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PROGRAMÓW
  STERUJCYCH 191
  11.1. ANALIZA PRZESTRZENI ROBOCZEJ . 191
  11.2. TRANSMISJA PROGRAMÓW DO UKŁADU STEROWANIA . 191
  11.2.1. Standardy kodowania danych . 191
  11.2.2. Transmisja szeregowa asynchroniczna . 193
  11.2.3. Kontrola przepływu danych 196
  11.2.4. Przykład programu do transmisji szeregowej .
  Programming of CNC machine tools on the example of the Sinumerik 810D / 840D control system
  Grzegorz Nikiel
  University of Technology and Humanities
  in Bielsko-Biała
  Department of Machine Technology and Automation
  Contents
  INTRODUCTION. 5
 11. THE ESSENCE OF THE NUMERICAL CONTROL FUNCTIONING. 7
  1.1. INTRODUCTION. 7
  1.2. POSITION MEASUREMENTS IN NUMERICALLY CONTROLLED AXES. 12
  1.3. COORDINATE SYSTEMS. 18
  1.4. DEFINITION OF COORDINATE SYSTEMS. 21
  1.5. CHARACTERISTIC POINTS OF THE MACHINE TOOL. 23
  1.6. RUNNING TO THE REFERENCE POINT. 26
  1.7. RELATIONSHIP BETWEEN COORDINATES 28
  1.8. DETERMINING THE VALUE OF TOOL REGISTERS AND PPZ REGISTERS 32
 12. STRUCTURE OF THE CONTROL SOFTWARE. 39
  2.1. INTRODUCTION. 39
  2.2. PRIMARY ADDRESSES. 41
  2.3. BLOCK NUMBER N 42
  2.4. PREPARATORY FUNCTIONS G 42
  2.5. TECHNOLOGICAL FUNCTIONS S, F 43
  2.6. TOOL FUNCTIONS T, D. 44
  2.7. AUXILIARY FUNCTIONS (MACHINE) M 45
  2.8. OTHER ELEMENTS IN THE CONTROL PROGRAM. 46
  2.9. GENERAL STRUCTURE OF THE BLOCK 46
  2.10. OVERALL STRUCTURE OF THE CONTROL SOFTWARE 47
 13. TOOL MOVEMENT PROGRAMMING 49
  3.1. GENERAL INFORMATION 49
  3.2. LINEAR INTERPOLATION G1. 50
  3.3. POINT INTERPOLATION G0. 51
  3.3.1. Example . 51
  3.4. CIRCULAR INTERPOLATION G2 / G3. 54
  3.4.1. Example . 58
  3.5. OTHER METHODS OF CIRCULAR INTERPOLATION PROGRAMMING. 59
  3.5.1. Example . 65
 14. COORDINATE SYSTEMS – DEFINITIONS, TRANSFORMATIONS 66
  4.1. COORDINATE PROGRAMMING OF THE COORDINATE 66
  4.2. DEFINING THE TYPE AND COORDINATE UNITS. 67
  4.2.1. Absolute and incremental coordinates. 67
  4.2.2. Units 69
  4.2.3. Diameter and radial dimensions 70
  4.2.4. Example for milling 71
  4.2.5. Turning example. 71
  4.3. PROGRAMMING WITH THE USE OF K TABLE COORDINATES. 73
  4.3.1. Example . 75
  4.4. PROGRAMMING IN POLAR AND ROLLER COORDINATES 76
  4.4.1. Example . 78
  4.5. COORDINATE SYSTEM TRANSFORMATIONS (FRAMES). 79
  4.5.1. Example . 815. TOOLS – DIMENSIONS, WORKING PARAMETERS, COMPENSATION
  RAY 84
  5.1. TOOL REGISTERS 84
  5.2. TOOL OPERATION PARAMETERS 87
  5.3. TOOL RADIUS COMPENSATION. 89
  5.3.1. The essence of tool radius compensation. 89
  5.3.2. Programming of automatic radius compensation. 93
  5.3.3. Example . 95
  5.3.4. Other functions controlling automatic radius compensation. 97
  5.3.5. Example . 104
 15. THREADING ON CNC 106 MACHINES
  6.1. FIXED STROKE SPIRAL INTERPOLATION G33. 106
  6.1.1. Example . 111
  6.2. SPIRAL INTERPOLATION WITH VARIABLE STROKE G34 / G35 115
  6.3. THREAD CUTTING WITH SHAPE TOOLS WITHOUT CODER (G63) 116
  6.4. THREAD CUTTING WITH SHAPE TOOLS WITH AN ENCODER (G331 / G332) 117
  6.5. TREATMENT OF SPIRAL SURFACES WITH G2 / G3 FUNCTION 118
 16. OTHER PREPARATORY FUNCTIONS. 120
  7.1. TIME STOP 120
  7.1.1. Example . 120
  7.2. WORK AREAS. 121
  7.3. RUNNING TO THE REFERENCE POINT. 123
  7.4. FIXED POINT RUN. 123
  7.5. SPINDLE POSITION CONTROL 123
  7.6. CONTROLLING THE ACCURACY OF THE TOOL MOTION 125
 17. PARAMETRIC PROGRAMMING 126
  8.1. R-PARAMETERS 126
  8.2. CALCULATIONS ON R-PARAMETERS 127
  8.2.1. Example . 128
  8.3. STRUCTURAL INSTRUCTIONS. 131
  8.3.1. Example for milling 134
  8.3.2. Turning example. 136
 18. SUB-PROGRAMS 140
  9.1. INTRODUCTION. 140
  9.2. CALLING SUB-PROGRAMS 140
  9.2.1. Example . 141
  9.3. ADVANCED METHODS OF CALLING SUB-PROGRAMS. 143
 19. PROGRAMMING OF THE MACHINING CYCLES. 144
  10.1. BASIC INFORMATION 144
  10.2. CALLING THE MACHINING CYCLES. 145
  10.3. DRILLING CYCLES 145
  10.3.1. Drilling, tapping – CYCLE81. 146
  10.3.2. Drilling, Countersinking – CYCLE82. 146
  10.3.3. Deep hole drilling – CYCLE83 147
  10.3.4. Threading without using a compensating chuck – CYCLE84 149 10.3.5. Tapping with the compensating chuck – CYCLE840. 150
  10.3.6. Reaming 1 – CYCLE85. 152
  10.3.7. Reaming 2 – CYCLE86. 153
  10.3.8. Reaming 3 – CYCLE87. 154
  10.3.9. Reaming 4 – CYCLE88. 154
  10.3.10. Reaming 5 – CYCLE89. 155
  10.3.11. Row of holes – HOLES1. 156
  10.3.12. Circular hole pattern – HOLES2 157
  10.3.13. Rectangular matrix of holes – CYCLE801 158
  10.3.14. Example 158
  10.4. MILLING CYCLES. 159
  10.4.1. Longitudinal grooves in the circle – LONGHOLE. 160
  10.4.2. Circular longitudinal grooves – SLOT1 162
  10.4.3. Circular groove on a circle – SLOT2 164
  10.4.4. Rectangular Pocket Milling – POCKET1 165
  10.4.5. Round pocket milling – POCKET2. 167
  10.4.6. Example 169
  10.4.7. Face milling – CYCLE71. 170
  10.4.8. Contour milling – CYCLE72 172
  10.4.9. Milling a rectangular protrusion – CYCLE76 174
  10.4.10. Milling the round protrusion – CYCLE77 177
  10.4.11. Example 178
  10.5. TURNING CYCLES 179
  10.5.1. Grooving – CYCLE93 179
  10.5.2. Undercut turning – CYCLE94. 182
  10.5.3. Turning and boring cycle – CYCLE95. 183
  10.5.4. Turning undercuts – CYCLE96. 185
  10.5.5. Straight thread turning – CYCLE97. 186
  10.5.6. Complex thread turning – CYCLE98 188
  10.5.7. Example 189
 20. PRACTICAL ASPECTS OF PREPARING THE PROGRAMS CONTROLS 191
  11.1. WORK SPACE ANALYSIS. 191
  11.2. TRANSMISSION OF PROGRAMS TO THE CONTROL SYSTEM. 191
  11.2.1. Data encoding standards. 191
  11.2.2. Asynchronous serial transmission. 193
  11.2.3. Data flow control 196
  11.2.4. An example of a program for serial transmission.

كلمة سر فك الضغط : books-world.net
The Unzip Password : books-world.net

تحميل

يجب عليك التسجيل في الموقع لكي تتمكن من التحميل
تسجيل | تسجيل الدخول

التعليقات

اترك تعليقاً