Muhendislik Yaklasmiyla Termodinamik

Muhendislik Yaklasmiyla Termodinamik
اسم المؤلف
Qevireram Onsdm
التاريخ
2 مايو 2020
المشاهدات
450
التقييم
(لا توجد تقييمات)
Loading...

Muhendislik Yaklasmiyla Termodinamik
Qevireram Onsdm
1.1 Termodinamik ve Enerji
1.2 Boyutlar ve Birimler
1-3 Kapali ve Agik Sistemler
1-4 Enerjinin Bigimleri
1-5 Sistemin Ozelikleri
1-6 Hal ve Denge
1.7 Hal Degi§imleri ve Qevrimler
1-8 Hal Postulasi
1-9 Basing
1-10 Sicaklik ve Termodinamigin Sifmnci Yasasi
1-11 Ozet
Kaynaklar ve Onerilen Yayiniar
Problemler
SAP MADDENiN dZIUKUld
2.1 SafMadde
2-2 Saf Maddenin Fazlan
2-3- Saf Maddelerin Faz Degi§tirdikleri Hal Degi§imleri
2-4 Faz Degi§iminin Gergekle§tigi Hal Degi§imleri igin
Ozelik Diyagramlan
2-5 P-v-T Yiizeyi
2-6 Ozelik Tablolan
2-7 Mukemmel (Ideal) Gaz Hal Denklemi
2-8 Siki§tinlabilme Qarpam- Mukemmel Gaz
Davram§indan Sapmamn Bir Qlgusu
kIll Igindekiler I^indekiler IX
2-9 Diger Hal Denklemleri 63 6 p ENTROPB 263
2-10 Ozet 67 Clausius E§itsizligi
Entropi
Entropinin Arti§i Ilkesi
6-4 Entropi Degi§iminin Nedenleri
6-5 Entropi Nedir? u
6-6 Entropi ile ilgili Ozelik Diyagramlari
T ds Bagintilan
Saf Maddenin Entropi Degi§imi
Sivi ve Katilarm Entropi Degl§imleri
6-10 Mukemmel Gazlann Entropi Degi§imleri
6-11 Tersinir Surekli-Aki§ i§i
6-12 Kompresor I§inin En Aza indirilmesi
6-13 Bazi Surekli Aki§li Makinelerin Adyabatik Verimleri
6-14 Ozet
Kaynaklar ve Onerilen Yayinlar
Problemler
Kaynaklar ve Onerilen Yayinlar 69
Problemler
TERMODStsSAMiGBfsS BBRINCI YASASB:
/ KAPAL8 SSSTEMLER 81 6-7 289 286
Termodinamigin Birinci Yasasma Giri§ 82 6-8 290
Isi Gegi§i
Mekanik I§ 93 306
Termodinamigin Birinci Yasasi
Problem Qozumiine Diizenli Bir Yakla§im
Ozgiil Isilar
Mukemmel Gazlann ig Enerji, Entalpi ve Ozgiil Isilan
Kati ve Sivilann Ig Enerji, Entalpi ve Ozgiil Isilan
Biyolojik Sistemlerin Termodinamikle Ilgili Yonleri
Ozet
Kaynaklar ve Onerilen Yayinlar
Problemler
7 it MUHENDBSLB& SlSTEMLERiiSSBlMl \KMti YASA
COZUMLEMESi
Kullanilabilirlik – Yapilabilecek En Qok i§
Tersinir I§ ve Tersinmezlik
ikinci Yasa Verimi ?/n
Kapali Sistemlerin ikinci Yasa Qoziimlemesi
Surekli Aki§li Agik Sistemlerin Ikinci Yasa Qozumlemesi
Zamanla Degi§en Agik Sistemlerin Ikinci Yasa
Qozumlemesi
Giinliik Ya§antmm ikinci Yasayla ilgili Yonleri
Ozet
Kaynaklar ve Onerilen Yayinlar
Problemler
TERMOBBNAMiGiN BiRIEMCi YASASB: 7-3 356
KONTROL HACBMLERB 159 7-4 359
7-5 369
4.1 Kontrol Hacimlerinin Termodinamik Qozumlemesi 160
4-2 Surekli Aki§li Agik Sistem
4-3 Bazi Surekli Aki§li Agik Sistemler
4-4 Zamanla Degi§en Agik Sistemler V
4-5 Ozet
Kaynaklar ve Onerilen Yayinlar 199
Problemler
(V) GAZ AKISKANLI GUC ^EVRIMLERl
Giig Qevrimlerinin Qozumlemesi ile ilgili Temel
Kavramlar
Carnot Qevrimi ve Muhendislikteki Onemi
Hava Standardi Kabulleri
Pistonlu Motorlara Genel Bir Baki§
Otto Qevrimi- Kivilcim Ate§lemeli Motorlar igin ‘
ideal Qevrim
Diesel Qevrimi – Siki§tirma Ate§lemeli Motorlar
igin ideal Qevrim
Stirling ve Ericsson Qevrimleri
Brayton Qevrimi – Gaz Turbinleri igin ideal Qevrim
Rejeneratorlii Brayton Qevrimi
Ara Sogutmah, Ara Isitmali, Rejeneratorlii
Brayton Qevrimi
Ideal Tepkili Qevrimler
TERMOBiMAMiGBN BKiNCI YASASi 215 8.1
Termodinamigin ikinci Yasasma Giri§ 407
Isil Enerji Depolan
Isi Makineleri
Sogutma Makineleri ve Isi Pompalari
Devridaim Makineleri
Tersinir ve Tersinmez Hal Degi§imleri
Carnot Qevrimi
Carnot Ilkeleri
Termodinamik Sicaklik Olgegj.
Carnot Isi Makinesi
Carnot Sogutma Makinesi ve Isi Pompasi
Ozet
Kaynaklar ve Onerilen Yayinlar
Problemler
kX<jindekiler igindekiler xi
8-12 Gaz Aki§kanli Gtig Qevrimlerinin ikinci 12m. GAZ 8 AH8fiMLAf!! 599
Yasa Qozumlemesi
8-13 Ozet
Kaynaklar ve Onerilen Yaymlar
Problemler
446 12.1 Bir Gaz Kan§imimn Mol ve Ktitle Oranlan
12-2 Bir Gaz Kari§munin P-v-T Davranigi:
Miikemmel ve Gergek Gazlar
12-3 Gaz Kan§imlarmin Ozelikleri — Mukemmel ve
Gergek Gazlar
12-4 Ozet
BUHARU GU <? pVftlMLEiti 469 614
Kaynaklar ve Onerilen Yaymlar
Problemler
Carnot Buhar Qevrimi
9-2 Rankine Qevrimi — Buharli Giig Qevrimleri igin
ideal Qevrim
9-3 Gergek Buhar Qevriminin ideal Buhar
Qevriminden Farki
9-4 Rankine Qevriminin Verimi Nasil Artinlabilir?
9-5 ideal Ara Isitmah Rankine Qevrimi
9-6 ideal Ara Buhar Aimall Rankine Qevrimi
9-7 Buharli Giig Qevrimierinin ikinci Yasa Qozumlemesi
9-8 Bile§ik Isi Giig Uretimi
9-9 ikili Buhar Qevrimleri
9-10 Birle§ik Gaz-Buhar Giig Qevrimi
9-11 Ozet
Kaynaklar ve Onerilen Yaymlar
Problemler
13 « GAZ-BUHAR KARI$GMLAil Vfi iKliMLENDiRME 621
13.1 Kuru Hava ve Atmosferik Hava
13-2 Havamn Ozgul Nemi ve Bagil Nemi
13-3 Qig Noktasi Sicakligi
13-4 Adyabatik Doyma ve Ya§ Termometre Sicakliklan
13-5 Psikrometrik Diyagram
13-6 insan Konforu ve iklimlendirme
13-7 Iklimlendirme I§lemleri
13-8 Ozet
Kaynaklar ve Onerilen Yaymlar
Problemler
14 m KIMYASAL REAKSBYONLAR 661
a SOGUTMA.^EVRIMLERI 525 14.1 Yakitlar ve Yanma
14-2 Teorik ve Gergek Yanma I§lemleri
14-3 01u§um Entalpisi ve Yanma Entalpisi
14-4 Kimyasal Reaksiyona Giren Sistemlerin
Birinci Yasa Qoziimlemesi
14-5 Adyabatik Alev Sicakligi
14-6 Reaksiyona Giren Sistemlerin Entropi Degigimleri
14-7 Kimyasal Reaksiyona Giren Sistemlerin
ikinci Yasa Qbziimlemesi
14-8 Ozet
10.1 Sogutma Makineleri ve Isi Pompalan 526
10-2 Ters Carnot Qevrimi
10-3 Ideal Buhar Siki§tirmah Sogutma Qevrimi
10-4 Gergek Buhar Siki§tirmali Sogutma Qevrimi
10-5 Dog^u Sogutucu Aki§kamn Segimi
10-6 Isi Pompasi Sistemleri
10-7 Geli§mi§ Buhar Siki§tirmah Sogutma Sistemleri
10-8 Gaz Aki§kanli Sogutma Qevrimleri
10-9 Sogurmali Sogutma Sistemleri
10-10 Termoelektrik Giig Uretim ve Sogutma Sistemleri
10-11 Ozet
Kaynaklar ve Onerilen Yaymlar
Problemler
Kaynaklar ve Onerilen Yaymlar
Problemler
15 a KIMYASAL DENSE VI mi DINGlSl 70S
1i B TIKMODSNAMIK$ZEUK BAGINTIIARI
1.1 Biraz Matematik — Kismi Tiirevler ve ilgili Bagintilar
11-2 Maxwell Bagmtilan
11-3 Clapeyron Denklemi
11-4 du,dh, ds,Cv ve Cp igin Genel Bagintilar
11-5 Joule-Thomson Katsayisi
11-6 Gergek Gazlann Ah, Au ve As Degerleri
11-7 Ozet
Kaynaklar ve Onerilen Yaymlar
Problemler
567 15.1 Kimyasal Denge Kistasi
15-2 Mukemmel Gaz Karx§imlan igin Denge Sabiti
15-3 Mukemmel Gaz Kangimimn Denge Sabiti Kp
Uzerinde Bazi Gozlemler
15-4 E§zamanli Reaksiyonlarm Kimyasal Dengesi
15-5 Kp ’nin Sicakhkla Degi§imi
15-6 Faz Dengesi
15-7 Ozet
Kaynaklar ve Onerilen Yaymlar
Problemler
592 725:n igindekiler I^indekiler xiii
Tablo A-26 25 °C Sicaklik ve 1atm Basmgta Formasyon
Entalpisi, Formasyon Gibbs Fonksiyonu ve
Mutlak Entropi
25 °C Sicaklik ve 1 atm Basmgta Yanma
Entalpisi ve Buharla§ma Entalpisi
Denge Sabiti i£p?nin Dogal Logaritmasi
Beattie-Bridgeman ve Benedict-Webb-Rubin
Hal Denklemlerinde Yer Alan Sabitler
Genelle§tirilmi§ Siki§tirilabilme Diyagramlan
Genelle§tirilmi§ Entalpi Sapma Diyagrami
Genelle§tirilmi§ Entropi Sapma Diyagrami
1atm Toplam Basing igin Psikrometrik Diyagram
Sabit Ozgiil Isilan, Sabit Mol Kutlesi vek – 1.4
Degeri Olan Mukemmel Bir Gazin Sabit
Entropide Siki§tirilabilir Aki§ Fonksiyonlan
Sabit Ozgiil Isilan, Sabit Mol Kutlesi ve k ~ 1.4
Degeri Olan Mukemmel Bir Gazin Bir Boyutlu
Normal §ok Fonksiyonlan
16 n YOKSEK HIZU AKIftbJ TERMODiNAMIGS 733
Durma Ozelikleri 734 832
Ses Hizi ve Mach Sayisi
Bir Boyutlu Izantropik Aki§
Liilelerde Izantropik Aki§
Liile Aki§mda Normal §ok Dalgalan
Gergek Liile ve Yayicilarda Aki§
Su Buhan Luleleri
Ozet
Kaynaklar ve Onerilen Yaymlar
Problemler
16-2 738 Tablo A-27
16-3 741 833
Tablo A-28
Tablo A-29
§ekil A-30
Sekil A-31
§ekil A-32
§ekil A-33
Tablo A-34
m m OZEliK TABLO, SEKIL VE DiYAGHAMLARS
(S§ Binmleri)
787 Tablo A-35
Tablo A-l Mol Kutlesi, Gaz Sabiti ve
Kritik Nokta Ozelikleri
Bazi Bilinen Gazlann Mukemmel
Tablo A-2
Gaz Ozgiil Isilari 789 Sozliik 847
Bazi Bilinen Kati ve Sivilarin
Ozgiil Isilan
Doymu§ Su — Sicaklik Tablosu
Doymu§ Su — Basing Tablosu
Kizgm Su Buhan
Siki§tinlmi§ Sivi Su
Doymu§ Buz — Su Buhan
Suyun T-s Diyagrami
Suyun Mollier Diyagrami
Doymu§ Sogutucu Aki§kan-12— Sicaklik Tablosu
Doymu§ Sogutucu Aki§kan-12 — Basmc Tablosu
Kizgm Sogutucu Aki§kan-12 Buhan
Sogutucu Aki§kan-12’nin P-h Diyagrami
Doymu§ Sogutucu Aki§kan-134a
Kizgm Sogyitucu Aki§kan-134a Buhan
Havanm Mukemmel Gaz Varsayimiyla Ozelikleri
N2, Azotun Mukemmel Gaz Varsayimiyla Ozelikleri 820
02, Oksijenin Mukemmel Gaz Varsayimiyla
Tablo A-3 Semboller
Birimler Arasinda^evirme^arpanlan
Bazi Fiziksel Sabitler
Dizin
Tablo A-4 794 857
Tablo A-5
Tablo A-6
Tablo A-7
Tablo A-8
§ekil A-9
§ekil A-10
Tablo A-11
Tablo A-12
Tablo A-13
§ekil A-14
Tablo A-15
Tablo A-16
Tablo A-17
Tablo A-18
Tablo A-19
Ozelikleri 822
C02, Karbon Dioksitin Mukemmel Gaz
Varsayimiyla Ozelikleri
CO, Karbon Monoksitin Mukemmel Gaz
Varsayimiyla Ozelikleri
H2, Hidrojenin Mukemmel Gaz Varsayimiyla
Ozelikleri
H20, Su Buharmm Mukemmel Gaz Varsayimiyla
Ozelikleri
O, Tek Atomlu Oksijenin Mukemmel Gaz
Varsayimiyla Ozelikleri
OH, Hidroksilin Mukemmel Gaz Varsayimiyla
Ozelikleri
Tablo A-20
824
Tablo A-21
826
Tablo A-22
828
Tablo A-23
829
Tablo A-24
831
Tablo A-25
831
كلمة سر فك الضغط : books-world.net
The Unzip Password : books-world.net

تحميل

يجب عليك التسجيل في الموقع لكي تتمكن من التحميل
تسجيل | تسجيل الدخول

التعليقات

اترك تعليقاً