High Performance Polymers

High Performance Polymers
اسم المؤلف
Johannes Karl Fink
التاريخ
22 أبريل 2023
المشاهدات
435
التقييم
(لا توجد تقييمات)
Loading...

High Performance Polymers
Johannes Karl Fink
Montanuniversität, Leoben, Austria
Contents
Preface xvii
1 Carbazole Polymers 1
1.1 Monomers 2
1.1.1 N-Vinylcarbazole 2
1.1.2 Nonlinear Optical Side Chain Monomers . 3
1.1.3 Molecular Glasses . 5
1.2 Polymerization and Fabrication . 5
1.2.1 Polymerization . 5
1.2.2 Other Vinylcarbazole Compounds . 17
1.3 Properties 18
1.3.1 Liquid Crystalline Phases . 18
1.3.2 Optical Properties 22
1.4 Applications . 22
1.4.1 Electrophotographic Films . 22
1.4.2 Polymeric Light-Emitting Diodes . 25
1.4.3 Organic Photorefractive Materials . 37
1.4.4 Photovoltaic Devices 47
1.4.5 Amplified Spontaneous Emission . 51
1.4.6 Optical Elements 51
1.4.7 Antistatic Polymer . 52
1.4.8 Other Applications . 52
1.5 Suppliers and Commercial Grades . 52
1.6 Safety 53
References . 53
vvi High Performance Polymers
2 Poly(p-xylylene)s 69
2.1 Monomers 70
2.2 Polymerization and Fabrication . 73
2.2.1 Chemical Vapor Deposition 73
2.2.2 Solution Polymerization 75
2.3 Properties 76
2.3.1 Mechanical Properties . 76
2.4 Applications . 77
2.4.1 Coatings 77
2.4.2 Medical Applications 82
2.5 Suppliers and Commercial Grades . 83
2.6 Safety 84
References . 84
3 Poly(arylene vinylene)s 89
3.1 Monomers 89
3.2 Polymerization and Fabrication . 91
3.2.1 Sulfonium Precursor Route . 91
3.2.2 Transition Metal-catalyzed Cross-coupling Process 93
3.2.3 Chemical Vapor Deposition 93
3.2.4 Ring-Opening Metathesis Polymerization . 94
3.2.5 Electropolymerization . 95
3.2.6 Knoevenagel Polycondensation 97
3.2.7 Gilch Reaction . 97
3.2.8 Dehydrohalogenation Phase Transfer Catalysis 98
3.2.9 Anionic Polymerization 98
3.2.10 Others 100
3.3 Properties 100
3.3.1 Mechanical Properties . 100
3.3.2 Thermal Properties . 100
3.3.3 Electrical Properties 105
3.3.4 Optical Properties 105
3.4 Special Additives 106
3.4.1 Dopants . 106
3.5 Applications . 107
3.5.1 Electroluminescent Devices 107
3.5.2 Photovoltaic Devices 113
3.5.3 Poly(p-phenylene vinylene) Nano Fibers . 118Contents vii
3.5.4 Poly(p-phenylene vinylene) Nanotubes 119
3.5.5 Sensors . 119
3.6 Suppliers and Commercial Grades . 124
3.7 Safety 124
References . 126
4 Poly(phenylene ether)s 139
4.1 Monomers 139
4.2 Polymerization and Fabrication . 141
4.2.1 Functionalized Poly(phenylene ether) . 145
4.2.2 Copolymers . 149
4.2.3 Blends . 149
4.2.4 Thermosetting Resins . 151
4.2.5 Other Related Types 152
4.3 Properties 152
4.3.1 Mechanical Properties . 153
4.3.2 Thermal Properties . 153
4.3.3 Electrical Properties 154
4.4 Special Additives 154
4.4.1 Impact Modifiers 154
4.4.2 Fibers 154
4.4.3 Flame Retardants 155
4.4.4 Blowing Agents 156
4.5 Applications . 156
4.5.1 Automotive Components 157
4.5.2 Adhesives 157
4.5.3 Membranes . 157
4.6 Suppliers and Commercial Grades . 163
4.7 Safety 163
4.8 Environmental Impact and Recycling 163
References . 168
5 Poly(phenylene sulfide) 175
5.1 Monomers 176
5.2 Polymerization and Fabrication . 177
5.2.1 Standard Procedure . 177
5.2.2 Other Methods of Preparation . 181
5.2.3 Oxidized Poly(phenylene sulfide) . 182
5.2.4 Copolymers . 182viii High Performance Polymers
5.2.5 Thermosets . 183
5.2.6 Blends and Composites . 184
5.2.7 Poly(arylene ether sulfide)s . 187
5.2.8 Poly(phenylene sulfide phenyleneamine) . 187
5.2.9 Poly(dithiathianthrene)s 189
5.2.10 Poly(aryl ether thianthrene)s . 190
5.3 Properties 190
5.3.1 Mechanical Properties . 190
5.3.2 Thermal Properties . 191
5.3.3 Electrical Properties 191
5.3.4 Optical Properties 191
5.3.5 Solubility 192
5.4 Special Additives 192
5.4.1 Decolorants . 192
5.4.2 Corrosion Inhibitors 192
5.4.3 Adhesion Reduction 193
5.5 Applications . 193
5.5.1 Solder Friendly Thermoplastic Blends . 194
5.5.2 Abrasion-resistant Poly(tetrafluoroethylene) Blends 195
5.5.3 Electrically Conducting Polymers . 196
5.5.4 Proton Exchange Membrane Materials . 197
5.5.5 Ozone Filter Materials . 197
5.6 Suppliers and Commercial Grades . 197
5.7 Safety 199
5.8 Environmental Impact and Recycling 199
References . 202
6 Poly(aryl ether ketone)s 209
6.1 Monomers 209
6.2 Polymerization and Fabrication . 211
6.2.1 Nucleophilic Process 211
6.2.2 Electrophilic Process 213
6.2.3 Blends . 214
6.2.4 Modification 214
6.3 Properties 215
6.3.1 Mechanical Properties . 215
6.4 Special Additives 218
6.4.1 Melt Stabilizers . 218Contents ix
6.4.2 Fillers and Reinforcing Materials . 220
6.5 Applications . 220
6.5.1 Nonadhesive Coating 220
6.5.2 Porous Membranes . 222
6.5.3 Rechargeable Batteries . 226
6.5.4 Coatings 227
6.6 Suppliers and Commercial Grades . 227
6.7 Safety 228
References . 232
7 Poly(arylene ether sulfone)s 237
7.1 Monomers 239
7.1.1 4,4-Biphenol 239
7.1.2 Bisphenol A 240
7.1.3 Bis-(4-hydroxyphenyl)-sulfone . 241
7.1.4 Bis-(4-chlorophenyl)-sulfone 241
7.2 Polymerization and Fabrication . 242
7.2.1 Step-growth Polycondensation . 242
7.2.2 Chain-growth Polycondensation 244
7.2.3 Copolymers from Telechelic Monomers 247
7.2.4 Macrocyclic Polymers . 248
7.2.5 Friedel-Crafts Polymerization . 248
7.2.6 Sulfonation . 249
7.2.7 Blends . 250
7.2.8 Varieties of PES 251
7.2.9 Modification 254
7.3 Properties 254
7.3.1 Thermal Properties . 254
7.3.2 Chemical Properties 256
7.3.3 Electrical Properties 257
7.4 Applications . 257
7.4.1 Membranes . 258
7.4.2 Medical Applications 264
7.4.3 Optical Waveguide Applications 267
7.5 Plumbing Materials . 269
7.6 Suppliers and Commercial Grades . 269
7.7 Safety 272
7.8 Environmental Impact and Recycling 272x High Performance Polymers
References . 272
8 Poly(arylene ether nitrile)s 283
8.1 Monomers 283
8.1.1 Halogenated Benzonitriles . 284
8.1.2 Aromatic Hydroxy Compounds 286
8.2 Polymerization and Fabrication . 287
8.2.1 Electrophilic Route . 288
8.2.2 Nucleophilic Route . 290
8.3 Properties 291
8.3.1 Mechanical Properties . 291
8.3.2 Thermal Properties . 291
8.3.3 Solubility 293
8.4 Applications . 293
8.4.1 Reinforced Resins . 293
8.4.2 Filter Materials . 293
8.4.3 Resin-bonded Magnets . 294
8.4.4 Proton Exchange Membranes . 294
8.5 Suppliers and Commercial Grades . 295
8.6 Safety 297
References . 297
9 Triazole Polymers 301
9.1 Monomers 301
9.2 Polymerization and Fabrication . 303
9.2.1 Reaction of Dinitriles with Dihydrazides . 303
9.2.2 Aromatic Nucleophilic Displacement . 303
9.2.3 Poly(bis-1,2,4-triazole)s 305
9.2.4 Poly(1-vinyl-1,2,4-triazole) 305
9.2.5 1,2,4-Triazole Dendrimers . 306
9.3 Properties 306
9.3.1 Thermal Properties . 306
9.3.2 Electrical Properties 308
9.3.3 Optical Properties 308
9.4 Special Additives 315
9.4.1 Degradation Inhibitors . 315
9.5 Applications . 315
9.5.1 Blocked Isocyanates 315
9.5.2 Crosslinking Rubbers 316Contents xi
9.5.3 Coatings 317
9.5.4 High-Temperature Adhesives 317
9.5.5 Polymeric Corrosion Inhibitors 318
9.5.6 Gas-Generating Compositions . 319
9.5.7 Biocidal Polymers . 320
9.6 Suppliers and Commercial Grades . 321
9.7 Safety 321
References . 323
10 Poly(oxadiazole)s 329
10.1 Monomers 329
10.2 Polymerization and Fabrication . 332
10.2.1 Polycondensation 332
10.2.2 Anionic Polymerization 337
10.2.3 Sulfonation . 337
10.3 Properties 338
10.4 Applications . 339
10.4.1 Fibers 339
10.4.2 Membranes . 340
10.4.3 Sensors . 340
10.4.4 Light-Emitting Devices . 340
10.4.5 Graphite Precursors . 341
10.5 Suppliers and Commercial Grades . 341
10.6 Safety 343
References . 343
11 Poly(naphthalates) 347
11.1 Monomers 347
11.1.1 Naphthalenedicarboxylic acid . 347
11.2 Polymerization and Fabrication . 349
11.2.1 Poly(ethylene naphthalate) . 349
11.2.2 Copolymers . 358
11.2.3 Blends . 362
11.2.4 Poly(1,3-propylene 2,6-naphthalate) 367
11.3 Properties 369
11.3.1 Mechanical Properties . 369
11.3.2 Thermal Properties . 370
11.3.3 Electrical Properties 370
11.3.4 Optical Properties 370xii High Performance Polymers
11.3.5 Gas Permeability 370
11.3.6 Chemical Resistance 373
11.4 Special Additives 374
11.4.1 Flame Retardants 374
11.4.2 Protective Coatings . 374
11.5 Applications . 375
11.5.1 Poly(ethylene naphthalate) . 375
11.5.2 Films 376
11.5.3 Fibers 379
11.6 Suppliers and Commercial Grades . 380
11.7 Safety 380
11.8 Environmental Impact and Recycling 383
References . 383
12 Poly(phthalamide)s 391
12.1 Monomers 392
12.2 Polymerization and Fabrication . 394
12.2.1 Conventional Route . 394
12.2.2 Instant or Aerosol Process . 396
12.2.3 Batch Processes . 396
12.2.4 Continuous Routes . 397
12.2.5 Interfacial Condensation 398
12.2.6 Ester Recycling Route . 398
12.2.7 Side Reactions . 399
12.2.8 Blends and Copolymers 399
12.2.9 Fabrication Techniques . 401
12.3 Properties 402
12.3.1 Mechanical Properties . 403
12.3.2 Thermal Properties . 403
12.3.3 Chemical Properties 403
12.4 Special Additives 403
12.4.1 Fillers 404
12.4.2 Antioxidants 404
12.4.3 Impact Modifiers 408
12.4.4 Flame Retardants 408
12.5 Applications . 409
12.5.1 Transparent Types . 409
12.5.2 Compositions for Welding . 410Contents xiii
12.5.3 Electroplated Articles 411
12.5.4 Hot-melt Adhesives . 413
12.6 Suppliers and Commercial Grades . 414
12.7 Safety 414
12.8 Environmental Impact and Recycling 414
References . 418
13 Aramids 423
13.1 Monomers 423
13.2 Polymerization and Fabrication . 425
13.2.1 Acid Chloride Route 427
13.2.2 Acid Route . 428
13.2.3 Carbon Monoxide Route 428
13.2.4 Partially Aromatic Poly(amide)s 428
13.2.5 Fibers 429
13.2.6 Aramid Paper 430
13.2.7 Honeycombs 431
13.2.8 Aramid Films 431
13.3 Properties 432
13.3.1 Mechanical Properties . 432
13.3.2 Thermal Properties . 434
13.3.3 Optical Properties 434
13.4 Special Additives 434
13.4.1 Ultraviolet Stabilizers . 434
13.4.2 Electrically Conductive Modifier 435
13.5 Applications . 435
13.5.1 Friction Materials 436
13.5.2 Gaskets . 436
13.5.3 Reinforcing Materials . 437
13.5.4 Catalyst Supports 438
13.5.5 Carbon Fiber Precursors 439
13.5.6 Cryogenic Fuel Tanks . 439
13.5.7 Hyperbranched Aramids 439
13.6 Suppliers and Commercial Grades . 440
13.7 Safety 442
13.8 Environmental Impact and Recycling 442
References . 442xiv High Performance Polymers
14 Poly(amide imide)s 449
14.1 Monomers 449
14.2 Polymerization and Fabrication . 453
14.2.1 Isocyanate Route 453
14.2.2 Acid Chloride Route 453
14.2.3 Direct Polymerization Route 454
14.2.4 Microwave Polymerization . 455
14.2.5 End Capped Poly(amide imide) 456
14.2.6 Unsaturated Poly(amide imide) 456
14.2.7 Blends . 456
14.2.8 Foams 456
14.3 Properties 459
14.3.1 Mechanical Properties . 459
14.4 Applications . 460
14.4.1 Membranes . 460
14.4.2 Coatings and Adhesives 462
14.4.3 Fibers 464
14.4.4 Optical Applications 465
14.5 Suppliers and Commercial Grades . 468
14.6 Safety 468
References . 470
15 Poly(imide)s 475
15.1 Monomers 476
15.2 Polymerization and Fabrication . 479
15.2.1 Conventional Route . 479
15.2.2 Isocyanate Route 481
15.2.3 Aqueous Route . 482
15.2.4 Nucleophilic Displacement Polymerization 483
15.2.5 Transimidization 483
15.2.6 Chemical Vapor Deposition 484
15.2.7 Hindered Biphenols 485
15.2.8 Poly(isoimide)s . 485
15.2.9 Functionalized Poly(imide) . 486
15.2.10 Bis(maleimide)s 488
15.2.11 Poly(imide sulfones) 488
15.3 Properties 489
15.4 Special Additives 489Contents xv
15.5 Applications . 491
15.5.1 Foams 491
15.5.2 Membrane Technology . 493
15.5.3 Sensor Technology . 497
15.5.4 Polymer Matrix Electrolytes 498
15.5.5 Films and Coatings for Electronic Applications 499
15.5.6 Photosensitive Compositions 500
15.6 Suppliers and Commercial Grades . 505
15.7 Safety 507
15.8 Environmental Impact and Recycling 507
References . 512
16 Liquid Crystal Polymers 521
16.1 Monomers 522
16.1.1 Acetyletion . 525
16.1.2 Functionalized Monomers . 525
16.2 Polymerization and Fabrication . 526
16.2.1 Copoly(ester)s . 526
16.2.2 Poly(ester amide)s . 529
16.3 Properties 529
16.3.1 Mechanical Properties . 529
16.3.2 Thermal Properties . 530
16.3.3 Electrical and Optical Properties 531
16.4 Applications . 531
16.4.1 In Situ Composites . 531
16.4.2 Optical Data Storage 533
16.4.3 Stationary Phases 536
16.4.4 Liquid Crystal Displays 537
16.4.5 Electrically Conductive Compositions . 541
16.5 Suppliers and Commercial Grades . 542
16.6 Environmental Impact and Recycling 542
References . 544
Index 551
Tradenames 551
Acronyms . 570
Chemicals . 578
General Index . 601
Index
TRADENAMES
Ableloc®
Poly(imide), 506
Accuguard™
Poly(phenylene ether), 164
Accutech™
Poly(phenylene ether), 164
Aciplex®
Perfluorosulfonic acid membrane, 271
Acnor™
Poly(phenylene ether), 164
Acronal® 4F
Poly(n-butylacrylate), 322
Admer®
Adhesive resins, maleic anhydride grafted poly(ethylene) or poly(propylene),
415
Admer® L 2100
Poly(ethylene) grafted with 0.1% maleic anhydride, 415
Aerosil®
Fumed Silica, 381
AI Polymer
Poly(amide imide), 469
Albis PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Alftalat® AN 739
Polyester, 322
Alphamide®
Poly(amide imide), 469
551552 High Performance Polymers
Amodel® (Series)
Poly(phthalamide), 414, 415
Amodel® 1000
Poly(phthalamide), 415, 441
Amodel® A 1000
Hexamethylene terephthalamide isophthalamide adipamide terpolymer, 415
Amodel® AF 1113
Aromatic copolyamide 6.6/6.I/6.T 4, 415
Amodel® AF 4133
Aromatic copolyamide 6.6/6.T 5, 415
Amodel® X4000
Hexamethylene terephthalamide isophthalamide adipamide terpolymer
65/35, 415
Antiblaze (Series)
Flame retardant, 508
Apical®
Poly(imide), 342, 506
Aqua-Cleen®
Ethoxylated mercaptan, surfactant, 200
Aracon®
Metal coated Kevlar® fiber, 441
Aramica®
Aramid, 440
Arcol®
Poly(propylene oxide), 508
Arlene®
Poly(phthalamide), 415
Arlene® CH 230
PA 6.6/6.T 5, 415
Armos®
Aramid, 440
Arnitel®
Poly(ester) elastomer, 415
Ashlene®
Poly(phenylene ether), 164
Aurum®
Poly(imide), 506
Avaspire™
Poly(ether ether ketone), 228
Avimid®
Poly(imide), 506, 508
Balpound™
Poly(phthalamide), 414Index 553
Basofil®
Melamine resin fiber, 441
Baytron® P
Complex of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and poly(styrenesulfonic
acid), 125
Black Pearls®
Carbon black, 165
Blendex™
Poly(2,6-dimethylphenylene ether), 165
Boltorn® (Series)
Dendritic poly(ester)s, 165
Bondfast®
Epoxy functional poly(olefin), 200
Buna® AP 437
EPDM, 165
Bynel® (Series)
Anhydride modified ethylene vinyl acetate resin, adhesion promoter, 381
Cabelec®
Conductive carbon black masterbatch in PA 6, 165
Cabosil™ M5
Silica, 381
Calprene®
Styrene-(ethylene-butylene)-styrene triblock copolymer, 165
Capcure® 3-800
Thiol end-capped polymer, 508
Caprolan®
Nylon 6, 441
Carbowax® (Series)
Poly(ethyleneoxide glycol) (PEG), 381, 415, 441, 508
Cariflex®
Triblock copolymer, 165, 508
Celstran® PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Cirlex®
Poly(imide), 506
Comshield® PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Conductex®
Carbon black, 165, 508
Conex®
m-Aramid, 441
CoorsTek Neat PES
Poly(arylene ether sulfone), 270554 High Performance Polymers
CP-45X
Developer, 322
Crylcoat® 2392
Polyester, 322
Crystar® 5005
Poly(ethylene terephthalate), 508
DABCO® 8154
Cyclic tertiary amine catalyst, 508
DABCO® K-15
Metallic based catalyst, 508
Darocure® 1173
2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one, photoinitiator, 381
DC® -704
Silicone oil, 229
DC® -710
Silicone oil, 229
Denka® SMI
Styrene maleide imide copolymer, 415
DER® 332
Bisphenol A diglycidyl ether based epoxy resin, 296
Desmodur® (Series)
Oligomers based on 4,4-diphenylmethane diisocyanate, 469
Desmodur® W
Bis-(4-isocyanatocyclohexyl) methane (H12 MDI), 322
Desmophen® 690
Branched lacquer polyester with OH groups, 322
Diaion® (Series)
Sulfonic acid type ion exchange resin modified with 2-mercaptoethylamine,
271, 296
Disflamoll® DPK
Diphenylcresyl phosphate, 165
DOVERPHOS® S9228
Bis(2,4-dicumylphenyl pentaerythritol) diphosphite, 508
Dowex® (Series)
Anion and cation exchangers, 296
DYLARK®
Copolymers of styrene with maleic anhydride, 165, 271
Dyneon® HTE
Fluoropolymer, 381
Ebecryl® (Series)
Urethane acrylate, 381
Ecdel®
Copolyester ether elastomer, 381Index 555
Edgetek® -PK
Poly(ether ether ketone), 228
Edgetek™
Poly(arylene ether sulfone), 270
Edgetek™ PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Ekonol®
Poly(p-oxybenzoate), 200, 543
Ekono® E-101
Poly(p-hydroxybenzoic acid), 543
Elvamide®
Low melting poly(amide), 381
Emi-X* PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Engage™ resins
Low density poly(ethylene), 381
Ensinger PEEK
Poly(ether ether ketone), 228
Epikote® (Series)
Bisphenol A/F epoxies, 508
Epispire
Poly(arylene ether sulfone), 270
Epon® (Series)
Diglycidyl ethers of bisphenol A, 165, 508
ERL™
Alicyclic epoxides, 165
Esacure®
Photoinitiators, 381
Ethacure® 100
Diethyltoluene diamine, 508
Eulexin®
Nonsteroidal antiandrogen, 84
Eupergit® C250L
Epoxy-activated poly(methacrylamide), 508
Exolit® OP 1311
Mixture of aluminum salts of diethylphosphinate and melamine polyphosphate, 509
Expandex® 150
Calcium salt of 5-phenyltetrazole, blowing agent, 469
Extem®
Poly(imide), 506
Exxelor® PO 1015
Poly(propylene) grafted with 0.3% maleic anhydride, 415556 High Performance Polymers
Exxelor® VA 1801
Ethylene propylene rubber grafted with 0.6% maleic anhydride, 415
Exxelor® VA 1803
Ethylene propylene rubber grafted with 0.4% maleic anhydride, 416
Flemion®
Fluoropolymer ion-exchange membrane, 229, 271
Fluorinert®
Fluorinated oil, 229
Fortafil®
Carbon fiber, 165
Forton® (Series)
Poly(phenylene sulfide), 198, 200
Freon® 113
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane, 229
Gafone™
Poly(arylene ether sulfone), 270
Galwick®
Wetting fluid, 469
Gatone™
PEEK, 228, 229
Poly(ether ether ketone), 228
Geloy® resin
ASA copolymer, 165
Glycolube® (Series)
Fatty esters, flow promotor, mold release agent, 200
Gore-Select®
Microporous expanded PTFE membrane (ePTFE), ion conductive membrane, 229, 271
Grafil® fibers
Carbon fiber, 165
Grafoil®
Flexible graphite, 229
Grivory® HTV-4X2VO
6.6/6.T Poly(phthal amide), 414, 416
Grivory® HTVS-3X2VO
6.6/6.T 7 Poly(phthal amide), 416
H-2™
Mixture of ethylenediamine and methyl isobutyl ketone ketimine (curing
agent), 509
Hakkol FWA-SF
Triazinylaminostilbene fluorescent brightening agent, 322
HB® -40
Hydrogenated terphenyl, 229Index 557
HERACRON®
Aramid, 440
HiFill® PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Highlink® (Series)
Colloidal silica sols, 381
Hiloy® PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Hipertuf®
Poly(ethylene naphthalate) for drinking bottles, 380
Hycar® (Series)
Amine-terminated butadiene-acrylonitrile, 509
Hydlar®
Aramid, 440
Hytrel®
Poly(ester) elastomer, 416
Hytrin®
Cardiovascular preparation, 84
Igetabond®
Epoxy functional poly(olefin), 200
Imidex®
Poly(imide), 506
Irgacure® 184
1-Hydroxycyclohexylphenylketone (photo initiator), 381
Irgacure® 907
2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-1-propanone (photo
initiator), 543
Irganox® 1010
Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate),
phenolic antioxidant, 166, 509
Irganox® 1076
Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate, 166
Irganox® 1098
N,N-hexamethylenebis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamamide), 166
Isonate®
Isocyanate based formulation for foams, 469
Ixef®
Aramid, 440
Jeffamine® (Series)
Amine capped polyalkoxylene glycol, 509
Kaladex®
Poly(ethylene naphthalate) films, 380558 High Performance Polymers
Kapton®
Poly(imide), 166, 200, 342, 506, 509
Kerimid®
Poly(imide), 506
Ketaspire™
Poly(ether ether ketone), 228
Ketjenblack®
Conductive carbon black, 166
Ketron® PEEK
Poly(ether ether ketone), 228
Kevlar®
Aramid, 166, 229, 440, 441
Klebosol®
Silica sol, 381
Konduit* PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Kraton®
Styrenic block copolymer, 166, 200, 416, 441, 509
Krytox®
Fluorinated oil, 229
Kynar®
Poly(vinylidene fluoride), 229
Laramid®
Poly(phthalamide), 414
Laromer® LR 8739
Urethane acrylate monomer, 381
Larpeek
Poly(ether ether ketone), 228
Laxtar™
Liquid crystalline polymer, 543
Lenzing® P84
Benzophenone tetracarboxylic dianhydride-MDI-2,4-TDI copolymer, poly-
(imide), 229, 506, 509
Leomin® AN
Oleyl phosphonate lubricant, textile auxiliary, 441
Lexan®
Poly(carbonate), 271
Lindol® XP Plus
Tricresyl phosphate, 509
Lotader®
Epoxy functional poly(olefin), Adhesive, 200
Loxiol® G40
Fatty acid isoalcohol ester, 509Index 559
LP-2™
Poly(sulfide), 509
Lubri-Tech™ PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Lubriblend® PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Lubricomp* PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Lubrilon® PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Lucalen® A 3710 MX
Copolymer of LDPE and 7% acrylic acid, 416
Ludox® (series)
Silicon colloid, 382
Lupersol® 256
2,5-Dimethyl-2,5-bis(2-ethylhexanoylperoxy)hexane, 322
Lupolen® (Series)
Poly(ethylene), 416
Lupranat® (Series)
Isocyanate based formulations, 469
Luran®
SAN copolymer, 166
Luvican®
Poly(vinyl carbazole), 52
Luxprint® 7144
Carbon conductor ink, 125
Luxprint® 7145L
Silver conductor ink, 125
Luxprint® 7151
Electroluminescent phosphor paste, 125
Luxprint® 7153E
Barium titanate paste, 125
Lynite®
Poly(ethylene terephthalate), 296
Makrolon®
Poly(carbonate), 271
Mark 2112
Tris(2,4-di-tert-butyl phenyl) phosphite, 229
Matrimid®
Poly(imide), 229, 506, 509
Melapur® 200
Melamine poly(phosphate) (flame retardant), 509560 High Performance Polymers
Meldin®
Poly(imide), 506
Melinar® Laserplus
Poly(ethylene terephthalate) (PET), bottle grade, 382
Merlon®
Poly(carbonate), 271
Mictron®
Aramid, 440
Mindel®
Poly(arylene ether sulfone), 270
Mobiltherm® (Series)
Heat transfer oil, 230
Multiposit® XP-9500
Thermoset epoxy resin, 342
Mylar® (Series)
Poly(ethylene terephtalate), 342, 382
Nafion®
Sulfonated PTFE, for membrane applications, 230, 271
Nafion® 1100 EW
Sulfonated PTFE, Nafion membrane, of equivalent weight (EW) of 1100,
230
Nalco® 2327
Silica hydrosol, 382
Naugard® 445
4,4di(α,α-Dimethyl-benzyl)diphenylamine, 416
Neoflex®
Poly(imide), 506
Neosepta®
Perfluorinated ion exchange membranes, 271
Niax® A-33
Amine catalyst, 509
Niax® L-620
Silicone emulsifiyer, for flexible poly(urethane) foam, 509
Niax® L-6900
Surfactant, 509
Nirez® 2150/7042
Terpene phenol flow modifier, 166
Nomex®
m-Aramid, 440, 441
Nopla®
Poly(ethylene naphthalate)-Poly(ethylene terephthalate), 380
Noryl* PPS+PPE
Poly(phenylene sulfide), 198Index 561
Norylux™ PPO
Poly(phenylene ether), 164
Noryl®
PPE PS Blend, 164, 166, 510
Novaccurate®
Liquid crystalline polymer, 543
Novolen® 1100
Isotactic poly(propylene), 416
Novolen® 2500 HX
Propylene/ethylene block copolymer, 10% ethylene, 416
Novolen® 3200 HX
Propylene/ethylene block copolymer, 2.5% ethylene, 416
Octa®
Chemicals, 543
OLEOPHOBOL® (Series)
Fluoroacrylate polymer, Oil and water repellent, 441
Onlymide®
Poly(imide), 506
OP-PEI . GF
Poly(imide), 506
Optomer® AL1254
Poly(imide), 543
Oxalon®
Poly(oxadiazole) fibers, 342
PACM™ 20
Bis(4-aminocyclohexyl)methane, 510
PAPI® (Series)
Isocyanate, 510
Paraloid®
Acrylate rubber, impact modifier, 271
Parylene C
Chlorinated Parylene type, 83
Parylene D
Dichlorinated Parylene type, 83
Parylene HT
Fluorinated Parylene type, 83
Parylene N
Standard Parylene polymer, 83
PCTA Durastar 1000
Copolyester based on 65 mol % terephthalic acid, 35 mol % isophthalic
acid and CHDM, 382
PDBS® 80
Poly(dibromostyrene), 416562 High Performance Polymers
Pebax
Poly(amide imide), 469
PEEK-OPTIMA® Granular
Poly(ether ether ketone), 228
PenTec®
Poly(ethylene naphthalate) fiber, 380
Pentex®
Modified Poly(ethylene naphthalate) fiber, 380
PEN™
Poly(arylene ether nitrile), 296
Perspex® CP63
Acryl glass, 382
PETG 6736
Copolyester based on terephthalic acid and EG and CHDM, 382
Photomer™ 6210
Urethane acrylate oligomer, rheology modifier resin, 382
Pluronic® (Series)
Ethylene oxide/propylene oxide block copolymer, defoamers, 469
PMC EP PX1000
Poly(phenylene ether), 164
Polectron®
Poly(vinyl carbazole), 52
Policarb™
Poly(vinyl carbazole), 52
Polycat® (Series)
Amine based catalysts, 510
Polycoustic®
Poly(imide), 506
Polymeg®
Poly(tetramethylene glycol), 382
Polymist® (Series)
Poly(tetrafluoroethylene) lubricant powders, 271
Polyox® 301
Poly(ethylene oxide), 441
PolyTHF® CD
THF copolymers, 510
Porewick®
Wetting fluid, 469
Primacor® 1410 XT
Ethylene acrylic acid copolymer with 10% acrylic acid, 416
Primef® PPS
Poly(phenylene sulfide), 198Index 563
Primene®
Primary aliphatic amines with highly branched alkyl chains, 510
Primene® MD
1,8-Diamino-p-menthane, 510
Primospire
Benzoyl-substituted Parylene type, 83
PRL PEI-G .
Poly(imide), 506
PRL PPX
Poly(phenylene ether), 164
Proscar®
Medicinal preparation for treatment of the prostate gland, 84
Pyralin®
Poly(imide), 506
Pyre® ML
Pyromellitic dianhydride/4,4-oxydianiline poly(imide), 506
Pyrocheck® 68 PB
Brominated poly(styrene), 416
Pyrocoat®
Poly(imide), 506
Pyropel®
Poly(amide imide), 469
QR Resin QR-4000
Poly(phenylene ether), 164
Radel® A
Poly(ether sulfone), 270, 271, 296, 469
Radel® R
Poly(biphenyl sulfone), 230, 271
ReoPro®
Glycoprotein IIb/IIIa inhibitor, 84
Rexflex® W111
Poly(olefin), flexible, 382
Rilsan® B MNO
PA 12, 416
Rodrun®
Liquid crystalline polymer, 543
RTP Compounds ESD
Poly(arylene ether sulfone), 270
RTP PPS (Series)
Poly(phenylene sulfide), 198
Rubinate® (Series)
Isocyanate, 510564 High Performance Polymers
Rusar®
Aramid, 440
Ryton® (Series)
Poly(phenylene sulfide), 198, 200, 296
Sandostab® 4020
Pentaerythritol tetrakis(3-laurylthiopropionate), 166
Sandostab® -P-EPQ
Tetrakis(2,4-di-tert-butyl phenyl)-4,4,-biphenylene diphosphonite, 230
Santowax® R
Mixed terphenyls, 230
Sapron™ S
SMA copolymer, 166
Schulatec® PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Selar® PA3426
PA 6 T/I Poly(amide), 416
Sepharose® CL
Crosslinked poly(saccharide), 510
Septon®
Hydrogenated styrenic block copolymer, 166, 200
Shieldex® C 303
Ca ion-exchanged silica, anticorrosion pigment, 322
Silicone KF351A
Poly(dimethyl siloxane) surfactant, 322
Siltem® STM 1500
Poly(ether imide), 230
Sintimid™
Poly(amide imide), 469
Siveras™
Liquid crystalline polymer, 543
Skypet® PEN
Poly(ethylene naphthalate), 380
Sniamid® ASN 32
Poly(amide), 166
Solef®
Poly(vinylidene fluoride), 382
Solimide®
Poly(imide), 506
Solprene®
Styrenic block copolymer, 166, 200
Solventnaphtha™
Aromatic Hydrocarbon solvent, 469Index 565
Solvesso®
Higher aromatic solvent mixtures, 322, 469
Stanyl® KS 200
Low molecular weight PA 4.6, 417
Stanyl® KS 300
Medium molecular weight PA 4.6, 417
Stat-Kon* PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Statiblend® PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Stilan®
Poly(etherketone), 230
Styvex
Poly(phenylene ether), 164
Sulfan® B
Sulfur trioxide, 230
Sulfron®
Aramid, 440
Sumikaexcel®
Poly(arylene ether sulfone), 270
Sumikasuper®
Liquid crystalline polymer, 543
Sumiploy®
Poly(arylene ether sulfone), 270
Supec®
Poly(phenylene sulfide), 198, 200
Surlyn®
Ionomer resin, 166, 417, 510
Sylgard® 184
Silicone elastomer, 510
T-4
Poly(phenylene sulfide), 200
Taronyl
Poly(phenylene ether), 164
Taxol®
Antiproliferative preparation, 84
Tecapei®
Poly(imide), 506
Technora®
Aramid, 440
Tedur®
Poly(phenylene sulfide), 198, 200566 High Performance Polymers
Teflon®
Tetrafluoro polymer, 510
Teflon® AF 1600
Amorphous copolymers of perfluoro-2,2-dimethyl-1,3-dioxole with tetrafluoroethylene, 230
Teflon® AF 2400
Amorphous copolymers of perfluoro-2,2-dimethyl-1,3-dioxole with tetrafluoroethylene, 230
Tegoglide™ 410
Poly(siloxane) surfactant, 125
Tegowet™
Poly(siloxane)-poly(ester) copolymer surfactant, 125
TEGO® RAD 2100
Poly(siloxane), acrylic, Radically crosslinkable flow and wetting additive,
382
Teijinconex®
Aramid, 440
Tempalux® HI
Poly(imide), 506
Tenax®
Carbon fiber, 167
Teonex®
Biaxially Poly(ethylene naphthalate) film, 380
Terathane®
Poly(tetramethyleneoxide glycol) (PTMEG), 510
Teric® (Series)
Poly(ethylene glycol) mono(nonylphenyl) ether, 510
Therma-Tech™ PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Thermatex®
Aramid, 440
Thermid®
PETI type Poly(imide), 510
Therminol® 66
Partially hydrogenated terphenyls, 230
Therminol® 75
Mixed terphenyls and quaterphenyls, 230
Thermocarb®
Graphite fiber, 543
Thermocomp
Poly(phenylene ether), 164
Thermocomp* PPS
Poly(phenylene sulfide), 198Index 567
Thermocomp®
Poly(arylene ether sulfone), 270
Thermotuf* PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Tinuvin® 144
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) butyl(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)malonate, UV absorber, 382
Tinuvin® 234
2-(2-hydroxy-3,5-di-α-cumylphenyl)-2H-benzotriazole, 382
Tinuvin® 326
2-(2-Hydroxy-3-tert-butyl-5-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, UV absorber, 322
Tinuvin® P,
2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole, UV absorber, 322
Titan®
Liquid crystalline polymer, 543
Tone® (Series)
Polyols, 510
Torayca®
Carbon fiber, 167
Toray®
Poly(imide), 506
Toreca™
Carbon fiber, 296
Torelina®
Poly(phenylene sulfide), 198
Torlon® (Series)
Poly(amide imide), 230, 469
Trogamid® T
PA from terephthalic acid, 2,2,4-trimethylhexamethylenediamine and 2,4,4-
trimethylhexamethylenediamine, 417
Tronox® R-KB-2
Alumina silica treated, rutile titanium dioxide, pigment, 322
Tuftec® (Series)
Styrenic block copolymer, 417
Twaron®
Aramid, 440, 441
Tyneloy®
Poly(phenylene ether), 164
Tyzor® TPT
Titanium tetraisopropoxide (tetraisopropyltitanate), catalyst, 382
Ucarsol®
Amine mixture, 230568 High Performance Polymers
Udel® Polysulfone
Poly(bisphenol A sulfone), 230, 270, 271, 296, 417
Ultem® (Series)
Poly(imide), thermoplastic, 231, 271, 296, 506, 511
Ultem® 6050
Poly(ether imidesulfone), 231, 296, 342
Ultramid® (Series)
Poly(amide), 167, 417
Ultrapek®
Poly(arylene ether ketone), 296
Ultrapek® KR 4176
4,4-Diphenoxybenzophenone-terephthaloyl chloride copolymer, 231
Unilink® (Series)
Aromatic secondary diamines, 511
Unitem
Poly(imide), 506
Upilex®
Poly(imide), 342, 506, 511
Upimol®
Poly(imide), 506
Uralac® P 1460
Polyester polyol, 322
UTTAP SF 50030 GF
Liquid crystalline polymer, 270
Uvinul® D-50
2,2,4,4-Tetrahydroxy benzophenone, UV absorber, 382
Valox® 315
Poly(butylene terephthalate), 167
Vecstar®
Liquid crystalline polymer, 543
Vector®
Styrenic block copolymer, 167, 201
Vectran®
Liquid crystalline polymer, 543
Vectra® (Series)
Liquid Crystal Polymer, composed from mainly 4-hydroxybenzoic acid or
6-hydroxy-2-naphthoic acid, further, depending on type: p-acetaminophenol, terephthalic acid, and biphenol, 201, 543
Versalink® (Series)
Amine terminated poly-THF and PPO for PU resins, 511
Verton* PPS
Poly(phenylene sulfide), 198Index 569
Vespel®
Poly(imide), thermosetting, 231, 506
Vestakeep®
Poly(ether ether ketone), 228
Vestamid®
Poly(amide), 167
Vestenamer® 8012
Poly(octenylene), 167
Vestoran
Poly(phenylene ether), 164
Victrex® 381G
Poly(etheretherketone), cable coating, 231, 296
Victrex® PEEK (Series)
Poly(etheretherketone), 228, 296
Victrex® PEEK 450
Poly(oxy-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylenecarbonyl-1,4-phenylene), poly-
(etheretherketone), 231
Victrex® PEK
Poly(oxy-1,4-phenylenecarbonyl-1,4-phenylene), 231
Victrex® PES (Series)
Poly(aryl ethersulfone), 296, 417
Vircol® 82
Flame retardant, 511
Vulcan® XC72
Carbon black, 167
Vylomax®
Poly(amide imide), 469
Westlake PES
Poly(arylene ether sulfone), 270
Xtel® PPS
Poly(phenylene sulfide), 198
Xydar®
Liquid crystalline polymer, 543
Xyron®
Poly(phenylene ether), 164
Xyron® PPS+PPE
Poly(phenylene sulfide), 198
Zenite®
Liquid crystalline polymer, 543
Zoltek® HT
Carbon fiber, 167
Zonyl® 7950
Fluorinated surfactant, 125570 High Performance Polymers
Zonyl® FSO 100
Ethoxylated nonionic fluorosurfactant, 125
Zytel®
Poly(amide), 167, 417
ACRONYMS
α-TPT
2,5-Bis-(2-thienyl-1-cyanovinyl)-1-(2-ethylhexyloxy)-4-methoxybenzene, 32
β-TPT
2,5-Bis-(2-thienyl-2-cyanovinyl)-1-(2-ethylhexyloxy)-4-methoxybenzene, 32
2,6-NDA
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, 347
3GN
Poly(1,3-propylene 2,6-naphthalate), 367
4,4-BPDA
3,3,4,4-Biphenyl dianhydride, 487
4,4-BTDA
3,3,4,4-Benzophenone dianhydride, 481
4,4-ODPA
3,3,4,4-Oxydiphthalic anhydride, 476
7-DCST
2-(4-Azepan-1-yl-benzylidene)-malononitrile, 40
AA
Acrylic acid, 254
AAG
2-Acryamido glycolic acid, 260
ABS
Acrylonitrile-butadiene-styrene, 411
ADC
Azodicarbonamide, 156, 498
ADMET
Acyclic diene metathesis, 94
ADMVN
2,2-Azobis-(2,4-dimethylvaleronitrile), 8
AF-50
N,N-Diphenyl-7-(2-(4-pyridinyl)-ethenyl)-9,9-di-n-decyl-9H-fluorene-2-
amine, 45
AFM
Atomic force microscopy, 52
AIBN
2,2-Azobisisobutyronitrile, 3, 305Index 571
Alq3
Tris-(8-hydroxyquinoline)-aluminum, 32
ASE
Amplified spontaneous emission, 51
BEB
Ethylene dibenzoate, 357
BEN
1-Benzoate 2-naphthoate ethylene, 357
BHCA
Bis-(hydroxymethylcyclohexane)-arylate, 360
BHEA
2,6-Bis-(hydroxyethyl)arylate, 359
BisCzPro
1,3-Biscarbazolyl propane, 43
BOZ
2,2-Bis-(l,3-oxazoline), 363
BP
4,4-Biphenol, 239, 524
BPD
2-tert-Butylphenyl-5-biphenyl-1,3,4-oxadiazole, 34
BTDA-DATA
Poly(3,3,4,4-benzophenone tetracarboxylic dianhydride-3,5-diamino-1,2,4-
triazole), 317
C12O-PPP
Poly(2-dodecyl-p-phenylene), 36
CA
Citraconic anhydride, 476
CBTA
Benzotriazole, 317
CHDM
1,4-Cyclohexanedimethanol, 359
CHO
Cyclohexene oxide, 8
CPDHFPV
Poly(9,9-dihexylfluorene-2,7-divinylene-m-phenylene vinylene-stat-p-phenylene vinylene), 30
CTA
Chain transfer agent, 15
CVD
Chemical vapor deposition, 72, 93, 373, 484
DAPI
6-Amino-1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethylindane, 479572 High Performance Polymers
DBA
3,5-Diaminobenzoic acid, 496
DCM
4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylamino-styryl)-4H-pyran, 110
DMAC
Dimethylacetamide, 453
DMF
N,N-Dimethylformamide, 93, 189, 305, 481
DMNPAA
2,5-Dimethyl-4-(p-nitrophenylazo)anisole, 39
DMSO
Dimethyl sulfoxide, 70
DMT
Dimethyl terephthalate, 360
DNA
Deoxyribonucleic acid, 52, 266
DR-1
Disperse Red 1, 43
DSC
Differential scanning calorimetry, 351
DyC-82
Dysprosium fulleride, 24
E3VC
N-Ethyl-3-vinylcarbazole, 15
ECZ
N-Ethylcarbazole, 41
EL
Electroluminescence, 25, 94
ENB
Ethylidene norbornene, 316
EPDM
Ethylene propylene diene monomer, 316
ESIPT
Intramolecular proton-transfer, 36
GC
Gas chromatography, 536
GF
Glass fiber, 185
HALS
Hindered amine light stabilizer, 191
HBA
4-Hydroxybenzoic acid, 524Index 573
HEMA
2-Hydroxyethyl methacrylate, 260, 305, 501
HIPS
High impact poly(styrene), 154
HMD
Hexamethylenediamine, 392
HPA
Heteropolyacid, 159, 294
HQ
Hydroquinone, 286, 524
IOL
Intraocular lenses, 314
IPA
Isophthalic acid, 359, 391
IR
Infrared, 37, 153, 397, 482
ITO
Indium tin oxide, 25, 108, 538
IV
Intrinsic viscosity, 143, 194, 212, 363
LC
Liquid chromatography, 536
LCD
Liquid crystalline display, 500, 525
LCM
Liquid composite molding, 401
LCP
Liquid crystal polymer, 186, 522
LED
Light-emitting diode, 14
MA
Methacrylic acid, 260
MDI
Diisocyanatodiphenyl methane, 452
MDMO-PPV
Poly(2-methoxy-5-(3,7-dimethyloctyloxy)-1,4-phenylene vinylene), 115
MEH-PPV
Poly(2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene vinylene), 30, 91
MPD
m-Phenylenediamine, 454, 487
MTBE
Methyl-tert-butyl ether, 160, 260574 High Performance Polymers
MXDA
m-Xylylenediamine, 392
NDC
Dimethyl-2,6-naphthalene dicarboxylate, 348
NEN
Ethylene dinaphthoate, 357
NLO
Nonlinear optical, 3
NMP
N-Methyl-2-pyrrolidone, 177, 211, 244, 290, 425, 453, 479
NMR
Nuclear magnetic-resonance spectroscopy, 356
NOM
Natural organic matter, 260
NPDA
Neopentyldiamine, 410
NVK
N-Vinylcarbazole, 1
NVP
N-Vinyl-2-pyrrolidone, 259
ODA
4,4-Oxydianiline, 452
ODCA
2,5-Bis-(4-carboxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole, 329
ODPA-APB-8-AA
Poly(4,4-oxydiphthalic anhydride-1,3-aminophenoxybenzene-8-azaadenine),
317
OXD
Oxadiazole, 31
P3O
Poly(2,6-diphenyl-1,4-phenylene oxide), 152
PA
Poly(amide), 148, 184, 252, 356, 391, 423, 449
PAE
Poly(arylene ether), 194, 400
PAES
Poly(arylene ether sulfone), 183, 237
PAI
Poly(amide imide), 449
PANI
Poly(aniline), 29, 187
PAS
Poly(arylene sulfide), 179Index 575
PBD
2-(4-Biphenylyl)-5-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazole, 11, 340
PBN
Poly(butylene naphthalate), 359
PBT
Poly(butylene terephthalate), 185, 356
PC
Poly(carbonate), 365, 411, 533
PCB
Printed circuit board, 151, 194
PECA
Poly(ethylene-1,4-cyclohexanedimethylene arylate), 359
PECVD
Plasma enhanced CVD, 373
PEDOT
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), 109
PEE
Poly(ether ester), 361
PEEK
Poly(ether ether ketone), 209, 263, 294
PEG
Poly(ethylene glycol), 9
PEI
Poly(ether imide), 214, 376, 475
PEK
Pol(yether ketone), 209, 287
PEN
Poly(arylene ether nitrile), 283
Poly(ethylene naphthalate), 118, 348
PENA
4-(1-Phenylethynyl)1,8-naphthalic anhydride, 487
PEP
Poly(ethylene-2,7-phenanthrate), 360
PEPA
4-(Phenylethynyl)-1,2-benzenedicarboxylic acid anhydride, 476
PEPC
Poly(N-epoxypropyl)carbazole, 13
PES
Poly(ethersulfone), 239
PET
Poly(ethylene terephthalate), 332, 349, 398
PETI
Phenylethynyl terminated imide, 487576 High Performance Polymers
PHDP
Poly(1-hexyl-3,4-dimethyl-3,5-pyrrolylene), 22
PI
Poly(imide), 214, 317, 449, 475
PL
Photoluminescence, 25, 105
PMDA
Pyromellitic dianhydride, 476
PMMA
Poly(methyl methacrylate), 32, 100
PNV
Poly(1,5-naphthylene vinylene), 98
POD-DPE
Poly(4,4-diphenyl ether-1,3,4-oxadiazole), 334
PODA
Poly(1,3,4-oxadiazole), 329
POF
Poly(9,9-dioctylfluorene), 110
PP
Poly(propylene), 226, 399, 544
PPA
Poly(phosphoric acid), 334
Poly(phthalamide), 391
PPE
Poly(phenylene ether), 139
PPESK
Poly(phthalazinone ether sulfone ketone), 258
PPS
Poly(phenylene sulfide), 175, 293
PPSA
Poly(1,4-phenylene sulfide-1,4-phenyleneamine), 187
PPSAA
Poly(phenylene sulfide-phenyleneamine-phenyleneamine), 189
PPSO
Poly(p-phenylene sulfoxide), 192
PPT
Poly(pentylene terephthalate), 356
PPV
Poly(p-phenylene vinylene), 31, 89, 308, 334, 378
PPX
Poly(p-xylylene), 69
PPY
Poly(pyrrole), 12Index 577
PS
Poly(styrene), 15, 150, 365
PSI
Poly(arylene ether sulfide), 183
PT
Poly(1,2,4-triazole), 301
PTFE
Poly(tetrafluoroethylene), 182, 215, 250, 496
PTK
Poly(arylene thioether ketone), 251
PTT
Poly(trimethylene terephthalate), 364
PU
Poly(urethane), 315, 456
PVA
Poly(vinyl alcohol), 118
PVAc
Poly(vinyl acetate), 494
PVD
Physical vapor deposition, 373
PVK
Poly(N-vinylcarbazole), 1, 340
PVP
Poly(N-vinyl-2-pyrrolidone), 265
PVPh
Poly(vinylphenol), 375
RAFT
Reversible addition-fragmentation chain transfer, 15
ROMP
Ring opening metathesis polymerization, 94
SB
Sodium benzoate, 351
SG
Styrene/glycidyl methacrylate, 365
SPAENK
Sulfonated poly(arylene ether nitrile ketone), 295
SPPEKN
Sulfonated poly(phthalazinone ether ketone nitrile), 295
TAZ
3-(4-Biphenylyl)-4-phenyl-5-(4-tert-butylphenyl)-1,2,4-triazole, 306
TBBPL
3,3,5,5-Tetra-tert-butyl biphenol, 240578 High Performance Polymers
TEP
Triethyl phosphate, 265
TFPX
α,α,αα-Tetrafluoro-p-xylylene, 70
THF
Tetrahydrofuran, 10, 72, 98, 183
TIP
Thermally induced phase inversion, 223
TMDQ
Tetramethyldiphenyl quinone, 143
TMLA
Trimellitic acid, 347
TNF
2,4,7-Trinitro-9-fluorenone, 1
TNFDM
(2,4,7-Trinitrofluorene-9-ylidene)-malononitrile, 41
TPA
Terephthalic acid, 361, 391, 524
TPD
N,N-Bis-(3-methylphenyl)-N,N-diphenylbenzidine, 11
UF
Ultrafiltration, 259
CHEMICALS
p-Acetaminophenol, 543
Acetic anhydride, 250, 458, 481, 486, 525, 529
Acetonitrile, 15, 287, 468
4-Acetoxybenzoic acid, 525, 530, 531
2-Acetoxy-5-vinylphenyl-benzotriazole, 309
Acetylacetone, 33
Acetylene, 2, 301, 303, 438
Acrolein, 318
2-Acryamido glycolic acid, 260
Acrylamide, 254, 312
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonate, 312
2-Acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid, 260
Acrylic acid, 2, 24, 254, 260, 408
Acrylonitrile-butadiene-styrene, 412
Acryloyl chloride, 312, 314
5-Acryloyloxyethoxycarbonylmethyl-7-hydroxy-1,2,4-triazolo[1.5-a]pyrimidine,
311
Adipic acid, 392, 393, 396, 464Index 579
N-Alkyloxadiazolium hydrosulfate, 339
2-Allyl-6-methylphenol, 139, 151
γ-Alumina, 193
Aluminum chloride, 248
Aluminum oxide, 12, 220, 373, 462
Amidosulfonic acid, 403
5-Amino-2-(4-aminophenoxy)-pyridine, 424, 425
6-Amino-1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethylindane, 477, 479
3-Aminobenzoic acid, 452
4-Aminobenzoic acid, 215, 452
3-Amino-2-cyclohexene-1-one, 452
3-Amino-4-methylbenzoic acid, 460, 461
4-Amino-4-nitrodiphenyl ether, 454
Amino[2.2]paracyclophane, 70
4-Aminophenol, 496, 524, 529, 542
p-Aminophenol, 287
3-(3-Aminophenyl)-5-[3-(4-aminophenoxy)phenyl]-1,2,4-triazole, 307
3-(3-Aminophenyl)-5-[3-(4-aminophenylsulfonyl)phenyl]-1,2,4-triazole, 307
γ-Aminopropyltriethoxysilane, 154, 404
3-Amino-1,2,4-triazole, 302, 317–320
5-Aminotriazole, 318
ω-Aminoundecanoic acid, 393
5-Amino-1-vinyltetrazole, 319
Amino-p-xylylene, 82
Ammonium carbonate, 156
Ammonium metavanadate, 141
Ammonium nitrate, 320
Aniline hydrochloride, 303
Anthracene, 13, 21
Antimony pentachloride, 187, 188
Antimony trioxide, 155, 349, 351, 360, 361
Arsenic pentafluoride, 106, 107
8-Azaadenine, 318
Azelaic acid, 393
2-(4-Azepan-1-yl-benzylidene)-malononitrile, 40
4-Azido-tetrafluorobenzoic acid, 215
1,1-Azobis-(1-acetoxy-1-phenylethane), 11
4,4-Azobis-(4-cyanopentanoic acid), 8
2,2-Azobis-(2-cyanopropanol), 8
2,2-Azobis-(2,4-dimethylvaleronitrile), 8, 11
2,2-Azobis-2,4-dimethylvaleronitrile, 312
2,2-Azobisisobutyronitrile, 3, 8, 9, 11, 13, 23, 305
Azodicarbonamide, 498580 High Performance Polymers
Benzene arsonium fluoroborate, 309
Benzene-1,4-bis-(phenylene vinylene), 103
1,4-Benzenedicarboximidic acid dihydrazide, 330, 332
Benzene iodonium fluoroborate, 309
4-Benzenesulonylphenyl phenyl ether, 213
1-Benzoate 2-naphthoate ethylene, 357
Benzoic acid, 393, 396, 398
Benzonitrile, 263, 286, 318
Benzophenone, 223, 312
3,3,4,4-Benzophenone dianhydride, 477, 481
3,3,4,4-Benzophenone tetracarboxylic dianhydride, 494
1-Benzothiazol-3-phenyl-pyrazoline, 32
Benzotriazole, 317
5-(2H-Benzotriazole-2-yl)-2,2,4,4-tetrahydroxybenzophenone, 312
5-(2H-Benzotriazole-2-yl)-2,2,4-trihydroxy-4-acryloxybenzophenone, 313
3-Benzoyl-4-acetoxybenzoic acid, 530, 531
Benzoyl chloride, 146, 148
Benzyl alcohol, 463
2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)butanone-1, 11
Benzyl-1-pyrrolecarbodithioate, 15
4,4-Biphenol, 524
4-Biphenyl-4-allyloxybenzoate, 536
4-Biphenylcarboxylic acid, 223
3,3,4,4-Biphenyl dianhydride, 477, 487, 498, 503
4,4-Biphenylene, 243
Biphenyl-2,3,3,4-tetracarboxylic dianhydride, 476
Biphenyl-3,3,4,4-tetracarboxylic dianhydride, 476
Biphenyltetracarboxylic dianhydride, 476
2-(4-Biphenylyl)-5-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazole, 11, 26, 31, 33, 106,
107, 110
3-(4-Biphenylyl)-4-phenyl-5-(4-tert-butylphenyl)-1,2,4-triazole, 306
Bis-(allyl ether) tetrabromobisphenol A, 155
1,4-Bis(4-aminophenoxy)benzene, 477
4,4-Bis(4-aminophenoxy)benzophenone-3,3-disulfonic acid, 496
4,4-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl, 461
4,4-Bis-(p-aminophenoxy)diphenyl-1,3,4-thiadiazole, 307
Bis[4-(p-aminophenoxy)phenoxy]dimethylsilane, 479
2,2-Bis[4-(4-amino-phenoxy) phenyl] hexafluoroisopropylidene, 477
1,3-Bis[5-[3-(p-aminophenoxy)-phenyl]-oxadiazol-2-yl]benzene, 307
2,2-Bis(4-(4-aminophenoxy)phenyl)propane, 477, 487
Bis(aminophenoxy phenyl)-sulfone, 489
Bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulfone, 503
N,N-Bis(4-aminophenyl)-N,N-diphenyl-1,4-phenylenediamine, 468Index 581
2,3-Bis(4-aminophenyloxyphenyl)-quinoxaline-6-carboxylic acid, 424
1,5-Bis(3-aminophenyl)-1,4-pentadien-3-one, 452, 456
1,1-Bis(4-aminophenyl)-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethane, 498
2,3-Bis(4-aminophenyl)-quinoxaline-6-carboxylic acid, 424
Bis-(aminophenyl)-sulfone, 241
4,4-Bis(4-aminophenylthio)benzophenone-3,3-disulfonic acid, 496
Bis(3-aminopropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 503
4,4-Bis[(4-amino)thiophenyl] benzophenone, 501
2,2-Bis(3-amino-4-toluyl)hexafluoropropane, 503
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene, 72
3,5-Bis-(tert-butyl)-phenol, 306
1,3-Bis[(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazolyl]-phenylene, 33
1,3-Biscarbazolyl propane, 43
4,4-Bis-((3-carboxyphenoxy)(p-benzoyl))-phenyl sulfone, 252
1,4-Bis(4-carboxyphenoxy)naphthalene, 423, 424
2,6-Bis(4-carboxyphenoxy)naphthalene, 423, 424
2,5-Bis-(4-carboxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole, 330
Bis(4-carboxyphenyl)phenylphosphine oxide, 393
2,2-Bis[N-(4-carboxyphenyl)-phthalimidyl]hexafluoropropane, 461
1,4-Bis-(chloromethyl)-2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)benzene, 98
2,5-Bis-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole, 337, 338
Bis-(4-chlorophenyl)-sulfone, 241, 242, 291
Bis-(2,4-di-tert-butylphenyl)-pentaerythritol diphosphite, 363
1,3-Bis(2,3-dicarboxyl-phenoxy)benzene dianhydride, 477
1,4-Bis(3,4-dicarboxyl-phenoxy)benzene dianhydride, 477
4,4-Bis(3,4-dicarboxyl phenoxyphenyl)-isopropylidene dianhydride, 476, 477
4,4-Bis(2,3-dicarboxyphenoxy)diphenyl sulfone dianhydride, 489
4,4-Bis(3,4-dicarboxyphenoxy)diphenyl sulfone dianhydride, 489
1,4-Bis-(dichloromethyl)-benzene, 89, 91, 93, 94
Bis-((4,6-difluorophenyl)-pyridinato-N,C-2)(picolinato)Ir(III), 33, 36
1,5-Bis-(4-(4-fluorobenzoyl)-phenoxy)-naphthalene, 210
Bis-(4-fluorophenyl)-sulfide, 176, 187
Bis-(4-fluorophenyl)sulfone, 245, 247
2,6-Bis-(hydroxybutyl) naphthalate, 360
4,4-Bis-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)pentanoic acid, 144
Bis-(4-(2-hydroxyethoxy)benzene)-ether, 361
Bis-(4-(2-hydroxyethoxy)benzene)-fluorene, 361
Bis-(4-(2-hydroxyethoxy)benzene)-sulfone, 361
2,6-Bis-(hydroxyethoxycarbonyl)naphthalene, 350
2,6-Bis-(hydroxyethyl)arylate, 359, 360
Bis-(2-hydroxyethyl)-biphenol, 361
Bis-(2-hydroxyethyl)-bisphenol A, 361
Bis-(2-hydroxyethyl)-bisphenol H, 361582 High Performance Polymers
Bis-(2-hydroxyethyl)-hydroquinone, 361
2,6-Bis-(hydroxyethyl) naphthalate, 360
Bis-(hydroxymethylcyclohexane)-arylate, 360
1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl)-ethyl-1-phenyl-2,3,5,6-tetrafluoro-4-vinylphenyl
ether, 267
9,9-Bis-(4-hydroxyphenyl)-fluorene, 284, 287
2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 284, 293
Bis-(4-hydroxyphenyl)-hydrazide, 303
Bis-(4-hydroxyphenyl)-methane, 243
1,4-Bis-(4-hydroxyphenyl)-phenylene dihydrazide, 303
1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl ethane, 243
2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-propane, 243
Bis-(4-hydroxyphenyl)-sulfone, 240, 241, 247
Bis-(4-hydroxyphenyl) sulfone, 241
N,N-Bis-(3-methylphenyl)-N,N-diphenylbenzidine, 11, 33
1,4-Bis-(2-methylstyryl)-benzene, 103
(1,4-Bis-(1,3,4-oxadiazole)-2,5-di(2-ethylhexyloxy)phenylene)-5,5-diyl, 30
2,2-Bis-(l,3-oxazoline), 363
Bis-(pentafluorophenyl)-sulfide, 176, 183
Bis-(pentafluorophenyl)-sulfone, 183
4,4-Bisphenol S, 241
Bisphenol A, 148, 155, 187, 210, 212, 239, 240, 284, 291, 360
Bisphenol A dianhydride, 476, 489
1,4-Bis(phenoxymethyl)benzene, 70, 73
1,4-Bis[(phenylmethoxy)methyl]benzene, 70, 73
2,5-Bis-(2-thienyl-1-cyanovinyl)-1-(2-ethylhexyloxy)-4-methoxybenzene, 32
2,5-Bis-(2-thienyl-2-cyanovinyl)-1-(2-ethylhexyloxy)-4-methoxybenzene, 32
1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene, 70, 74
2,2-Bis(trifluoromethyl)benzidine, 503
Boron trifluoride, 248
Bromoanil, 18
p-Bromobenzaldehyde, 141
4-Bromo-4,4-dihydroxytriphenylmethane, 139, 141, 145
4-Bromodiphenyl ether, 223
1-Bromonaphthalene, 223
Bromonaphthalenedicarboxylic acid, 347
N-Bromo succinimide, 74, 319
1,4-Butanediol, 361
4-Butoxy-3-propyl-1-(4-nitrophenylazo)benzene, 39, 42
Butyl acrylate, 184
n-Butylacrylate, 408
tert-Butyl alcohol, 8, 161
N-Butyl-N-(4-azidophenyl)thiourea, 215Index 583
Butyl benzyl phthalate, 45
4-tert-Butylcatechol, 240
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, 373
tert-Butylhydroquinone, 212, 524
n-Butyllithium, 17, 18, 162
n-Butyl methacrylate, 309
tert-Butyl oxide, 75
4-tert-Butylphenol, 244
2-tert-Butylphenyl-5-biphenyl-1,3,4-oxadiazole, 34, 35
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-4-[(4-vinylphenyl)methoxy]phenyl-1,3,4-oxadiazole,
24, 341
Cadmium octoate, 463
Cadmium selenide, 49
Calcium metasilicate, 404
Calcium oxide, 408
Calcium terephthalate, 437
ε-Caprolactam, 316, 392, 393, 463
2-(Carbazol-9-yl)ethyl methacrylate, 32, 40
6-(Carbazol-9-yl)hexyl methacrylate, 40
1-(3-Carbomethoxyacryloyl)-5-amino-1,2,4-triazole, 321
2-Carboxyl-6-hydroxyethoxycarbonylnaphthalene, 350
4-Carboxyl[2.2]paracyclophane, 70
2-(4-Carboxyphenyl)-1,3-dioxoisoindoline-5-carboxylic acid, 452, 456
Cellulose triacetate, 378
Chloroanil, 18
Chlorobenzene, 23, 241, 242, 291
4-Chlorobenzenesulfinate, 245
Chlorobenzenesulfonic acid, 242
4-Chlorobenzenesulfonyl chloride, 241
3-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile, 286
2-Chloroethyl ether, 14
2-Chloroethyl vinyl ether, 13
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile, 286
1-Chloronaphthalene, 192, 223
p-Chloronitrobenzene, 452
p-Chlorophenol, 293
2-Chloro-p-phenylenediamine, 431
Chlorophenylsulfonyl phenoxide, 245
Chlorophthalic anhydride, 476
Chlorophyll, 49
Chlorosulfonic acid, 148, 161, 162, 249, 250, 265, 338
2-Chloroterephthaloyl chloride, 212, 424, 431
Chlorotrimethylsilane, 162584 High Performance Polymers
Chloro-p-xylylene, 74
Cholesteryl benzoate, 521
Chrome oxide, 436
Citraconic anhydride, 146, 147, 476, 477
Citric acid, 156, 400
Cobalt acetate, 361
Copper bromide, 407
Copper 4-bromobenzenethiolate, 176, 181
Copper chloride, 145
Copper iodide, 407
Coronene, 13
Coumarin, 107, 340
m-Cresol, 453
o-Cresol, 141, 455
Cumene, 463
p-Cyanobenzoyl chloride, 288
5-Cyanoisophthaloyl chloride, 288
1,4-Cyclohexanediamine, 477
1,4-Cyclohexanedimethanol, 359, 360
Cyclohexanone, 142
Cyclohexene oxide, 8
Decafluorodiphenyl ketone, 267
Decamethylenediamine, 393
Deoxyribonucleic acid, 52, 266
1,4-Diacetoxybenzene, 525
β,β-Diacetyl-4-methoxystyrene, 39
p-Diaminobenzene, 252
3,5-Diaminobenzoic acid, 496, 503
4,4-Diaminodicyclohexylmethane, 393
2,2-(4,4-Diaminodicyclohexyl)propane, 393
4,4-Diamino-3,3-dimethyldiphenylmethane, 477, 479
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 453
3,4-Diaminodiphenyl ether, 424, 452
4,4-Diaminodiphenyl ether, 452, 455
4,4-Diaminodiphenyl ether, 424, 425, 431
4,4-Diaminodiphenylmethane, 452, 463
2,4-Diamino-4-fluoroazobenzene, 467
4,4-Diamino-4-methoxytriphenylamine, 468
2,4-Diamino-4-methylazobenzene, 467
2,4-Diamino-4-nitroazobenzene, 467
2,4-Diamino-4-(4-nitrophenyl-diazenyl)azobenzene, 467
2,6-Diaminopyridine, 317
3,5-Diamino-1,2,4-triazole, 317Index 585
2,4-Diamino-4-trifluoromethoxyazobenzene, 467
Dibenzoylperoxide, 456
4,4-Dibromobiphenyl, 176, 182
1,2-Dibromoethene, 93
α,α-Dibromo-α,α,α,α-tetrafluoro-p-xylene, 74
α,α-Dibromo-p-xylene, 89, 93, 110
2,6-Di-tert-butyl phenol, 240, 286
N,N-Di(4-tert-butylphenyl)-4-(2-pyridyl) phenylamine, 33
Dibutyltindilaurate, 380
N,N-Di(carbazol-3-yl)-N,N-diphenyl-1,4-phenylenediamine, 5
1,2-Dichlorobenzene, 9
o-Dichlorobenzene, 143, 476
p-Dichlorobenzene, 175, 177
2,6-Dichlorobenzonitrile, 284, 287, 295
4,4-Dichlorobenzophenone, 182, 252, 496
4,4-Dichlorodiphenyl sulfone, 210, 239, 240, 243, 244, 252, 263
1,2-Dichloroethane, 143, 265, 288
3,5-Dichloro-4-(4-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole, 306, 307
1,9-Dichloro[2.2]paracyclophane, 93
Dichloro-p-xylylene, 76
Dicumyl peroxide, 155
2-Dicyanomethylene-3-cyano-2,5-dihydrofuran, 39
4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylamino-styryl)-4H-pyran, 107,
110
4-(Dicyanovinyl-N,N-diethylaniline), 43
9,9-Didodecylfluorene-2,7-diyl, 30
1,4-(N,N-Diethylamino)anthraquinone, 110
Diethylaminodicyanostyrene, 41
4-Diethylaminoethyl benzoate, 501
Diethylene glycol, 256, 260
Diethylfumarate, 13
2,2-Diethyl-1,3-propanediol, 373
2,6-Difluorobenzonitrile, 284, 286, 290, 295
4,4-Difluorobenzophenone, 212
4,4-Difluorodiphenyl ketone, 210, 211
4,4-Difluorodiphenyl sulfone, 240, 243–246, 248
2,7-Difluoro-9,10-dithiaanthracene, 190
3,5-Difluoro-4-hydroxydiphenyl sulfone, 253
3,5-Difluorophenylmagnesium bromide, 253
2,7-Difluorothianthrene, 190
4,4-Diflurobiphenyl, 182
Dihexamethylenetriamine, 399
9,9-Dihexylfluorene-2,7-divinylene-m-phenylene vinylene, 51586 High Performance Polymers
o-Dihydroxybenzene, 181
2,5-Dihydroxybenzoic acid, 245
4,4-Dihydroxybenzophenone, 210
4,4-Dihydroxydiethoxydiphenyl sulfone, 256
2,4-Dihydroxydiphenyl sulfone, 241
4,4-Dihydroxydiphenyl sulfone, 240, 241, 243, 284, 286
2,6-Dihydroxynaphthalene, 524
2,7-Dihydroxynaphthalene, 249, 284, 290
2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 313
1,6-Di(3-hydroxyphenyl)-1,6-diazaspiro[4.4]nonane-2,7-dione, 284
1,6-Di(4-hydroxyphenyl)-1,6-diazaspiro[4.4]nonane-2,7-dione, 287
2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-1,3-2H-dibenzotriazole, 313
p-Diiodobenzene, 252
p,p-Diiododiphenyl sulfone, 252
Diisocyanatodiphenyl methane, 452, 482
Diisopropylamine, 316
Diisopropyl azodicarboxylate, 145
m-Diisopropylbenzene, 286
3,3-Dimethoxybenzidine, 461
4-Di(2-methoxyethyl) aminobenzylidene malononitrile, 42
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone, 11
Dimethylacetamide, 225, 453, 454
Dimethylacetonitrile, 196
Dimethylacrylamide, 534
4-Dimethylaminopyridine, 147
3,3-Dimethyl-l,1-binaphthalene, 461
2,2-Dimethyl-4,4-bis(4-aminophenoxy)biphenyl, 452, 461
4-Dimethylbutylamine, 147
N,N-Dimethylcarbamyl chloride, 242
Dimethylchlorosilane, 537
3,3-Dimethyl-4,4-diaminodicyclohexylmethane, 393, 409
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-3-butane), 152
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline , 34
N,N-Dimethylformamide, 10, 162, 242, 453, 492
4,4-Dimethyl-1,7-heptanediamine, 409
2,6-Dimethyl-4-heptanone oxime, 316
1,3-Dimethylimidazolidinone, 290
Dimethyl isophthalate, 366
2,3-Dimethylmaleic anhydride, 505
2,6-Dimethyl naphthalate, 360, 366
Dimethyl-2,6-naphthalene dicarboxylate, 348, 361
2,5-Dimethyl-4-(p-nitrophenylazo)anisole, 39, 41, 42
2,5-Dimethyl-4-(4-nitrophenylazo)phenyl benzyl ether, 43Index 587
2,5-Dimethyl-4-(4-nitrophenylazo)phenyl octyl ether, 43
2,4-Dimethyl-3-pentanone oxime, 316
2,6-Dimethylphenol, 141, 143, 151, 152, 163, 194
Dimethyl phthalate, 476
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, 373
2-(5,5-Dimethyl-3-styryl-cyclohex-2-enylidene)-malononitrile, 45
Dimethyl sulfoxide, 70, 72, 145, 286, 497
Dimethyl terephthalate, 337, 361, 397
3,5-Dimethyl-1,2,4-triazole, 301, 302, 316
3,6-Dimethyl-9-vinylcarbazole, 11
3,6-Dinitro-9-vinylcarbazole, 21
9,9-Dioctylfluorene, 50, 335
1,6-Dioxaspiro[4.4]nonane-2,7-dione, 287
1,4-Diphenoxybenzene, 210, 213
2,6-Diphenoxybenzonitrile, 288
4,4-Diphenoxybenzophenone, 249
N,N-(4,4-Diphenyleneethylene)bis(4-phenylethynylphthalimide), 487
44-Diphenyl ether dicarboxylic acid, 330, 332
9,10-Diphenylethynylanthracene, 13
N,N-Diphenylformamide, 223
Diphenylguanidine, 143, 144
Diphenyl methyl phosphate, 223
2,6-Diphenylphenol, 139, 141, 142
N,N-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, 7
2,2-Diphenyl-1-picryl-hydrazyl, 14
N,N-Diphenyl-7-(2-(4-pyridinyl)-ethenyl)-9,9-di-n-decyl-9H-fluorene-2-amine,
45
4,4-Diphenyl sulfone, 243
3,6-Diphenyl-vinylcarbazole, 21
4,7-Diselenophen-2-yl-2,1,3-benzoselenadiazole, 49
4,7-Diselenophen-2-yl-2,1,3-benzothiadiazole, 49
Disperse Red 1, 43
3,3-Disulfonate-4,4-dichlorodiphenyl sulfone, 295
4,7-Di-2-thienyl-2,1,3-benzothiadiazole, 50
Dodeca-fluoro[2.2]paracyclophane, 72
Durene, 476
Dysprosium fulleride, 24
Enantholactam, 393
Epibromohydrin, 146, 151
Epichlorohydrin, 146, 151
9-(2,3-Epoxypropyl)carbazole, 2, 13
Ethyl acetate, 10, 120, 160, 463
Ethyl-2-bromo-2-methylpropionate, 39588 High Performance Polymers
N-Ethylcarbazole, 40, 41, 43
9-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde, 17
N-Ethylcarbazole-3,6-dicarboxylic acid, 334
Ethylene carbonate, 360
Ethylene chlorohydrin, 312
Ethylenediamine tetraacetic acid, 143
Ethylene dibenzoate, 357
Ethylene dinaphthoate, 357
Ethylene glycol, 360
Ethylene glycol mono methyl ether, 145, 260
Ethylene propylene diene monomer, 316
1-(2-Ethylhexyloxy)-2,5-dimethyl-4-(4-nitrophenylazo)benzene, 39, 42
1-(2-Ethylhexyloxy)-2,5-dimethyl-4-(4-nitrophenylazo)benzene, 44
Ethyl mercaptan, 240
Ethyl methacrylate, 309
4-Ethyl[2.2]paracylophane, 70, 78
2-Ethyltetramethylenediamine, 393, 409
N-Ethyl-3-vinylcarbazole, 15
Ethynylaniline, 505
3-Ethynylphenol, 183
9-Fluorenone, 287
4-Fluorobenzenesulfinate, 240, 245
2-Fluorobenzonitrile, 284, 290
4-Fluoro-4-hydroxydiphenyl sulfone, 240, 245
5-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-fluorobenzoic acid, 240, 245
(Fluorophenyl)(trifluorophenyl) sulfone, 240, 245
2-Formyl-6-naphthoic acid, 347, 348
Fumaric acid, 2, 24, 146, 147, 150, 400
Fumaroyl chloride, 305
Germanium oxide, 351
Glycidyl acrylate, 312
N-Glycidylcarbazole, 13
Glycidyl methacrylate, 314, 365
γ-Glycidylpropylmethoxysilane, 404
Glycidyl tosylate, 151
Heteropolyacid, 294
1-Hexadecylamine, 42
2-Hexadecyloxy-5-methoxybenzene-1,4bis-(4-dimethylaminophenylene vinylene), 103
1,5-Hexadiene, 12
4,4-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 267, 284, 295
4,4-(Hexafluoroisopropylidene)-diphenyl, 267
4,4-Hexafluoroisopropylidene diphthalic dianhydride, 493, 498, 503Index 589
Hexahydroxytriphenylene, 525
N,N-Hexamethylenebis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamide), 405
Hexamethylenediamine, 392, 393, 407
Hexamethylphosphoramide, 72, 428
1,6-Hexane diisocyanate, 316
m-Hexaphenyl ether, 288
4-(4-(Hexyloxy)phenyl)-3,5-diphenyl-4H-1,2,4-triazole, 308
High impact poly(styrene), 154
R-Hirudin, 82
Hydrazine, 155, 337
Hydrazine sulfate, 332, 337
Hydrogen fluoride, 248, 267
Hydrogen sulfide, 78, 178, 179, 191
6-Hydroperoxy-6-hexanelactam, 403
Hydroquinone, 210–212, 243, 524
2-(2-Hydroxy-7-acryloyloxynaphthyl)-2H-benzotriazole, 313
2-[2-Hydroxy-4-alkoxy-(2-oxypropyl methacrylate)phenyl]2H-4-methoxybenzotriazole, 314
Hydroxyapatite, 220
p-Hydroxy benzaldehyde, 141
4-Hydroxybenzoic acid, 524, 526
3-Hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4-one, 486
1-Hydroxybenzotriazole, 486
6-Hydroxy[1,3-bis-(4-hydroxyphenylsulfonyl]benzene, 241
7-Hydroxy-5-carboxymethyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine, 311
4-Hydroxycinnamic acid, 524
1-Hydroxycyclohexyl-phenyl-ketone, 51
2-Hydroxyethyl acrylate, 311, 312
2-Hydroxyethyl methacrylate, 260, 305, 306, 315, 501, 540
(β-Hydroxyethyl)naphthalate, 349
N-Hydroxymethylmethacrylamide, 314
2-Hydroxy-6-naphthoic acid, 524
6-Hydroxy-2-naphthoic acid, 186
4-Hydroxy phenyl-4-hydroxybenzoate, 210, 212
4,4-[1-[4-[1-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenyl]ethylidene], 505
2-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 13, 14
4-(4-Hydroxyphenyl)-1(2H)-phthalazinone, 295
9-(3-Hydroxypropyl)carbazole, 41
N-Hydroxypyridine-2-thione, 254
Hypochlorous acid, 432
2-Imidazolidinone, 70
Indium tin oxide, 25, 29, 34, 108
Isophorone diamine, 452, 458590 High Performance Polymers
Isophthalic acid, 337, 359, 371, 391, 392, 407, 428, 524
Isophthalonitrile, 392
Isophthaloyl bislaurocaprolactam, 401
Isophthaloyl chloride, 212, 330, 332
4,4-Isopropylidene diphenyl, 267
Laurolactam, 392, 393, 413
Liquid crystal polymer, 522
Lithium hydroxide, 431
Lithium naphthalene, 17
Lithocholic acid, 524
Magnesia, 436
Magnesium acetate tetrahydrate, 151
Maleic anhydride, 24, 146, 147, 150, 151, 185, 400, 408, 456, 477, 488, 533
Malonic acid diethyl ester, 316
Manganese acetate, 349, 351
Melamine cyanurate, 374
2-Mercaptoethanol, 259, 260
3-Mercaptopropionic acid, 287
3-Mercaptopropyltrimethoxysilane, 537
Methacrylamide, 312
Methacrylic acid, 2, 260
Methacrylic acid 6-[3-(2-cyano-2-(4-nitrophenyl)-vinyl)-carbazol-9-yl]hexyl
ester, 2–4
Methacrylic acid 6-[3-(diphenyl-hydrazonomethyl)-carbazol-9-yl]hexyl ester,
2–4
Methacrylic acid 6-[3-[2-(4-nitrophenyl)-vinyl]-carbazol-9-yl]hexyl ester, 3, 4
Methacrylic anhydride, 146, 147
N-Methacryloxypropyl carbazole, 40, 41
N-Methacryloxypropyl-3-(p-nitrophenyl)azo carbazole, 40
Methacryloyl chloride, 41, 312, 314
Methanesulfonic acid, 189, 192, 196, 222, 287, 338
4-(5-Methoxy-2H-benzotriazole-2-yl)resorcinol, 314
2-Methoxy-5-(3,7-dimethyloctyloxy)benzene-1,4-diacetonitrile, 124
p-(Methoxymethyl)benzyl chloride, 94
1-Methoxynaphthalene, 223
p-Methoxyphenol, 99
4-Methoxyphenyl-4-allyloxy benzoate, 537
Methoxyphenylisocyanate, 306
4-Methoxyphenylsulfonyl chloride, 253
Methyl-(4-anilino-phenyl) sulfide, 187, 188
N-(α-Methylbenzyloxy)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 41
p-Methylbenzyltrimethylammonium hydroxide, 70
2-Methyl-1-butanol, 79Index 591
Methyl-tert-butyl ether, 160, 260
Methyl chloromethyl ether, 148, 161
2-Methyl-1,5-diaminopentane, 413
Methylene chloride, 17, 182, 265, 291
2-Methyleneglutaric dinitrile, 392
Methyl ethyl ketone, 260, 454
Methyl isobutyl ketone, 525
Methyl mercaptan, 240
Methyl methacrylate, 29, 254
α-Methylnadic anhydride, 452
4-(α-Methylnadimido)-benzoic acid, 452
2-Methyl-5-nitroaniline, 454
2-Methylpentamethylenediamine, 392, 393, 399, 409
N-Methyl-4-picolinium hexafluorophosphate, 157
Methylpiperidine, 399
4-Methyl-pyrazolo[3.4-b]quinoline, 37
N-Methyl-2-pyrrolidone, 177, 211, 244, 290, 334, 427, 453, 479
N-(4-Methylsulfinyl)phenylene-N-phenyl-1,4-phenylenediamine, 189
4-Methylsulfoxy-diphenylamine, 196
Methyltri-n-octylammonium chloride, 143
Molybdenum disulfide, 436
Monoethanolamine, 79, 224
Monomethyl-2,6-naphthalene dicarboxylate, 348
Montmorillonite, 12
Morpholine, 250
Nadic anhydride, 456, 477, 486, 505
p-Nadimidochlorobenzene, 176, 183
1-Naphthaldehyde, 455
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, 347, 349, 350, 361, 366, 371, 375, 524
1,5-Naphthalenediol, 330, 337
Naphthalocyanine, 37
2-Naphthoic acid, 348
1,2-Naphthoquinone-2-diazido-5-sulfonyl chloride, 505
2-α-Naphthyl-5-(4-vinylphenyl)-1,3,4-oxadiazole, 11
Neopentyldiamine, 393, 410
3-Nitroaniline, 454
Nitrogen dioxide, 78
3-Nitromesidine, 454
4-(4-Nitrophenyl-diazenyl) phenyl-1,3-diamine, 467
N-(4-Nitrophenyl)-1-prolinol, 46
Octadecylacrylate, 537
1,1,2,2,9,9,10,10-Octafluoro[2.2]paracyclophane, 70, 73
Octafluoro[2.2]paracyclophane, 72592 High Performance Polymers
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropropyl methacrylate, 306
1,3,4-Oxadiazole, 30
Oxalic acid, 218, 220
Oxaloyl chloride, 187
4-Oxoheptanedioic acid, 287
4,4-Oxybis-(benzenesulfonylhydrazide), 156
Oxy-bis(N-(4-phenylene)-trimellitic imide), 452
3,4-Oxydianiline, 482
4,4-Oxydianiline, 317, 452, 477, 501
2,2-(Oxydi-4,1-phenylene)bis[5-(4-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole], 330, 337
3,3,4,4-Oxydiphthalic anhydride, 476, 477, 479
N-Oxypyridine-2-thione, 254
Ozone, 78, 182, 197
Palladium acetate, 476
Palladium(II)-hexafluoroacetylacetonate, 435
Papain, 161
Pentachlorobenzonitrile, 284, 286, 291
Pentaerythrityl-tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate], 405
Pentafluorobenzonitrile, 284, 286
Pentafluorophenyl sulfone, 267
Perchloric acid, 189
Perfluoroalkyl vinyl ether copolymer resin, 227
Perfluorooctyl methacrylate, 74
Perlenetetracarboxylic-bis-benzimidazole, 49
Perylene, 13, 49
Phenol, 141, 241, 257, 286
Phenolphthalein, 258, 263, 284, 286
Phenolsulfonic acid, 241
p-Phenoxybenzenesulfonyl chloride, 248
4-Phenoxybenzophenone, 213
p-Phenoxybenzoyl chloride, 210, 213, 248
Phenoxyethylacrylate, 540
4-(4-Phenoxyphenoxy)benzophenone, 213
p-Phenoxyphenoxybenzoyl chloride, 210, 213
N-[4-(3-Phenoxy)-4-phenylethynylbenzophenone]4-phenylethynylphthalimide,
487
N,N-[2,2-(4-Phenoxyphenyl) hexafluoroisopropylidene]bis-(4-phenylethynylphthalimide), 487
4-Phenoxyphenyl sulfone, 249
4-Phenoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile, 284, 293
Phenyl benzoate, 223
1-Phenyldecane, 223
N-Phenyl-4,5-dichlorophthalimide, 189Index 593
3,3-(m-Phenylenebis(oxy))dianiline, 477
N,N-(1,3-Phenylene)bis(4-phenylethynylphthalimide, 487
N,N-(1,4-Phenylene)bis(4-phenylethynylphthalimide, 487
1,3-Phenylenediamine, 424
1,4-Phenylenediamine, 424, 427
m-Phenylenediamine, 454, 477
p-Phenylenediamine, 477
4,4-(p-Phenylenedi-1,2-ethenediyl)-diphenol, 100, 104
4,4-(m-Phenylenedioxy)-bis-(benzenesulfonyl chloride), 253
p-Phenylene oxadiazole, 339
p-Phenylene-5,5-tetrazole, 330, 332
p-Phenylene vinylene), 51
4-(Phenylethynyl)-1,2-benzenedicarboxylic acid anhydride, 476, 477
4-(1-Phenylethynyl)1,8-naphthalic anhydride, 487
4-(Phenylethynyl)phenol, 183
Phenylhydroquinone, 212
N-Phenylmaleimide, 150
3-Phenyl-7-methacryloyloxyethoxy-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]-quinoline, 32
3-(5-Phenylpentyl)-4-methylbenzyl chloride, 70
p-Phenylphenol, 139, 284
2-Phenyl-5-4-[(4-vinylphenyl)methoxy]phenyl-1,3,4-oxadiazole, 24, 341
2-Phenyl-5-4-[(4-vinylphenyl)methoxy]phenyl-1,3,4-oxadiazole, 2
Phosphomolybdic acid, 163, 226
Phosphorus pentoxide, 248
o-Phthalic acid, 371
Phthalic anhydride, 287, 476
Phthalocyanine, 37
β-Picoline, 481
Poly(acenaphthylene), 21
Poly(acetylene), 103
Poly(acrylic acid), 9
Poly(acrylonitrile), 162, 499
Poly(amide), 148, 185, 220, 306, 356, 376, 391
Poly(amide imide), 449
Poly(5-amino-1-vinyltetrazole), 319
Poly(amino-p-xylylene), 83
Poly(aniline), 29, 30, 187, 379, 435
Poly(arylene ether nitrile), 283
Poly(arylene ether sulfide), 183
Poly(arylene ether sulfone), 183
Poly(arylene sulfide), 179, 192
Poly(arylene thioether ketone), 175, 251
Poly(benzimidazole), 457594 High Performance Polymers
Polybenzimidazole, 318, 490
Poly(3,3,4,4-benzophenone tetracarboxylic dianhydride-3,5-diamino-1,2,4-triazole), 317
Poly[3,6-bis-(3,7-dimethyloctyloxy)-9,9-spirobifluorenyl-2,7-vinylene], 116
Poly(bis-1,2,4-triazole), 305
Poly(1,4-butylene sebacate), 353
Poly(butylene terephthalate), 185, 356, 375
Poly-γ-carbazolylethylglutamate, 18
Poly[2-(carbazol-9-yl)-1,4-phenylene vinylene], 32
Poly(carbonate), 164, 365, 373
Poly(chloro-p-xylylene), 83
Poly(cyclohexylenedimethanol terephthalate), 185
Poly(dibromostyrene), 404
Poly(dichloro-p-xylylene), 83
Poly(9,9-dihexylfluorene), 89
Poly(9,9-dihexylfluorene-2,7-divinylene-m-phenylene vinylene-stat-p-phenylene vinylene), 30, 31, 51
Poly(2,5-dimethoxy-1,4-phenylene vinylene), 95
Poly(2-(N,N-dimethylamino) phenylene vinylene), 100
Poly(2-dimethyloctylsilyl)-phenylene vinylene, 99
Poly(9,9-dioctylfluorene), 31, 110
Poly(9,9-dioctylfluorene-co-fluorenone), 30
Poly(4,4-diphenyl ether-1,3,4-oxadiazole), 334
Poly(2,6-diphenyl-1,4-phenylene oxide), 152
Poly(2,6-diphenyl-1-4-phenylene oxide), 141
Poly(dithiathianthrene), 189
Poly(2-dodecyl-p-phenylene), 36
Poly(N-epoxypropyl)carbazole, 13
Poly(ether ether ketone), 209
Poly(ether imide), 154, 214, 264, 376
Pol(yether ketone), 213
Poly(ether nitrile), 227
Poly(ethersulfone), 209, 264
Poly(ethylene-1,4-cyclohexanedimethylene arylate), 359
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), 109
Poly(ethylene glycol), 9
Poly(ethylene glycol diacrylate), 540
Poly(ethylene naphthalate), 29, 347, 349
Poly(ethylene oxide), 430, 499
Poly(ethylene terephthalate), 185, 256, 347, 351, 398
Poly(N-ethyl-3-vinylcarbazole), 14
Poly(furfuryl alcohol), 162
Poly(1-hexyl-3,4-dimethyl-3,5-pyrrolylene), 22Index 595
Poly(3-hexylthiophene), 379
Poly(imide), 162, 189, 214, 317, 499
Poly(2-methoxy-5-(3,7-dimethyloctyloxy)-1,4-phenylene vinylene), 117
Poly(2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene vinylene), 31, 50, 91, 117
Poly(methyl-bis-(3-methoxyphenyl)-(4-propylphenyl)amine)siloxane, 42
Poly(methyl methacrylate), 32, 41, 100, 341, 499
Poly(2-methyl-5-vinyl)tetrazole, 319
Poly(1,5-naphthylene vinylene), 98
Poly(1,3,4-oxadiazole), 329
Poly(1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl-1,2-vinylene), 337
Poly(4,4-oxydiphthalic anhydride-1,3-aminophenoxybenzene-8-azaadenine),
317
Poly(oxyethylene), 164
Poly(oxymethylene), 164
Poly(pentylene terephthalate), 356
Poly(phenazasiline), 52
Poly(2(3)-(4-phenylbutyl)-1,4-phenyleneethylene), 84
Poly(p-phenylene), 30, 103
Poly[1,4-phenylene-1,2-di(4-benzyloxyphenyl)vinylene], 42
Poly(phenylene ether), 139
Poly(1,4-phenylene ether sulfone), 250, 256
Poly(p-phenylene ethylene), 69
Poly(1,4-phenylene ethynylene), 105
Poly(p-phenylene ethynylene), 89
Poly(m-phenylene isophthalamide), 439
Poly(p-phenylene methylene), 69
Poly(1,4-phenylene-methylsulfonium-1,4-phenyleneamine)methylsulfonate, 196
Poly(p-phenylene-1,3,4-oxadiazole), 341
Poly(phenylene oxide), 139
Poly(m-phenylene sulfide), 189
Poly(phenylene sulfide), 175, 293
Poly(1,4-phenylene sulfide-1,4-phenyleneamine), 187
Poly(phenylene sulfide-phenyleneamine-phenyleneamine), 189
Poly(p-phenylene sulfoxide), 192
Poly(p-phenylene terephthalamide), 339
Poly(p-phenylene vinylene), 31, 89, 308
Poly(phosphoric acid), 334
Poly(phthalamide), 392
Poly(propylene), 154, 226, 399, 533
Poly(1,3-propylene 2,6-naphthalate), 367
Poly(1,3-propylene terephthalate), 369
Poly(pyridopyrazine vinylene), 50
Poly(p-pyridyl-vinylene), 89596 High Performance Polymers
Poly(pyrrole), 12
Poly(styrene), 33, 150, 365
Poly(tetrafluoroethylene), 182, 195, 215, 464, 496
Poly(tetramethylene ether) glycol, 361
Poly(tetramethylene ether glycol terephthalate), 361
Poly(tetramethylene glycol), 366, 540
Poly(p-thienyl vinylene), 89
Poly(1,2,4-triazole), 303
Poly(trimethylene terephthalate), 364
Poly(urethane), 456
Poly[1-(4-vinylbenzoyl)-5-amino-1,2,4-triazole], 321
Poly[3-(4-vinylbenzoyl)-5-amino-1,2,4-triazole], 321
Poly(vinyl butyral), 52
Poly(N-vinylcarbazole), 1
Poly(vinyl chloride), 164
Poly(vinylidene fluoride), 264, 499
Poly(1-vinylnaphthalene), 21
Poly(3-vinyl-1,2,5-oxadiazole), 319
Poly(vinyl phenanthrene), 18
Poly(vinylphenol), 375, 379
Poly(vinyl pyrene), 18
Poly(N-vinyl-2-pyrrolidone), 9
Poly(1-vinyltetrazole), 319
Poly(5-vinyltetrazole), 319
Poly(3-vinyl-1,2,4-triazole), 319
Poly(vinyltriazole), 319
Poly(p-xylene), 103
Poly(p-xylylene), 69, 93
Potassium tert-butoxide, 99
Potassium fluoride, 70, 72, 267, 286
Potassium hexatitanate, 436
Potassium iodide, 360, 407
Potassium octatitanate, 436
Potassium phthalimide, 475
1,3-Propanediol, 367, 373, 374
Propylene glycol monobutyl ether, 319
Pyrazoloquinoline, 37
4-(1-Pyrenyl)butyl vinyl ether, 13
Pyridine, 317
2-Pyridylamine, 483
Pyromellitic acid, 475
Pyromellitic dianhydride, 317, 476, 477, 501
Quinacridone, 37Index 597
8-(Quinolinolate)-aluminum, 37
p-Quinone, 181
Resorcinol, 284, 286, 290
Resorcinol diphosphate, 155
Rubrene, 37
3-(N-Salicyloyl)amino-1,2,4-triazole, 317
Sebacic acid, 393
Sebacyl chloride, 475
Silicone nitride, 81
Silicotungstic acid, 226
Sodium acetate, 178, 182
Sodium antimonate, 408
Sodium azide, 303
Sodium benzoate, 351
Sodium bicarbonate, 156
Sodium borohydride, 214, 497
Sodium chlorate, 258
Sodium hydride, 536
Sodium hydrogen sulfide, 182
Sodium oxalate, 193
Sodium saccharinate, 180
Sodium sulfide, 175, 177, 189
Stearic acid, 220, 491
Stearyl alcohol, 404
Styrene acrylonitrile copolymer, 149
Styrene buadiene styrene block copolymer, 150
Styrene/glycidyl methacrylate, 365
Suberic acid, 393
Succinamic acid, 215
o-Sulfobenzoic acid, 180
Sulfonated poly(ether ether ketone), 224, 456
3,3-Sulfonyl bis-(6-fluorobenzene sulfonic acid) disodium salt, 247
3,3-Sulfonyl bis-(6-hydroxybenzene sulfonic acid) disodium salt, 247
Sulfonyl chloride, 242, 253
Sulfur tetrafluoride, 74
Sulfur trioxide, 105, 265
Sulfuryl chloride, 249, 455
Tannic acid, 164
Terephthalaldehyde, 74
Terephthalic acid, 317, 337, 366, 375, 391, 409, 428, 524
Terephthaloyl bislaurocaprolactam, 401
Terephthaloyl chloride, 210, 213, 424, 427
Tetrabenzyl perylene-3,4,9,10-tetracarboxylate, 114, 117598 High Performance Polymers
Tetrabromocyclooctane, 155
Tetrabromovinylcyclohexene, 155
Tetrabutylammonium bromide, 98, 314
Tetrabutylammonium perchlorate, 17
Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, 107, 110, 112
3,3,5,5-Tetra-tert-butyl biphenol, 240
Tetrabutylphosphonium bromide, 337
Tetrabutyl titanate, 435, 463
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 11
Tetrachloroisophthalodinitrile, 291
Tetrachloromethane, 143
Tetrachlorophthalodinitrile, 291
Tetracyanoethylene, 14, 18
Tetracyanoquinodimethane, 18
Tetraethyl lead, 160
Tetrafluoropropanol, 496
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate, 306
Tetrafluoro-p-xylene, 74
α,α,αα-Tetrafluoro-p-xylylene, 70
Tetrahydrofuran, 10, 17, 23, 72, 183, 398, 453
Tetrahydrothiophene, 91, 93
Tetramethylammonium hydroxide, 361, 501
1,2,4,5-Tetramethylbenzene, 476
3,3,5,5-Tetramethylbenzidine, 461
3,3,5,5-Tetramethyl-2,2-bis(4-(4-amino-phenoxy)phenyl)propane, 452
3,3,5,5-Tetramethyl-bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]sulfone, 461
Tetramethyldiphenyl quinone, 143, 164
2,3,5,6-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, 493
Tetramethyl-p-phenylenediamine, 498
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-N-oxyl, 98
2,4,5,7-Tetranitro-9-fluorenone, 18
2,4,5,7-Tetranitroxanthone, 18
Tetraphenylbenzidine, 468
5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacene, 37
(4,4-Tetrazolyl-4-methyl)triphenylamine, 329, 330
2,2-Thiodiethylenebis[3-(3,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate], 405
Thioglycol acid, 240
Thionyl chloride, 182, 187, 242, 254, 454, 456
Titanium tetraisopropoxide, 259, 367
m-Toluenediamine, 477
Toluene diisocyanate, 8, 482
p-Toluenesulfonic acid, 240, 286
o-Toluidine, 479Index 599
Tolyltriazole, 315
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, 455
1,2,4-Triazole, 301, 302
Tri-n-butyl phosphite, 454
1,2,4-Trichlorobenzene, 180
1,3,5-Trichlorobenzene, 176, 180
2,3,6-Trichlorobenzonitrile, 286
3,5,6-Trichloro-4-chloroformyl phthalic acid, 465
3,5,6-Trichloro-4-chloroformyl phthalic acid anhydride, 465
Trichloroethylene, 143, 158
Tricresyl phosphate, 45, 218
Triethanol amine, 79
Triethylamine, 309, 454, 458, 481
Triethyl phosphate, 265
Trifluoroacetic anyhdride, 486
Trifluoromethanesulfonic acid, 72, 189, 223, 242, 248
(4-(4-Trifluoromethyl)phenoxyphenyl)hydroquinone, 210
4,4-(Trifluoromethylphenylisopropylidene)diphenol, 183
4,4-(2,2,2-Trifluoro-1-pentafluorophenylethylidene) diphthalic dianhydride,
477
3,4,5-Trifluorophenylsulfonyl benzene, 253
Triiron dodecacarbonyl, 72
Trimellitic acid, 347
Trimellitic acid anhydride, 317, 452–454, 463, 464
Trimethylamine, 262
Trimethylchlorosilane, 148
2,2,4-Trimethylhexamethylenediamine, 409
2,4,4-Trimethylhexamethylenediamine, 409
2,4,6-Trimethyl-3-nitroaniline, 454
2,3,6-Trimethylphenol, 139, 194
2,4,6-Trimethylphenol, 139, 141, 144
2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylenediamine, 461, 494
Trimethyl phosphate, 351
Trimethylsilyltributyltin, 72
1,3,7-Trinitrodibenzothiophene-5,5-dioxide, 18
(2,4,7-Trinitrofluorene-9-ylidene)-malononitrile, 44
2,4,7-Trinitro-9-fluorenone, 1, 5, 24, 41, 45
2,4,8-Trinitrothioxanthone, 18
Trioctylamine, 94
Trioxane, 8
Triphenylamine, 35
1,2,3-Triphenylbenzene, 223
Triphenylmethane, 223600 High Performance Polymers
Triphenylmethanol, 223
Triphenyl phosphate, 218, 454
Triphenylphosphine, 145, 318, 319
Triphenylphosphine oxide, 263
Triphenyl phosphite, 252, 363, 427, 428, 454
Tris-(8-hydroxyquinoline)-aluminum, 32, 34
Tris(1-phenylisoquinoline) iridium, 33
Tris(3,4,5-trifluorophenyl)phosphine oxide, 253
1,1,1-Tri-(p-tosyloxymethyl)-propane, 100
Truxene, 522
Tungstophosphoric acid, 225
Vinylbenzoate, 32
1-(4-Vinylbenzoyl)-5-amino-1,2,4-triazole, 320
4-Vinylbiphenyl, 70, 74
N-Vinylcarbazole, 1, 2
N-Vinyl formamide, 260
9-(2-Vinyloxyethyl)carbazole, 13
9-(4-Vinylphenyl)anthracene, 32
N-Vinylphthalimide, 2, 21, 23
N-Vinyl-2-pyrrolidone, 2, 259, 260
1-Vinyl-1,2,4-triazole, 301, 302, 305
4-Vinyltriphenylamine, 41
Wollastonite, 404
p-Xylene, 69, 70, 73
2,6-Xylenol, 141
p-Xylylene diacetate, 70
m-Xylylenediamine, 392
p-Xylylene dipropionate, 70
Zinc acetate, 349, 351, 360
Zinc chloride, 181, 315
Zinc oxide, 141, 193, 218, 315, 408
Zinc phthalocyanine, 49
Zinc p-toluene sulfonate, 356
Zirconia, 436Index 601
GENERAL INDEX
Acoustic diaphragms, 432
Acrylic resins, 375
Adhesion
copper, 497
finish formulation, 437
improvement, 533
interfacial, 252, 380
plasma treatment, 438
promotion, 294, 317, 368
reduction, 193, 465, 532
Adhesives, 157
high-temperature, 317
structural, 360
Adhesiveshot-melt, 413
Admittance spectroscopy, 105
Aerogels, 492
Agglomeration, 220, 352
Air bags, 319
Analysis
biomaterials, 123
electrochemical, 30
organic vapors, 120
stationary phases, 536
Anchor groups, 72, 82
Anti-curling, 377
Anti-fouling properties, 259
Anti-glare mirrors, 468
Anticorrosion layers, 196
Antioxidants
disodium phosphate, 398
for PPA, 405
hindered phenols, 404, 405
hindered radicals, 403
Antisense oligonucleotides, 266
Aramid paper pulp, 430
Argon plasma etching, 438
Arrhenius equation, 11, 358
Artificial blood vessels, 525
Asbestos substitutes, 431, 436, 437
Audio tapes, 376
Avrami Equation, 354
Base pairing, 266
Batteries
lithium, 9, 498
rechargeable, 221, 226
solar, 499
Biaxial stretching, 367–369, 371, 376,
377
Binder
fibers, 379
resins, 294, 435–437, 542
Biocompatibility, 264, 507, 524
Birefringence, 267, 525, 534
Bis-(amidrazones), 332
Bislactams, 401
Blends
abrasion-resistant, 195
compatible, 157, 214, 365, 533
fillers, 400
glass transition temperatures, 364
immiscible, 250, 363
membrane applications, 456
miscible, 149, 364, 375, 490
oligomeric, 248
solder friendly, 194
ternary, 380
with PPE, 150, 162
Blocking agents, 315, 316
Blow molding, 362, 363, 411
Blowing agents, 155, 156, 498
Bone
cement, 436
fixation screws, 525
substitutes, 221
Bottles, 362, 363
multilayer, 364
recycling, 383, 398
Bulletproof jackets, 435602 High Performance Polymers
Bushings, 220, 460
Butyl rubber, 316
Capacitance transient spectroscopy,
105
Capping agents, 147, 183, 213, 214,
244, 254, 396, 456, 476, 505
Carbodiimides, 486
Carbon black, 340, 431
Carbonate method, 243
Cashew dust, 436
Casting, 5, 23, 152, 222, 263, 284,
293, 378, 431, 484
Catalysts
copper, 144
crosslinking, 463
dealkylation, 141
nickel, 462
palladium, 476
photo, 157
supported, 161, 438, 439, 460
water soluble, 144
Ziegler-Natta, 8, 319
Cell incubation dishes, 524
Chain extenders, 291, 401
Chain scission, 191, 215, 259, 434
Chain stoppers, 284, 292, 398, 399,
486
Chemical vapor deposition, 73, 93,
373, 484
Chiral phases, 521
Chromatic aberration, 51
Chromophores
acceptor, 21
azo-type, 38, 467
donor, 21
dual-use, 45
photorefractive, 42
sensitizer, 42
Cladding materials, 267
Co-electrolysis, 95
Coal-tar distillation, 2
Coatings
p-xylylene, 73
Coatings (cont.)
adhesive, 464
craze resistant, 464
gas barrier, 373
imide, 462
nonadhesive, 220
organic solar cells, 378
photosensitive, 501
powder, 315, 316
silicone, 373
solder powders, 78
waveguide, 78
wire, 293, 317, 449
Coherence gates, 44
Cold crystallization, 354, 356
Compatibility
blood, 264
improvement, 146, 150, 366
improvment, 145
lack, 146, 364
Compatibilizers, 146, 150, 184, 186,
364, 365, 400, 533
Computer tapes, 376
Condensation
azeotropic, 243, 454, 455
interfacial, 398
melt, 360, 429
reactive molding, 290
two-stage, 348, 350
Conductor tracks, 196
Copolymers
alternating, 110, 335
aromatic, 187
block, 15, 99, 120, 212, 224
conjugated, 50
fibers, 339
functionalized, 82, 308
graft, 365
photoconductive, 23
random, 26, 95, 244, 337
telechelic monomers, 247
transesterification, 359
triblock, 13, 99, 532Index 603
Corrosion inhibitors, 193
triazole based, 318
Coverlays, 500
Creep resistance, 195, 226, 432, 459
Crosslinking
agent, 180
blocked isocyanates, 316
capping agents, 456
diols, 496
Friedel-Crafts, 288
melt blending, 185
oxidative, 16, 179
phenylethynyl group, 487
photo, 111, 215, 259, 494
rubber, 316
thermal, 152, 183, 191, 224
Cryogenic fuel tanks, 439
Crystallites, 352, 353, 380
Crystallization, 28
additives, 43
annealing, 371
cold, 356, 365
high-temperature, 401
isodimorphic, 359
isothermal, 354
kinetics, 354
modifiers, 359
poly(ethylene naphthalate), 351
rate, 251, 291, 351, 353, 359
retardants, 362
strain-induced, 361, 362, 379
temperature, 181
thermal, 361
Cyclic voltametry, 30, 78, 468
Cyclization, 191, 248, 290, 332, 462
intramolecular, 189
Cycloaddition, 301
Cyclodehydration, 305, 332
Cyclophanes, 69, 70
Debutylation, 240, 286
Decalcifying agents, 403
Decarboxylation, 245
Decolorants, 192
Deep-drawability, 316
Defects
band, 30, 44
conjugation, 91, 105
crystallographic, 105
oxidative, 105
structural, 213, 337
Degradation stabilizers, 315
Dehalogenation, 251
Delamination resistance, 376, 377
Dental plaque, 258, 264
Dielectric properties, 1, 74, 77, 123,
151, 154, 191, 227, 257, 455, 489
Diffraction grating, 51
Dimensional stability, 153, 294, 375,
409, 428
Dioxins, 537
Dip-coating, 91
Direct methanol fuel cells, 163, 262,
456, 460
Discoloration, 192, 349, 401
Discotic liquid crystals, 521, 526
Doctor blade techniques, 47
Donor acceptor, 21, 22, 26, 27, 51,
114, 338
Dopants, 31, 37, 106, 107
Double refraction, 534, 536
Drag reducers, 430
Drug release, 83, 265
Dye doping, 106, 107
Dye molecules, 107, 434, 534
Electrets, 154
Electric connectors, 529
Electrically conductive composites,
435, 541, 542
Electrochromism, 468
Electrodeposition, 318
Electroless plating, 412, 435
Electroluminescence, 10, 25, 89, 107,
112, 308, 336, 370
Electrolytes, 162, 301, 498, 499
Electromagnetic-shielding layers, 196
Electromers, 25604 High Performance Polymers
Electrophotography, 1, 19, 22, 197
Electroplating, 411
Electroplexes, 26
Embrittlement, 215
Encapsulation, 118, 378, 379
End capping, 183, 214, 254, 407,
475, 505
Energy transfer
Dexter, 35
Förster, 35, 51, 110
Enthalpy of crystallization, 354
Esterification, 151, 160, 311, 348,
349, 356, 358, 362, 377, 429, 526
Etching, 412, 438, 498, 505
Eutectic melting temperature, 359
Exciplexes, 25, 36
Excitons, 25, 47, 48
Exfoliation, 12, 111
Extrusion blow molding, 363
Fabric blends, 430
Femtosecond pulses, 44
Ferroelectricity, 531
Fibers
Aramid, 423, 429, 432
carbon, 154, 439, 491
cellulosic, 430
copper, 436
electrically conductive, 435
filter materials, 293
glass, 8, 154, 404, 533
graft polymerization onto, 8
graphite, 341, 542
hollow, 162, 260, 494
nano, 118
optical, 80, 436, 465
partially aromatic PA, 392, 464
plasma treatment, 438
poly(ethylene naphthalate), 375
poly(ethylene terephthalate), 379
reinforcement, 151, 154, 199, 293
spinning, 152, 193, 339, 380, 401,
429
Titanate, 437
Fibers (cont.)
Wollastonite, 404
Fibrillation, 430, 529, 531–533
Fillers, 186, 220, 222, 250, 404
Filters
optical, 244, 539
particle, 80, 293, 464
Flame retardants, 151, 155, 250, 256,
374, 404, 408
Flexographic printing, 379
Floppy disks, 376
Fluorescence microscopy, 52, 118
Fluorescent dyes, 34, 106
Fly ashes, 442
Foaming
chemical, 458
confined free expansion, 458
confined free rise, 458
continuous physical, 457
microwave, 492
Foams, 156
heat resistant, 456
isocyanate, 458
poly(imide), 491
Food applications, 199, 222, 305,
351, 369, 375
Friction composites, 442
Friction materials, 436, 442
Friction modifiers, 436
Friedel-Crafts
catalysts, 161, 213, 288
chain extension, 106
polymerization, 248, 288
reaction, 241
Fuel cells, 162, 224, 225, 249, 258,
261, 263, 340, 456, 460, 496
Fullerenes, 17, 43, 49, 115
Functional dyes, 110
Functionalization, 43, 82, 145, 148,
214, 314
Functionalized monomers, 72, 524,
525, 528Index 605
Gas barriers, 118, 360, 361, 364, 368,
378
Gas permeability, 29, 370, 439, 495
Gas separation, 158, 159, 162, 291,
460, 461, 493, 494
Gas-generating polymers, 319
Gaskets, 226, 227, 436
Gelation, 70, 453
Gene expression, 266
Gilch reaction, 75, 97, 337
Gorham process, 78
Graphite precursors, 105, 341
Herbicide containing polymers, 320
Heterojunction, 114
Hexaethylguanidinium chloride, 476
Hi-loft fabrics, 379
High Tg materials, 262, 287, 338,
428, 467, 485, 524
High flow compositions, 150
Hofmann elimination, 70
Hole blocking, 34, 306, 308
Hole-transporting material, 18–20, 28,
34, 42, 105, 110, 308, 340
Holograms, 44
Homojunction, 113
Honeycombs, 197, 431, 433
Hydrogels, 314
Hydrogenation, 348, 392, 439, 460,
462
Impact modifiers, 154, 184, 250, 404,
408
Impedance spectroscopy, 122, 123
Impedimetric biosensors, 123
Implantates, 83
Incinerators, 293
Inherent viscosity, 213, 362, 367, 407,
455
Initiators
anionic, 18, 99
cationic, 5, 12
condensation, 245, 246
photo, 11, 13, 501
radical, 3, 8, 305, 319
Initiators (cont.)
Ziegler-Natta, 12
Injection molding, 214, 220, 226,
294, 408, 411, 434, 449, 475, 542,
544
Ink-jet printing, 29, 109, 111, 497
Insert molding, 410
Insulating paper, 431
Insulin, 82
Intercalation, 12, 111
Interdigitated electrodes, 120, 123
Intrinsic viscosity, 146, 194, 249, 334,
355, 356, 358, 361–363
Inverse gas chromatography, 536
In situ composites, 531, 542
Ion etching, 498
Isocyanates
bifunctional, 8
blocked, 315, 316
foaming, 458, 492
oligomeric, 453
poly(amide imide)s, 453
poly(imide)s, 481
Kinks, 524, 530
Knoevenagel polycondensation, 97
Laminates, 151, 367, 401, 460
Laser light, 11, 536
Laser thinning, 379
LCD projectors, 193
Lenses, 314, 315, 467
Light
actinic, 534
Light stabilizers, 191, 312, 400
Lithiation, 162, 254
Lubricants, 193, 215, 436
Luminophores, 31
Lyotropy, 521
Macrocycles, 248, 272
Magnetic recoding media, 376
Medical devices, 82, 409, 435
Melt blending, 157, 185, 186, 365,
380, 401
Melt stabilizers, 218606 High Performance Polymers
Membranes
asymmetric, 258
bipolar, 161
carbon, 261, 495
catalytic, 460
composite, 163, 226
crosslinked, 494
dense, 158, 225
electrolyte, 162
enzyme-functionalized, 161
filled, 161
fuel cell, 224, 261, 262, 340, 460,
496
gas separation, 158, 224, 291, 460,
494
hollow fiber, 260, 494, 496
mixed matrix, 494
molecular sieve, 162
pervaporation, 160, 453
porous, 158, 161, 222
reinforced, 496
steam sterilizable, 264
sulfonated, 161
ultrafiltration, 161, 258
Memory devices, 33, 41, 226
Mesogenic units, 534
Mesomeric effect, 5
Mesophases, 329, 365, 521
Messenger RNA, 266
Metal complexes, 32, 36, 435, 507
Metathesis, 94, 96
Methacrylic resins, 375
Michler’s ketone, 501
Microfiltration, 258
Micromachining, 80, 81
Microparticles, 227, 431, 507
Mold release agents, 404, 491
Mold staining, 348
Molecular glasses, 5
Multifunctional
isocyanates, 458
monomers, 3, 150
UV absorbers, 315
Multilayer films, 120, 368
Multiplex recording, 534
Nanocomposites, 11, 111, 400, 498
Nanoparticles
anatase, 259
core-shell, 17, 42
gold, 119
silica, 161
silver, 498
Nanotubes
carbon, 9
poly(p-phenylene vinylene), 119
Networks
crystal, 117
interpenetrating, 24, 49, 493
Non-wovens, 379, 482
Nucleation, 353
Nucleic acids, 266
Nucleotide mimetics, 266
Open-circuit voltage, 50, 51, 116, 117
Optical data storage, 38, 41, 45, 107,
468, 533
Optical nonlinearity, 3, 43
Orientation temperature, 367
Overlap molding, 410
Oxidation promoters, 347
Oxidative coupling, 139, 143
Oxidative dimerization, 16, 240, 286
Oxidative stabilizers, 405, 407
Oxide films, 373
Papermaking, 430
Permanent magnets, 294
Pervaporation, 160, 453, 495
Phase transfer catalysts, 72, 98, 337,
476
Photo acid generators, 505
Photochemical reactions, 45, 46, 49,
254, 309, 370, 493
Photoconductivity, 3, 22
Photocuring, 157, 309
Photographic films, 378
Photoinitiation, 11
Photolithography, 29Index 607
Photorefractivity, 37, 39, 40
formulations, 39
liquid crystals, 44
Photostability, 191, 435
Photovoltaic devices, 47, 113
Pinholes, 28, 78, 500
Piston rings, 460
Plasma coating, 78
Plasma treatment, 215, 438
Plasticization, 493, 494
Plasticizers, 43, 45, 374, 383
Poly(isocyanate)s
aliphatic, 316
blocked, 315, 316
Polycondensation
aerosol process, 396
chain-growth, 244
cross-coupling, 93
dehydrating, 394
Knoevenagel, 97
living, 242
melt, 256
nucleophilic substitution, 244
transesterification, 349, 529
Polydispersity, 76, 98, 99, 243, 244
Polyelectrochromic materials, 468
Polymer fume fever, 507
Polymerization
actinically activated, 309
anionic, 17, 98
batch, 397
cationic, 12
charge transfer, 14
continuous, 397
CVD, 82
dispersion, 17
electro, 318
electrochemical, 9, 15
electrophilic, 249
free radical, 3, 315
Friedel-Crafts, 248, 288
graft, 8
Grignard metathesis, 95
Polymerization (cont.)
heterogeneous, 8
interfacial, 454
living radical, 41
melt-phase, 351
microwave, 455
nucleophilic displacement, 483
nucleophilic substitution, 187
oxidative, 141, 163
oxidative matrix, 9
phase separation method, 540
photo, 11
plasma, 29, 319, 438
precipitation, 453
radical, 10
RAFT, 14
reactive melt, 401
ring-opening, 248, 272, 349
ROMP, 94
solid state, 351, 354
suspension, 149
Yamamoto, 337
Ziegler-Natta, 12
Polymers
biocidal, 320
comb-shaped, 537
dendritic, 150, 400
hyperbranched, 50, 100, 145, 253,
439
ladder-type, 189
photochromic, 45, 467
photorefractive, 41, 43, 44, 46
Porcelain, 463
Powder coatings, 151
Printed circuit boards, 81, 500
Promoters, 70
adhesion, 317, 500
flow, 150
oxidation, 347, 348
reaction, 143, 427
sequence, 266
Protective garments, 430
Proteolytic enzymes, 161608 High Performance Polymers
Pyrolysis, 69, 73, 93, 162, 191, 256,
355, 439, 495
Pyrotechnic composition, 319
Reaction spinning, 339
Reactive diluents, 487
Recording
heat-mode, 533
holograms, 44
magnetic tape, 375
magnetic tapes, 376
photo-mode, 534
Redistribution reaction, 145, 146
Redox potential, 468
Reflective layers, 78, 80
Reflow characteristics, 78
Reflow soldering, 226
Rheology modifiers, 145
Rod-like structure, 452, 522
Scavenger
acid, 458
radical, 98
Seals, 220, 436, 460
Self-propagating thermolysis, 319
Semiconductors, 89, 114, 338
Sensitizers, 13, 21, 22, 24, 501
Sensors
gas, 120
impedimetric, 123
organic vapors, 498
pH sensitive, 119
pressure, 340
thermal, 16
Shear thinning, 401, 532
Silicon wafer, 80
Sintering, 227
Sliding applications, 433
Slurry coating, 199
Smart windows, 468
Soft segments, 361, 453
Solar cells, 47, 49, 113, 118, 378
Soldering resistance, 529
Spacers, 453, 542
Spherulites, 251, 355, 356
Spin casting, 501
Spin-coating, 5, 29, 91, 115, 505, 536
Spinning
air gap, 429
dry, 464
electro, 118
melt, 193, 380, 401
reaction, 339
wet, 339, 429
Spirodilactams, 287
Spraying
electrostatic, 118, 199
flame, 227
Sputtering, 29, 109, 373
Staple fibers, 429, 430
Statistical copolymer, 24, 51, 341
Stents, 82
Sterilization
radiation, 264
steam, 250, 264
Sticking temperature, 351, 355
Stokes shift, 34
Stoving lacquers, 316
Stress-cracking, 155, 250
Stretch blow molding, 362, 364
Sulfurization, 251
Sunflower Oil, 460
Sunglasses, 468
Sunlight, 48, 191
Supercritical carbon dioxide, 9, 352,
383, 435, 492
Surface modification, 72, 82, 148,
154, 214, 258, 438
Surface roughness, 78, 159, 373, 377
Surface-mount technology, 194
Suzuki coupling, 93, 335
Telechelic monomers, 247
Tenting frame process, 369
Terpolymers, 184, 361
Thermal crosslinking, 111
Thermal degradation, 103, 153, 164,
191, 308, 499Index 609
Thermosets, 151, 176, 183, 254, 401,
439, 488
Thermosetting resins, 139, 151, 317,
449, 486, 488
Thrombin inhibitors, 82
Tire cords, 339, 375, 438
Transamidation, 399
Transimidization, 483
Transistors, 107, 379
Trim elements, 411
Twin screw extruder, 396, 400
Twisted nematic device, 538
Ullmann reaction, 5, 141, 145
Ultrafiltration, 161, 258
Ultrapure water, 222
Ultraviolet absorbers, 309, 312, 434
Ultraviolet stabilizers, 312, 313, 434
Unsaturated poly(ester) resins, 533
UV absorbers, 312
inhibition of photocuring, 309
monofunctional, 315
UV absorbers (cont.)
polymeric, 314
polymerizable, 312, 313
Vacuum deposition, 5, 29, 82, 109
Vertically aligned LCD, 539
Video tapes, 376
Vitrification, 5
Waveguides, 76, 78, 107, 183, 267,
465
Welding, 400, 409, 410
Williamson synthesis, 306, 526
Wire coating, 212
Wire enamels, 463
Wittig reaction, 17, 97, 308
Work function, 25, 30, 108, 119
Yamamoto coupling, 337
Yamazaki reaction, 428
Yarns, 339, 379, 401, 429, 440, 482
Ziegler-Natta
catalysts, 8, 319
polymerization, 12

كلمة سر فك الضغط : books-world.net
The Unzip Password : books-world.net

تحميل

يجب عليك التسجيل في الموقع لكي تتمكن من التحميل
تسجيل | تسجيل الدخول

التعليقات

اترك تعليقاً