Scikit-learn User Guide

Scikit-learn User Guide
اسم المؤلف
غير معروف
التاريخ
1 مايو 2021
المشاهدات
524
التقييم
(لا توجد تقييمات)
Loading...

Scikit-learn User Guide
Scikit-learn Developers
CONTENTS
1 Welcome to scikit-learn 1
1.1 Installing scikit-learn . 1
1.2 Frequently Asked Questions . 2
1.3 Support 7
1.4 Related Projects . 8
1.5 About us . 10
1.6 Who is using scikit-learn? 14
1.7 Release history 21
2 scikit-learn Tutorials 91
2.1 An introduction to machine learning with scikit-learn 91
2.2 A tutorial on statistical-learning for scientific data processing . 97
2.3 Working With Text Data . 124
2.4 Choosing the right estimator . 131
2.5 External Resources, Videos and Talks 131
3 User Guide 133
3.1 Supervised learning . 133
3.2 Unsupervised learning 269
3.3 Model selection and evaluation . 352
3.4 Dataset transformations . 480
3.5 Dataset loading utilities . 516
3.6 Strategies to scale computationally: bigger data . 542
3.7 Computational Performance . 545
4 General examples 553
4.1 Plotting Cross-Validated Predictions . 553
4.2 Isotonic Regression . 554
4.3 Concatenating multiple feature extraction methods . 556
4.4 Pipelining: chaining a PCA and a logistic regression 557
4.5 Selecting dimensionality reduction with Pipeline and GridSearchCV 559
4.6 Imputing missing values before building an estimator 561
4.7 Face completion with a multi-output estimators . 563
4.8 Multilabel classification . 565
4.9 The Johnson-Lindenstrauss bound for embedding with random projections 568
4.10 Comparison of kernel ridge regression and SVR 573
4.11 Feature Union with Heterogeneous Data Sources 577
4.12 Explicit feature map approximation for RBF kernels 580
5 Examples based on real world datasets 585
5.1 Topic extraction with Non-negative Matrix Factorization and Latent Dirichlet Allocation . 585
i5.2 Outlier detection on a real data set 587
5.3 Compressive sensing: tomography reconstruction with L1 prior (Lasso) 589
5.4 Faces recognition example using eigenfaces and SVMs . 592
5.5 Model Complexity Influence . 595
5.6 Species distribution modeling 600
5.7 Visualizing the stock market structure 605
5.8 Wikipedia principal eigenvector . 610
5.9 Libsvm GUI . 614
5.10 Prediction Latency 620
5.11 Out-of-core classification of text documents . 626
6 Biclustering 637
6.1 A demo of the Spectral Co-Clustering algorithm 637
6.2 A demo of the Spectral Biclustering algorithm . 639
6.3 Biclustering documents with the Spectral Co-clustering algorithm . 642
7 Calibration 647
7.1 Comparison of Calibration of Classifiers 647
7.2 Probability Calibration curves 650
7.3 Probability calibration of classifiers . 654
7.4 Probability Calibration for 3-class classification . 656
8 Classification 661
8.1 Recognizing hand-written digits . 661
8.2 Normal and Shrinkage Linear Discriminant Analysis for classification . 663
8.3 Plot classification probability 665
8.4 Classifier comparison 668
8.5 Linear and Quadratic Discriminant Analysis with confidence ellipsoid . 671
9 Clustering 675
9.1 A demo of the mean-shift clustering algorithm . 675
9.2 Feature agglomeration 677
9.3 Demonstration of k-means assumptions . 678
9.4 A demo of structured Ward hierarchical clustering on a raccoon face image 680
9.5 Online learning of a dictionary of parts of faces . 682
9.6 Demo of affinity propagation clustering algorithm . 685
9.7 Hierarchical clustering: structured vs unstructured ward 687
9.8 Agglomerative clustering with and without structure 690
9.9 K-means Clustering . 692
9.10 Segmenting the picture of a raccoon face in regions . 694
9.11 Demo of DBSCAN clustering algorithm 697
9.12 Spectral clustering for image segmentation . 699
9.13 Vector Quantization Example 702
9.14 Various Agglomerative Clustering on a 2D embedding of digits 704
9.15 Color Quantization using K-Means . 706
9.16 Agglomerative clustering with different metrics . 709
9.17 Comparison of the K-Means and MiniBatchKMeans clustering algorithms 713
9.18 Feature agglomeration vs. univariate selection . 715
9.19 Compare BIRCH and MiniBatchKMeans 718
9.20 Empirical evaluation of the impact of k-means initialization 720
9.21 Adjustment for chance in clustering performance evaluation 723
9.22 A demo of K-Means clustering on the handwritten digits data . 726
9.23 Comparing different clustering algorithms on toy datasets . 729
9.24 Selecting the number of clusters with silhouette analysis on KMeans clustering 732
ii10 Covariance estimation 737
10.1 Ledoit-Wolf vs OAS estimation . 737
10.2 Sparse inverse covariance estimation 739
10.3 Shrinkage covariance estimation: LedoitWolf vs OAS and max-likelihood . 742
10.4 Outlier detection with several methods 745
10.5 Robust covariance estimation and Mahalanobis distances relevance 747
10.6 Robust vs Empirical covariance estimate 750
11 Cross decomposition 755
11.1 Compare cross decomposition methods . 755
12 Dataset examples 761
12.1 The Digit Dataset . 761
12.2 The Iris Dataset 762
12.3 Plot randomly generated classification dataset 763
12.4 Plot randomly generated multilabel dataset . 765
13 Decomposition 769
13.1 PCA example with Iris Data-set . 769
13.2 Incremental PCA . 770
13.3 Comparison of LDA and PCA 2D projection of Iris dataset . 772
13.4 Blind source separation using FastICA . 774
13.5 FastICA on 2D point clouds . 776
13.6 Kernel PCA 778
13.7 Principal components analysis (PCA) 780
13.8 Model selection with Probabilistic PCA and Factor Analysis (FA) . 782
13.9 Sparse coding with a precomputed dictionary 785
13.10 Faces dataset decompositions 787
13.11 Image denoising using dictionary learning 793
14 Ensemble methods 799
14.1 Decision Tree Regression with AdaBoost 799
14.2 Pixel importances with a parallel forest of trees . 800
14.3 IsolationForest example . 802
14.4 Feature importances with forests of trees 804
14.5 Plot the decision boundaries of a VotingClassifier 806
14.6 Comparing random forests and the multi-output meta estimator 808
14.7 Gradient Boosting regression 810
14.8 Prediction Intervals for Gradient Boosting Regression . 813
14.9 Plot class probabilities calculated by the VotingClassifier 815
14.10 Gradient Boosting regularization 817
14.11 OOB Errors for Random Forests . 819
14.12 Two-class AdaBoost . 821
14.13 Hashing feature transformation using Totally Random Trees 824
14.14 Partial Dependence Plots . 826
14.15 Discrete versus Real AdaBoost . 829
14.16 Multi-class AdaBoosted Decision Trees . 831
14.17 Feature transformations with ensembles of trees 833
14.18 Gradient Boosting Out-of-Bag estimates 836
14.19 Single estimator versus bagging: bias-variance decomposition . 839
14.20 Plot the decision surfaces of ensembles of trees on the iris dataset . 844
15 Tutorial exercises 849
15.1 Digits Classification Exercise 849
15.2 Cross-validation on Digits Dataset Exercise . 849
iii15.3 SVM Exercise 851
15.4 Cross-validation on diabetes Dataset Exercise 853
16 Feature Selection 857
16.1 Pipeline Anova SVM . 857
16.2 Recursive feature elimination 857
16.3 Comparison of F-test and mutual information 859
16.4 Recursive feature elimination with cross-validation . 860
16.5 Feature selection using SelectFromModel and LassoCV 862
16.6 Univariate Feature Selection . 863
16.7 Test with permutations the significance of a classification score 867
17 Gaussian Process for Machine Learning 871
17.1 Illustration of Gaussian process classification (GPC) on the XOR dataset . 871
17.2 Gaussian process classification (GPC) on iris dataset 872
17.3 Comparison of kernel ridge and Gaussian process regression 874
17.4 Gaussian process regression (GPR) on Mauna Loa CO2 data 877
17.5 Illustration of prior and posterior Gaussian process for different kernels 880
17.6 Iso-probability lines for Gaussian Processes classification (GPC) 883
17.7 Probabilistic predictions with Gaussian process classification (GPC) 886
17.8 Gaussian process regression (GPR) with noise-level estimation 889
17.9 Gaussian Processes regression: basic introductory example . 891
18 Generalized Linear Models 895
18.1 Lasso path using LARS . 895
18.2 Plot Ridge coefficients as a function of the regularization 896
18.3 Path with L1- Logistic Regression 898
18.4 SGD: Maximum margin separating hyperplane . 900
18.5 SGD: convex loss functions . 902
18.6 Plot Ridge coefficients as a function of the L2 regularization 903
18.7 Ordinary Least Squares and Ridge Regression Variance 905
18.8 Logistic function . 906
18.9 Polynomial interpolation . 908
18.10 Linear Regression Example . 910
18.11 Logistic Regression 3-class Classifier 912
18.12 SGD: Weighted samples . 914
18.13 Lasso on dense and sparse data . 915
18.14 Lasso and Elastic Net for Sparse Signals 916
18.15 Sparsity Example: Fitting only features 1 and 2 . 919
18.16 Joint feature selection with multi-task Lasso 920
18.17 Comparing various online solvers 922
18.18 Robust linear model estimation using RANSAC 924
18.19 HuberRegressor vs Ridge on dataset with strong outliers 926
18.20 SGD: Penalties 928
18.21 Bayesian Ridge Regression . 930
18.22 Automatic Relevance Determination Regression (ARD) 933
18.23 Orthogonal Matching Pursuit 935
18.24 Plot multi-class SGD on the iris dataset . 939
18.25 Theil-Sen Regression . 941
18.26 L1 Penalty and Sparsity in Logistic Regression . 944
18.27 Plot multinomial and One-vs-Rest Logistic Regression . 947
18.28 Robust linear estimator fitting 949
18.29 Lasso and Elastic Net 951
18.30 Lasso model selection: Cross-Validation / AIC / BIC 954
iv18.31 Sparse recovery: feature selection for sparse linear models . 958
19 Manifold learning 963
19.1 Swiss Roll reduction with LLE . 963
19.2 Multi-dimensional scaling 964
19.3 Comparison of Manifold Learning methods . 967
19.4 Manifold Learning methods on a severed sphere 969
19.5 Manifold learning on handwritten digits: Locally Linear Embedding, Isomap.. . 973
20 Gaussian Mixture Models 981
20.1 Density Estimation for a Gaussian mixture . 981
20.2 Gaussian Mixture Model Ellipsoids . 982
20.3 Gaussian Mixture Model Selection . 984
20.4 GMM covariances 987
20.5 Gaussian Mixture Model Sine Curve 990
20.6 Concentration Prior Type Analysis of Variation Bayesian Gaussian Mixture 994
21 Model Selection 997
21.1 Plotting Validation Curves 997
21.2 Underfitting vs. Overfitting . 998
21.3 Train error vs Test error . 1000
21.4 Receiver Operating Characteristic (ROC) with cross validation . 1002
21.5 Parameter estimation using grid search with cross-validation 1004
21.6 Confusion matrix . 1006
21.7 Comparing randomized search and grid search for hyperparameter estimation . 1009
21.8 Nested versus non-nested cross-validation 1010
21.9 Sample pipeline for text feature extraction and evaluation . 1013
21.10 Precision-Recall . 1015
21.11 Receiver Operating Characteristic (ROC) 1018
21.12 Plotting Learning Curves . 1022
22 Nearest Neighbors 1027
22.1 Nearest Neighbors regression 1027
22.2 Nearest Neighbors Classification 1028
22.3 Nearest Centroid Classification . 1030
22.4 Kernel Density Estimation 1032
22.5 Kernel Density Estimate of Species Distributions 1034
22.6 Simple 1D Kernel Density Estimation 1037
22.7 Hyper-parameters of Approximate Nearest Neighbors . 1040
22.8 Scalability of Approximate Nearest Neighbors . 1043
23 Neural Networks 1047
23.1 Visualization of MLP weights on MNIST 1047
23.2 Restricted Boltzmann Machine features for digit classification . 1049
23.3 Compare Stochastic learning strategies for MLPClassifier . 1053
23.4 Varying regularization in Multi-layer Perceptron 1057
24 Preprocessing 1061
24.1 Using FunctionTransformer to select columns 1061
24.2 Robust Scaling on Toy Data . 1063
25 Semi Supervised Classification 1065
25.1 Label Propagation learning a complex structure . 1065
25.2 Label Propagation digits: Demonstrating performance . 1066
25.3 Decision boundary of label propagation versus SVM on the Iris dataset 1069
v25.4 Label Propagation digits active learning . 1071
26 Support Vector Machines 1077
26.1 Support Vector Regression (SVR) using linear and non-linear kernels . 1077
26.2 Non-linear SVM . 1078
26.3 SVM: Maximum margin separating hyperplane . 1080
26.4 SVM: Separating hyperplane for unbalanced classes 1081
26.5 SVM-Anova: SVM with univariate feature selection 1083
26.6 SVM with custom kernel . 1085
26.7 SVM: Weighted samples . 1086
26.8 SVM-Kernels . 1088
26.9 SVM Margins Example . 1090
26.10 Plot different SVM classifiers in the iris dataset . 1092
26.11 One-class SVM with non-linear kernel (RBF) 1094
26.12 Scaling the regularization parameter for SVCs . 1096
26.13 RBF SVM parameters 1099
27 Working with text documents 1105
27.1 FeatureHasher and DictVectorizer Comparison . 1105
27.2 Classification of text documents: using a MLComp dataset . 1107
27.3 Clustering text documents using k-means 1109
27.4 Classification of text documents using sparse features . 1113
28 Decision Trees 1119
28.1 Decision Tree Regression 1119
28.2 Multi-output Decision Tree Regression . 1121
28.3 Plot the decision surface of a decision tree on the iris dataset 1122
28.4 Understanding the decision tree structure 1124
29 API Reference 1129
29.1 sklearn.base: Base classes and utility functions 1129
29.2 sklearn.cluster: Clustering 1133
29.3 sklearn.cluster.bicluster: Biclustering . 1169
29.4 sklearn.covariance: Covariance Estimators . 1174
29.5 sklearn.model_selection: Model Selection 1203
29.6 sklearn.datasets: Datasets 1249
29.7 sklearn.decomposition: Matrix Decomposition 1295
29.8 sklearn.dummy: Dummy estimators . 1349
29.9 sklearn.ensemble: Ensemble Methods 1354
29.10 sklearn.exceptions: Exceptions and warnings . 1383
29.11 sklearn.feature_extraction: Feature Extraction . 1386
29.12 sklearn.feature_selection: Feature Selection 1413
29.13 sklearn.gaussian_process: Gaussian Processes 1444
29.14 sklearn.isotonic: Isotonic regression 1476
29.15 sklearn.kernel_approximation Kernel Approximation . 1481
29.16 sklearn.kernel_ridge Kernel Ridge Regression 1489
29.17 sklearn.discriminant_analysis: Discriminant Analysis 1492
29.18 sklearn.linear_model: Generalized Linear Models . 1501
29.19 sklearn.manifold: Manifold Learning 1606
29.20 sklearn.metrics: Metrics . 1622
29.21 sklearn.mixture: Gaussian Mixture Models . 1686
29.22 sklearn.multiclass: Multiclass and multilabel classification 1697
29.23 sklearn.multioutput: Multioutput regression and classification 1705
29.24 sklearn.naive_bayes: Naive Bayes . 1709
29.25 sklearn.neighbors: Nearest Neighbors 1719
vi29.26 sklearn.neural_network: Neural network models . 1770
29.27 sklearn.calibration: Probability Calibration 1783
29.28 sklearn.cross_decomposition: Cross decomposition 1787
29.29 sklearn.pipeline: Pipeline 1801
29.30 sklearn.preprocessing: Preprocessing and Normalization . 1808
29.31 sklearn.random_projection: Random projection . 1845
29.32 sklearn.semi_supervised Semi-Supervised Learning . 1851
29.33 sklearn.svm: Support Vector Machines . 1857
29.34 sklearn.tree: Decision Trees 1890
29.35 sklearn.utils: Utilities . 1912
29.36 Recently deprecated . 1915
30 Developer’s Guide 1973
30.1 Contributing . 1973
30.2 Developers’ Tips for Debugging . 1987
30.3 Utilities for Developers . 1988
30.4 How to optimize for speed 1992
30.5 Advanced installation instructions 1999
30.6 Maintainer / core-developer information . 2005
Bibliography 2007
Index
INDEX
Symbols
__init__() (sklearn.base.BaseEstimator method), 1129
__init__() (sklearn.base.ClassifierMixin method), 1130
__init__() (sklearn.base.ClusterMixin method), 1131
__init__() (sklearn.base.RegressorMixin method), 1131
__init__() (sklearn.base.TransformerMixin method),
1132
__init__() (sklearn.calibration.CalibratedClassifierCV
method), 1784
__init__() (sklearn.cluster.AffinityPropagation method),
1134
__init__() (sklearn.cluster.AgglomerativeClustering
method), 1137
__init__() (sklearn.cluster.Birch method), 1139
__init__() (sklearn.cluster.DBSCAN method), 1142
__init__() (sklearn.cluster.FeatureAgglomeration
method), 1145
__init__() (sklearn.cluster.KMeans method), 1150
__init__() (sklearn.cluster.MeanShift method), 1156
__init__() (sklearn.cluster.MiniBatchKMeans method),
1153
__init__() (sklearn.cluster.SpectralClustering method),
1159
__init__() (sklearn.cluster.bicluster.SpectralBiclustering
method), 1171
__init__() (sklearn.cluster.bicluster.SpectralCoclustering
method), 1173
__init__() (sklearn.covariance.EllipticEnvelope method),
1179
__init__() (sklearn.covariance.EmpiricalCovariance
method), 1176
__init__() (sklearn.covariance.GraphLasso method),
1182
__init__() (sklearn.covariance.GraphLassoCV method),
1186
__init__() (sklearn.covariance.LedoitWolf method), 1188
__init__() (sklearn.covariance.MinCovDet method), 1192
__init__() (sklearn.covariance.OAS method), 1195
__init__() (sklearn.covariance.ShrunkCovariance
method), 1198
__init__() (sklearn.cross_decomposition.CCA method),
1797
__init__() (sklearn.cross_decomposition.PLSCanonical
method), 1794
__init__() (sklearn.cross_decomposition.PLSRegression
method), 1789
__init__() (sklearn.cross_decomposition.PLSSVD
method), 1800
__init__() (sklearn.cross_validation.LabelShuffleSplit
method), 1940
__init__() (sklearn.decomposition.DictionaryLearning
method), 1334
__init__() (sklearn.decomposition.FactorAnalysis
method), 1314
__init__() (sklearn.decomposition.FastICA method),
1317
__init__() (sklearn.decomposition.IncrementalPCA
method), 1303
__init__() (sklearn.decomposition.KernelPCA method),
1311
__init__() (sklearn.decomposition.LatentDirichletAllocation
method), 1341
__init__() (sklearn.decomposition.MiniBatchDictionaryLearning
method), 1337
__init__() (sklearn.decomposition.MiniBatchSparsePCA
method), 1329
__init__() (sklearn.decomposition.NMF method), 1324
__init__() (sklearn.decomposition.PCA method), 1298
__init__() (sklearn.decomposition.ProjectedGradientNMF
method), 1308
__init__() (sklearn.decomposition.RandomizedPCA
method), 1945
__init__() (sklearn.decomposition.SparseCoder method),
1331
__init__() (sklearn.decomposition.SparsePCA method),
1326
__init__() (sklearn.decomposition.TruncatedSVD
method), 1319
__init__() (sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis
method), 1495
__init__() (sklearn.discriminant_analysis.QuadraticDiscriminantAnalysis
method), 1499
__init__() (sklearn.dummy.DummyClassifier method),
1350
2015scikit-learn user guide, Release 0.18.2
__init__() (sklearn.dummy.DummyRegressor method),
1353
__init__() (sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier
method), 1356
__init__() (sklearn.ensemble.AdaBoostRegressor
method), 1361
__init__() (sklearn.ensemble.BaggingClassifier method),
1365
__init__() (sklearn.ensemble.BaggingRegressor method),
1369
__init__() (sklearn.ensemble.ExtraTreesClassifier
method), 430
__init__() (sklearn.ensemble.ExtraTreesRegressor
method), 436
__init__() (sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier
method), 442
__init__() (sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor
method), 449
__init__() (sklearn.ensemble.IsolationForest method),
1372
__init__() (sklearn.ensemble.RandomForestClassifier
method), 418
__init__() (sklearn.ensemble.RandomForestRegressor
method), 424
__init__() (sklearn.ensemble.RandomTreesEmbedding
method), 1375
__init__() (sklearn.ensemble.VotingClassifier method),
1378
__init__() (sklearn.feature_extraction.DictVectorizer
method), 1387
__init__() (sklearn.feature_extraction.FeatureHasher
method), 1391
__init__() (sklearn.feature_extraction.image.PatchExtractor
method), 1395
__init__() (sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer
method), 1399
__init__() (sklearn.feature_extraction.text.HashingVectorizer
method), 1404
__init__() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfTransformer
method), 1406
__init__() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer
method), 1411
__init__() (sklearn.feature_selection.GenericUnivariateSelect
method), 1414
__init__() (sklearn.feature_selection.RFE method), 1432
__init__() (sklearn.feature_selection.RFECV method),
1436
__init__() (sklearn.feature_selection.SelectFdr method),
1424
__init__() (sklearn.feature_selection.SelectFpr method),
1422
__init__() (sklearn.feature_selection.SelectFromModel
method), 1426
__init__() (sklearn.feature_selection.SelectFwe method),
1429
__init__() (sklearn.feature_selection.SelectKBest
method), 1419
__init__() (sklearn.feature_selection.SelectPercentile
method), 1416
__init__() (sklearn.feature_selection.VarianceThreshold
method), 1438
__init__() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcess
method), 1949
__init__() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcessClassifier
method), 1451
__init__() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcessRegressor
method), 1447
__init__() (sklearn.gaussian_process.kernels.CompoundKernel
method), 1474
__init__() (sklearn.gaussian_process.kernels.ConstantKernel
method), 1460
__init__() (sklearn.gaussian_process.kernels.DotProduct
method), 1471
__init__() (sklearn.gaussian_process.kernels.ExpSineSquared
method), 1469
__init__() (sklearn.gaussian_process.kernels.Exponentiation
method), 1458
__init__() (sklearn.gaussian_process.kernels.Hyperparameter
method), 1476
__init__() (sklearn.gaussian_process.kernels.Kernel
method), 1454
__init__() (sklearn.gaussian_process.kernels.Matern
method), 1465
__init__() (sklearn.gaussian_process.kernels.PairwiseKernel
method), 1473
__init__() (sklearn.gaussian_process.kernels.Product
method), 1457
__init__() (sklearn.gaussian_process.kernels.RBF
method), 1463
__init__() (sklearn.gaussian_process.kernels.RationalQuadratic
method), 1467
__init__() (sklearn.gaussian_process.kernels.Sum
method), 1455
__init__() (sklearn.gaussian_process.kernels.WhiteKernel
method), 1462
__init__() (sklearn.grid_search.GridSearchCV method),
1926
__init__() (sklearn.grid_search.RandomizedSearchCV
method), 1931
__init__() (sklearn.isotonic.IsotonicRegression method),
1478
__init__() (sklearn.kernel_approximation.AdditiveChi2Sampler
method), 1482
__init__() (sklearn.kernel_approximation.Nystroem
method), 1485
__init__() (sklearn.kernel_approximation.RBFSampler
method), 1486
2016 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
__init__() (sklearn.kernel_approximation.SkewedChi2Sampler
method), 1488
__init__() (sklearn.kernel_ridge.KernelRidge method),
1491
__init__() (sklearn.lda.LDA method), 1916
__init__() (sklearn.linear_model.ARDRegression
method), 1504
__init__() (sklearn.linear_model.BayesianRidge
method), 1507
__init__() (sklearn.linear_model.ElasticNet method),
1511
__init__() (sklearn.linear_model.ElasticNetCV method),
367
__init__() (sklearn.linear_model.HuberRegressor
method), 1515
__init__() (sklearn.linear_model.Lars method), 1519
__init__() (sklearn.linear_model.LarsCV method), 372
__init__() (sklearn.linear_model.Lasso method), 1522
__init__() (sklearn.linear_model.LassoCV method), 376
__init__() (sklearn.linear_model.LassoLars method),
1528
__init__() (sklearn.linear_model.LassoLarsCV method),
382
__init__() (sklearn.linear_model.LassoLarsIC method),
413
__init__() (sklearn.linear_model.LinearRegression
method), 1530
__init__() (sklearn.linear_model.LogisticRegression
method), 1535
__init__() (sklearn.linear_model.LogisticRegressionCV
method), 386
__init__() (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNet
method), 1546
__init__() (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNetCV
method), 392
__init__() (sklearn.linear_model.MultiTaskLasso
method), 1540
__init__() (sklearn.linear_model.MultiTaskLassoCV
method), 398
__init__() (sklearn.linear_model.OrthogonalMatchingPursuit
method), 1550
__init__() (sklearn.linear_model.OrthogonalMatchingPursuitCV
method), 403
__init__() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveClassifier
method), 1553
__init__() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveRegressor
method), 1557
__init__() (sklearn.linear_model.Perceptron method),
1560
__init__() (sklearn.linear_model.RANSACRegressor
method), 1572
__init__() (sklearn.linear_model.RandomizedLasso
method), 1566
__init__() (sklearn.linear_model.RandomizedLogisticRegression
method), 1569
__init__() (sklearn.linear_model.Ridge method), 1576
__init__() (sklearn.linear_model.RidgeCV method), 406
__init__() (sklearn.linear_model.RidgeClassifier
method), 1579
__init__() (sklearn.linear_model.RidgeClassifierCV
method), 409
__init__() (sklearn.linear_model.SGDClassifier method),
1584
__init__() (sklearn.linear_model.SGDRegressor method),
1590
__init__() (sklearn.linear_model.TheilSenRegressor
method), 1594
__init__() (sklearn.manifold.Isomap method), 1610
__init__() (sklearn.manifold.LocallyLinearEmbedding
method), 1608
__init__() (sklearn.manifold.MDS method), 1613
__init__() (sklearn.manifold.SpectralEmbedding
method), 1615
__init__() (sklearn.manifold.TSNE method), 1619
__init__() (sklearn.mixture.BayesianGaussianMixture
method), 1695
__init__() (sklearn.mixture.DPGMM method), 1954
__init__() (sklearn.mixture.GMM method), 1952
__init__() (sklearn.mixture.GaussianMixture method),
1689
__init__() (sklearn.mixture.VBGMM method), 1958
__init__() (sklearn.model_selection.GridSearchCV
method), 1231
__init__() (sklearn.model_selection.GroupKFold
method), 1207
__init__() (sklearn.model_selection.GroupShuffleSplit
method), 1218
__init__() (sklearn.model_selection.KFold method), 1205
__init__() (sklearn.model_selection.LeaveOneGroupOut
method), 1210
__init__() (sklearn.model_selection.LeaveOneOut
method), 1213
__init__() (sklearn.model_selection.LeavePGroupsOut
method), 1212
__init__() (sklearn.model_selection.LeavePOut method),
1215
__init__() (sklearn.model_selection.PredefinedSplit
method), 1222
__init__() (sklearn.model_selection.RandomizedSearchCV
method), 1236
__init__() (sklearn.model_selection.ShuffleSplit
method), 1217
__init__() (sklearn.model_selection.StratifiedKFold
method), 1208
__init__() (sklearn.model_selection.StratifiedShuffleSplit
method), 1220
Index 2017scikit-learn user guide, Release 0.18.2
__init__() (sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit
method), 1223
__init__() (sklearn.multiclass.OneVsOneClassifier
method), 1701
__init__() (sklearn.multiclass.OneVsRestClassifier
method), 1699
__init__() (sklearn.multiclass.OutputCodeClassifier
method), 1704
__init__() (sklearn.multioutput.MultiOutputClassifier
method), 1708
__init__() (sklearn.multioutput.MultiOutputRegressor
method), 1706
__init__() (sklearn.naive_bayes.BernoulliNB method),
1717
__init__() (sklearn.naive_bayes.GaussianNB method),
1710
__init__() (sklearn.naive_bayes.MultinomialNB method),
1714
__init__() (sklearn.neighbors.BallTree method), 1749
__init__() (sklearn.neighbors.DistanceMetric method),
1764
__init__() (sklearn.neighbors.KDTree method), 1754
__init__() (sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier
method), 1728
__init__() (sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor
method), 1737
__init__() (sklearn.neighbors.KernelDensity method),
1766
__init__() (sklearn.neighbors.LSHForest method), 1759
__init__() (sklearn.neighbors.NearestCentroid method),
1745
__init__() (sklearn.neighbors.NearestNeighbors method),
1722
__init__() (sklearn.neighbors.RadiusNeighborsClassifier
method), 1732
__init__() (sklearn.neighbors.RadiusNeighborsRegressor
method), 1741
__init__() (sklearn.neural_network.BernoulliRBM
method), 1771
__init__() (sklearn.neural_network.MLPClassifier
method), 1776
__init__() (sklearn.neural_network.MLPRegressor
method), 1782
__init__() (sklearn.pipeline.FeatureUnion method), 1806
__init__() (sklearn.pipeline.Pipeline method), 1802
__init__() (sklearn.preprocessing.Binarizer method),
1809
__init__() (sklearn.preprocessing.FunctionTransformer
method), 1811
__init__() (sklearn.preprocessing.Imputer method), 1813
__init__() (sklearn.preprocessing.KernelCenterer
method), 1814
__init__() (sklearn.preprocessing.LabelBinarizer
method), 1817
__init__() (sklearn.preprocessing.LabelEncoder method),
1820
__init__() (sklearn.preprocessing.MaxAbsScaler
method), 1823
__init__() (sklearn.preprocessing.MinMaxScaler
method), 1826
__init__() (sklearn.preprocessing.MultiLabelBinarizer
method), 1821
__init__() (sklearn.preprocessing.Normalizer method),
1828
__init__() (sklearn.preprocessing.OneHotEncoder
method), 1830
__init__() (sklearn.preprocessing.PolynomialFeatures
method), 1833
__init__() (sklearn.preprocessing.RobustScaler method),
1835
__init__() (sklearn.preprocessing.StandardScaler
method), 1837
__init__() (sklearn.qda.QDA method), 1918
__init__() (sklearn.random_projection.GaussianRandomProjection
method), 1846
__init__() (sklearn.random_projection.SparseRandomProjection
method), 1848
__init__() (sklearn.semi_supervised.LabelPropagation
method), 1852
__init__() (sklearn.semi_supervised.LabelSpreading
method), 1855
__init__() (sklearn.svm.LinearSVC method), 1865
__init__() (sklearn.svm.LinearSVR method), 1878
__init__() (sklearn.svm.NuSVC method), 1870
__init__() (sklearn.svm.NuSVR method), 1881
__init__() (sklearn.svm.OneClassSVM method), 1884
__init__() (sklearn.svm.SVC method), 1859
__init__() (sklearn.svm.SVR method), 1874
__init__() (sklearn.tree.DecisionTreeClassifier method),
1893
__init__() (sklearn.tree.DecisionTreeRegressor method),
1899
__init__() (sklearn.tree.ExtraTreeClassifier method),
1903
__init__() (sklearn.tree.ExtraTreeRegressor method),
1907
A
accuracy_score() (in module sklearn.metrics), 1624
AdaBoostClassifier (class in sklearn.ensemble), 1355
AdaBoostRegressor (class in sklearn.ensemble), 1359
add_dummy_feature() (in module sklearn.preprocessing),
1839
additive_chi2_kernel() (in module
sklearn.metrics.pairwise), 1672
AdditiveChi2Sampler (class in
sklearn.kernel_approximation), 1482
2018 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
adjusted_mutual_info_score() (in module
sklearn.metrics), 1658
adjusted_rand_score() (in module sklearn.metrics), 1659
affinity_propagation() (in module sklearn.cluster), 1164
AffinityPropagation (class in sklearn.cluster), 1133
AgglomerativeClustering (class in sklearn.cluster), 1135
aic() (sklearn.mixture.DPGMM method), 1954
aic() (sklearn.mixture.GaussianMixture method), 1689
aic() (sklearn.mixture.GMM method), 1952
aic() (sklearn.mixture.VBGMM method), 1958
apply() (sklearn.ensemble.ExtraTreesClassifier method),
430
apply() (sklearn.ensemble.ExtraTreesRegressor method),
436
apply() (sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier
method), 442
apply() (sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor
method), 449
apply() (sklearn.ensemble.RandomForestClassifier
method), 418
apply() (sklearn.ensemble.RandomForestRegressor
method), 424
apply() (sklearn.ensemble.RandomTreesEmbedding
method), 1375
apply() (sklearn.tree.DecisionTreeClassifier method),
1893
apply() (sklearn.tree.DecisionTreeRegressor method),
1899
apply() (sklearn.tree.ExtraTreeClassifier method), 1903
apply() (sklearn.tree.ExtraTreeRegressor method), 1907
ARDRegression (class in sklearn.linear_model), 1502
auc() (in module sklearn.metrics), 1626
average_precision_score() (in module sklearn.metrics),
1626
B
BaggingClassifier (class in sklearn.ensemble), 1363
BaggingRegressor (class in sklearn.ensemble), 1367
BallTree (class in sklearn.neighbors), 1747
BaseEstimator (class in sklearn.base), 1129
BayesianGaussianMixture (class in sklearn.mixture),
1691
BayesianRidge (class in sklearn.linear_model), 1505
BernoulliNB (class in sklearn.naive_bayes), 1716
BernoulliRBM (class in sklearn.neural_network), 1770
bic() (sklearn.mixture.DPGMM method), 1954
bic() (sklearn.mixture.GaussianMixture method), 1689
bic() (sklearn.mixture.GMM method), 1952
bic() (sklearn.mixture.VBGMM method), 1958
biclusters_ (sklearn.cluster.bicluster.SpectralBiclustering
attribute), 1171
biclusters_ (sklearn.cluster.bicluster.SpectralCoclustering
attribute), 1173
binarize() (in module sklearn.preprocessing), 1840
Binarizer (class in sklearn.preprocessing), 1809
Birch (class in sklearn.cluster), 1138
bounds (sklearn.gaussian_process.kernels.CompoundKernel
attribute), 1474
bounds (sklearn.gaussian_process.kernels.ConstantKernel
attribute), 1460
bounds (sklearn.gaussian_process.kernels.DotProduct attribute), 1471
bounds (sklearn.gaussian_process.kernels.Exponentiation
attribute), 1458
bounds (sklearn.gaussian_process.kernels.ExpSineSquared
attribute), 1469
bounds (sklearn.gaussian_process.kernels.Hyperparameter
attribute), 1476
bounds (sklearn.gaussian_process.kernels.Kernel attribute), 1454
bounds (sklearn.gaussian_process.kernels.Matern attribute), 1465
bounds (sklearn.gaussian_process.kernels.PairwiseKernel
attribute), 1473
bounds (sklearn.gaussian_process.kernels.Product attribute), 1457
bounds (sklearn.gaussian_process.kernels.RationalQuadratic
attribute), 1467
bounds (sklearn.gaussian_process.kernels.RBF attribute),
1463
bounds (sklearn.gaussian_process.kernels.Sum attribute),
1455
bounds (sklearn.gaussian_process.kernels.WhiteKernel
attribute), 1462
brier_score_loss() (in module sklearn.metrics), 1628
build_analyzer() (sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer
method), 1399
build_analyzer() (sklearn.feature_extraction.text.HashingVectorizer
method), 1404
build_analyzer() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer
method), 1411
build_preprocessor() (sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer
method), 1399
build_preprocessor() (sklearn.feature_extraction.text.HashingVectorizer
method), 1404
build_preprocessor() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer
method), 1411
build_tokenizer() (sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer
method), 1400
build_tokenizer() (sklearn.feature_extraction.text.HashingVectorizer
method), 1404
build_tokenizer() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer
method), 1411
C
CalibratedClassifierCV (class in sklearn.calibration),
1783
calibration_curve() (in module sklearn.calibration), 1786
Index 2019scikit-learn user guide, Release 0.18.2
calinski_harabaz_score() (in module sklearn.metrics),
1661
CCA (class in sklearn.cross_decomposition), 1796
ChangedBehaviorWarning (class in sklearn.exceptions),
1384
check_cv() (in module sklearn.cross_validation), 1967
check_cv() (in module sklearn.model_selection), 1226
check_estimator() (in module
sklearn.utils.estimator_checks), 1913
check_increasing() (in module sklearn.isotonic), 1481
check_random_state() (in module sklearn.utils), 1912
chi2() (in module sklearn.feature_selection), 1440
chi2_kernel() (in module sklearn.metrics.pairwise), 1673
classification_report() (in module sklearn.metrics), 1629
ClassifierMixin (class in sklearn.base), 1130
clear_data_home() (in module sklearn.datasets), 1250
clone() (in module sklearn.base), 1132
clone_with_theta() (sklearn.gaussian_process.kernels.CompoundKernel
method), 1474
clone_with_theta() (sklearn.gaussian_process.kernels.ConstantKernel
method), 1460
clone_with_theta() (sklearn.gaussian_process.kernels.DotProduct
method), 1471
clone_with_theta() (sklearn.gaussian_process.kernels.Exponentiation
method), 1458
clone_with_theta() (sklearn.gaussian_process.kernels.ExpSineSquared
method), 1469
clone_with_theta() (sklearn.gaussian_process.kernels.Kernel
method), 1454
clone_with_theta() (sklearn.gaussian_process.kernels.Matern
method), 1466
clone_with_theta() (sklearn.gaussian_process.kernels.PairwiseKernel
method), 1473
clone_with_theta() (sklearn.gaussian_process.kernels.Product
method), 1457
clone_with_theta() (sklearn.gaussian_process.kernels.RationalQuadratic
method), 1467
clone_with_theta() (sklearn.gaussian_process.kernels.RBF
method), 1463
clone_with_theta() (sklearn.gaussian_process.kernels.Sum
method), 1455
clone_with_theta() (sklearn.gaussian_process.kernels.WhiteKernel
method), 1462
ClusterMixin (class in sklearn.base), 1131
cohen_kappa_score() (in module sklearn.metrics), 1630
completeness_score() (in module sklearn.metrics), 1661
CompoundKernel (class in
sklearn.gaussian_process.kernels), 1474
confusion_matrix() (in module sklearn.metrics), 1631
consensus_score() (in module sklearn.metrics), 1671
ConstantKernel (class in
sklearn.gaussian_process.kernels), 1459
ConvergenceWarning (class in sklearn.exceptions), 1384
correct_covariance() (sklearn.covariance.EllipticEnvelope
method), 1179
correct_covariance() (sklearn.covariance.MinCovDet
method), 1192
cosine_distances() (in module sklearn.metrics.pairwise),
1680
cosine_similarity() (in module sklearn.metrics.pairwise),
1680
count() (sklearn.gaussian_process.kernels.Hyperparameter
method), 1476
CountVectorizer (class in sklearn.feature_extraction.text),
1397
coverage_error() (in module sklearn.metrics), 1656
cross_val_predict() (in module sklearn.cross_validation),
1965
cross_val_predict() (in module sklearn.model_selection),
1243
cross_val_score() (in module sklearn.cross_validation),
1966
cross_val_score() (in module sklearn.model_selection),
1241
cross_validation() (in module sklearn.svm.libsvm), 1889
D
data_min (sklearn.preprocessing.MinMaxScaler attribute), 1826
data_range (sklearn.preprocessing.MinMaxScaler attribute), 1826
DataConversionWarning (class in sklearn.exceptions),
1384
DataDimensionalityWarning (class in
sklearn.exceptions), 1384
DBSCAN (class in sklearn.cluster), 1141
dbscan() (in module sklearn.cluster), 1165
decision_function() (in module sklearn.svm.libsvm),
1888
decision_function() (sklearn.covariance.EllipticEnvelope
method), 1179
decision_function() (sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnal
method), 1495
decision_function() (sklearn.discriminant_analysis.QuadraticDiscriminantA
method), 1499
decision_function() (sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier
method), 1356
decision_function() (sklearn.ensemble.BaggingClassifier
method), 1365
decision_function() (sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier
method), 442
decision_function() (sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor
method), 450
decision_function() (sklearn.ensemble.IsolationForest
method), 1372
decision_function() (sklearn.grid_search.GridSearchCV
method), 1926
2020 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
decision_function() (sklearn.grid_search.RandomizedSearchCV
method), 1931
decision_function() (sklearn.lda.LDA method), 1916
decision_function() (sklearn.linear_model.ARDRegression
method), 1504
decision_function() (sklearn.linear_model.BayesianRidge
method), 1507
decision_function() (sklearn.linear_model.ElasticNet
method), 1511
decision_function() (sklearn.linear_model.ElasticNetCV
method), 367
decision_function() (sklearn.linear_model.HuberRegressor
method), 1515
decision_function() (sklearn.linear_model.Lars method),
1519
decision_function() (sklearn.linear_model.LarsCV
method), 372
decision_function() (sklearn.linear_model.Lasso
method), 1522
decision_function() (sklearn.linear_model.LassoCV
method), 376
decision_function() (sklearn.linear_model.LassoLars
method), 1528
decision_function() (sklearn.linear_model.LassoLarsCV
method), 382
decision_function() (sklearn.linear_model.LassoLarsIC
method), 413
decision_function() (sklearn.linear_model.LinearRegression
method), 1530
decision_function() (sklearn.linear_model.LogisticRegression
method), 1535
decision_function() (sklearn.linear_model.LogisticRegressionCV
method), 386
decision_function() (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNet
method), 1546
decision_function() (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNetCV
method), 392
decision_function() (sklearn.linear_model.MultiTaskLasso
method), 1540
decision_function() (sklearn.linear_model.MultiTaskLassoCV
method), 398
decision_function() (sklearn.linear_model.OrthogonalMatchingPursuit
method), 1550
decision_function() (sklearn.linear_model.OrthogonalMatchingPursuitCV
method), 403
decision_function() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveClassifier
method), 1553
decision_function() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveRegressor
method), 1557
decision_function() (sklearn.linear_model.Perceptron
method), 1560
decision_function() (sklearn.linear_model.Ridge
method), 1576
decision_function() (sklearn.linear_model.RidgeClassifier
method), 1579
decision_function() (sklearn.linear_model.RidgeClassifierCV
method), 409
decision_function() (sklearn.linear_model.RidgeCV
method), 406
decision_function() (sklearn.linear_model.SGDClassifier
method), 1584
decision_function() (sklearn.linear_model.SGDRegressor
method), 1590
decision_function() (sklearn.linear_model.TheilSenRegressor
method), 1594
decision_function() (sklearn.model_selection.GridSearchCV
method), 1231
decision_function() (sklearn.model_selection.RandomizedSearchCV
method), 1236
decision_function() (sklearn.multiclass.OneVsOneClassifier
method), 1701
decision_function() (sklearn.multiclass.OneVsRestClassifier
method), 1699
decision_function() (sklearn.pipeline.Pipeline method),
1802
decision_function() (sklearn.qda.QDA method), 1918
decision_function() (sklearn.svm.LinearSVC method),
1865
decision_function() (sklearn.svm.LinearSVR method),
1878
decision_function() (sklearn.svm.NuSVC method), 1870
decision_function() (sklearn.svm.NuSVR method), 1881
decision_function() (sklearn.svm.OneClassSVM
method), 1884
decision_function() (sklearn.svm.SVC method), 1859
decision_function() (sklearn.svm.SVR method), 1874
decision_path() (sklearn.ensemble.ExtraTreesClassifier
method), 430
decision_path() (sklearn.ensemble.ExtraTreesRegressor
method), 436
decision_path() (sklearn.ensemble.RandomForestClassifier
method), 418
decision_path() (sklearn.ensemble.RandomForestRegressor
method), 424
decision_path() (sklearn.ensemble.RandomTreesEmbedding
method), 1375
decision_path() (sklearn.tree.DecisionTreeClassifier
method), 1893
decision_path() (sklearn.tree.DecisionTreeRegressor
method), 1899
decision_path() (sklearn.tree.ExtraTreeClassifier
method), 1903
decision_path() (sklearn.tree.ExtraTreeRegressor
method), 1908
DecisionTreeClassifier (class in sklearn.tree), 1890
DecisionTreeRegressor (class in sklearn.tree), 1897
Index 2021scikit-learn user guide, Release 0.18.2
decode() (sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer
method), 1400
decode() (sklearn.feature_extraction.text.HashingVectorizer
method), 1404
decode() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer
method), 1411
densify() (sklearn.linear_model.LogisticRegression
method), 1535
densify() (sklearn.linear_model.LogisticRegressionCV
method), 387
densify() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveClassifier
method), 1554
densify() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveRegressor
method), 1557
densify() (sklearn.linear_model.Perceptron method),
1561
densify() (sklearn.linear_model.SGDClassifier method),
1584
densify() (sklearn.linear_model.SGDRegressor method),
1590
densify() (sklearn.svm.LinearSVC method), 1865
diag() (sklearn.gaussian_process.kernels.CompoundKernel
method), 1474
diag() (sklearn.gaussian_process.kernels.ConstantKernel
method), 1460
diag() (sklearn.gaussian_process.kernels.DotProduct
method), 1471
diag() (sklearn.gaussian_process.kernels.Exponentiation
method), 1458
diag() (sklearn.gaussian_process.kernels.ExpSineSquared
method), 1469
diag() (sklearn.gaussian_process.kernels.Kernel method),
1454
diag() (sklearn.gaussian_process.kernels.Matern
method), 1466
diag() (sklearn.gaussian_process.kernels.PairwiseKernel
method), 1473
diag() (sklearn.gaussian_process.kernels.Product
method), 1457
diag() (sklearn.gaussian_process.kernels.RationalQuadratic
method), 1468
diag() (sklearn.gaussian_process.kernels.RBF method),
1464
diag() (sklearn.gaussian_process.kernels.Sum method),
1455
diag() (sklearn.gaussian_process.kernels.WhiteKernel
method), 1462
dict_learning() (in module sklearn.decomposition), 1345
dict_learning_online() (in module
sklearn.decomposition), 1346
DictionaryLearning (class in sklearn.decomposition),
1332
DictVectorizer (class in sklearn.feature_extraction), 1386
dist_to_rdist() (sklearn.neighbors.DistanceMetric
method), 1764
distance_metrics() (in module sklearn.metrics.pairwise),
1674
DistanceMetric (class in sklearn.neighbors), 1762
DotProduct (class in sklearn.gaussian_process.kernels),
1470
DPGMM (class in sklearn.mixture), 1954
DummyClassifier (class in sklearn.dummy), 1349
DummyRegressor (class in sklearn.dummy), 1352
dump_svmlight_file() (in module sklearn.datasets), 1274
E
EfficiencyWarning (class in sklearn.exceptions), 1385
ElasticNet (class in sklearn.linear_model), 1508
ElasticNetCV (class in sklearn.linear_model), 365
EllipticEnvelope (class in sklearn.covariance), 1177
empirical_covariance() (in module sklearn.covariance),
1200
EmpiricalCovariance (class in sklearn.covariance), 1175
error_norm() (sklearn.covariance.EllipticEnvelope
method), 1179
error_norm() (sklearn.covariance.EmpiricalCovariance
method), 1176
error_norm() (sklearn.covariance.GraphLasso method),
1182
error_norm() (sklearn.covariance.GraphLassoCV
method), 1186
error_norm() (sklearn.covariance.LedoitWolf method),
1188
error_norm() (sklearn.covariance.MinCovDet method),
1192
error_norm() (sklearn.covariance.OAS method), 1195
error_norm() (sklearn.covariance.ShrunkCovariance
method), 1198
estimate_bandwidth() (in module sklearn.cluster), 1160
estimators_samples_ (sklearn.ensemble.BaggingClassifier
attribute), 1365
estimators_samples_ (sklearn.ensemble.BaggingRegressor
attribute), 1369
estimators_samples_ (sklearn.ensemble.IsolationForest
attribute), 1372
euclidean_distances() (in module
sklearn.metrics.pairwise), 1674
explained_variance_score() (in module sklearn.metrics),
1651
Exponentiation (class in
sklearn.gaussian_process.kernels), 1458
export_graphviz() (in module sklearn.tree), 1910
ExpSineSquared (class in
sklearn.gaussian_process.kernels), 1469
extract_patches_2d() (in module
sklearn.feature_extraction.image), 1393
ExtraTreeClassifier (class in sklearn.tree), 1902
2022 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
ExtraTreeRegressor (class in sklearn.tree), 1907
ExtraTreesClassifier (class in sklearn.ensemble), 427
ExtraTreesRegressor (class in sklearn.ensemble), 433
F
f1_score() (in module sklearn.metrics), 1632
f_classif() (in module sklearn.feature_selection), 1441
f_regression() (in module sklearn.feature_selection),
1441
FactorAnalysis (class in sklearn.decomposition), 1312
FastICA (class in sklearn.decomposition), 1315
fastica() (in module sklearn.decomposition), 1343
fbeta_score() (in module sklearn.metrics), 1633
feature_importances_ (sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier
attribute), 1356
feature_importances_ (sklearn.ensemble.AdaBoostRegressor
attribute), 1361
feature_importances_ (sklearn.ensemble.ExtraTreesClassifier
attribute), 430
feature_importances_ (sklearn.ensemble.ExtraTreesRegressor
attribute), 436
feature_importances_ (sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier
attribute), 443
feature_importances_ (sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor
attribute), 450
feature_importances_ (sklearn.ensemble.RandomForestClassifier
attribute), 418
feature_importances_ (sklearn.ensemble.RandomForestRegressor
attribute), 425
feature_importances_ (sklearn.ensemble.RandomTreesEmbedding
attribute), 1376
feature_importances_ (sklearn.tree.DecisionTreeClassifier
attribute), 1893
feature_importances_ (sklearn.tree.DecisionTreeRegressor
attribute), 1900
feature_importances_ (sklearn.tree.ExtraTreeClassifier
attribute), 1904
feature_importances_ (sklearn.tree.ExtraTreeRegressor
attribute), 1908
FeatureAgglomeration (class in sklearn.cluster), 1143
FeatureHasher (class in sklearn.feature_extraction), 1389
FeatureUnion (class in sklearn.pipeline), 1805
fetch_20newsgroups() (in module sklearn.datasets), 1250
fetch_20newsgroups_vectorized() (in module
sklearn.datasets), 1251
fetch_california_housing() (in module sklearn.datasets),
1264
fetch_covtype() (in module sklearn.datasets), 1265
fetch_kddcup99() (in module sklearn.datasets), 1266
fetch_lfw_pairs() (in module sklearn.datasets), 1259
fetch_lfw_people() (in module sklearn.datasets), 1260
fetch_mldata() (in module sklearn.datasets), 1262
fetch_olivetti_faces() (in module sklearn.datasets), 1263
fetch_rcv1() (in module sklearn.datasets), 1267
fetch_species_distributions() (in module
sklearn.datasets), 1270
fit() (in module sklearn.svm.libsvm), 1886
fit() (sklearn.calibration.CalibratedClassifierCV method),
1784
fit() (sklearn.cluster.AffinityPropagation method), 1134
fit() (sklearn.cluster.AgglomerativeClustering method),
1137
fit() (sklearn.cluster.bicluster.SpectralBiclustering
method), 1171
fit() (sklearn.cluster.bicluster.SpectralCoclustering
method), 1174
fit() (sklearn.cluster.Birch method), 1139
fit() (sklearn.cluster.DBSCAN method), 1142
fit() (sklearn.cluster.FeatureAgglomeration method),
1145
fit() (sklearn.cluster.KMeans method), 1150
fit() (sklearn.cluster.MeanShift method), 1156
fit() (sklearn.cluster.MiniBatchKMeans method), 1153
fit() (sklearn.cluster.SpectralClustering method), 1159
fit() (sklearn.covariance.EmpiricalCovariance method),
1176
fit() (sklearn.covariance.GraphLassoCV method), 1186
fit() (sklearn.covariance.LedoitWolf method), 1189
fit() (sklearn.covariance.MinCovDet method), 1192
fit() (sklearn.covariance.OAS method), 1196
fit() (sklearn.covariance.ShrunkCovariance method),
1198
fit() (sklearn.cross_decomposition.CCA method), 1797
fit() (sklearn.cross_decomposition.PLSCanonical
method), 1794
fit() (sklearn.cross_decomposition.PLSRegression
method), 1789
fit() (sklearn.decomposition.DictionaryLearning method),
1334
fit() (sklearn.decomposition.FactorAnalysis method),
1314
fit() (sklearn.decomposition.FastICA method), 1317
fit() (sklearn.decomposition.IncrementalPCA method),
1303
fit() (sklearn.decomposition.KernelPCA method), 1311
fit() (sklearn.decomposition.LatentDirichletAllocation
method), 1341
fit() (sklearn.decomposition.MiniBatchDictionaryLearning
method), 1337
fit() (sklearn.decomposition.MiniBatchSparsePCA
method), 1329
fit() (sklearn.decomposition.NMF method), 1324
fit() (sklearn.decomposition.PCA method), 1298
fit() (sklearn.decomposition.ProjectedGradientNMF
method), 1308
fit() (sklearn.decomposition.RandomizedPCA method),
1945
fit() (sklearn.decomposition.SparseCoder method), 1331
Index 2023scikit-learn user guide, Release 0.18.2
fit() (sklearn.decomposition.SparsePCA method), 1326
fit() (sklearn.decomposition.TruncatedSVD method),
1319
fit() (sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis
method), 1495
fit() (sklearn.discriminant_analysis.QuadraticDiscriminantAnalysis
method), 1499
fit() (sklearn.dummy.DummyClassifier method), 1350
fit() (sklearn.dummy.DummyRegressor method), 1353
fit() (sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier method), 1356
fit() (sklearn.ensemble.AdaBoostRegressor method),
1361
fit() (sklearn.ensemble.BaggingClassifier method), 1365
fit() (sklearn.ensemble.BaggingRegressor method), 1369
fit() (sklearn.ensemble.ExtraTreesClassifier method), 431
fit() (sklearn.ensemble.ExtraTreesRegressor method),
437
fit() (sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier
method), 443
fit() (sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor
method), 450
fit() (sklearn.ensemble.IsolationForest method), 1372
fit() (sklearn.ensemble.RandomForestClassifier method),
418
fit() (sklearn.ensemble.RandomForestRegressor method),
425
fit() (sklearn.ensemble.RandomTreesEmbedding
method), 1376
fit() (sklearn.ensemble.VotingClassifier method), 1378
fit() (sklearn.feature_extraction.DictVectorizer method),
1387
fit() (sklearn.feature_extraction.FeatureHasher method),
1391
fit() (sklearn.feature_extraction.image.PatchExtractor
method), 1395
fit() (sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer
method), 1400
fit() (sklearn.feature_extraction.text.HashingVectorizer
method), 1404
fit() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfTransformer
method), 1406
fit() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer
method), 1411
fit() (sklearn.feature_selection.GenericUnivariateSelect
method), 1414
fit() (sklearn.feature_selection.RFE method), 1432
fit() (sklearn.feature_selection.RFECV method), 1436
fit() (sklearn.feature_selection.SelectFdr method), 1424
fit() (sklearn.feature_selection.SelectFpr method), 1422
fit() (sklearn.feature_selection.SelectFromModel
method), 1426
fit() (sklearn.feature_selection.SelectFwe method), 1429
fit() (sklearn.feature_selection.SelectKBest method),
1419
fit() (sklearn.feature_selection.SelectPercentile method),
1416
fit() (sklearn.feature_selection.VarianceThreshold
method), 1438
fit() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcess method),
1949
fit() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcessClassifier
method), 1451
fit() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcessRegressor
method), 1447
fit() (sklearn.grid_search.GridSearchCV method), 1926
fit() (sklearn.grid_search.RandomizedSearchCV
method), 1931
fit() (sklearn.isotonic.IsotonicRegression method), 1478
fit() (sklearn.kernel_approximation.AdditiveChi2Sampler
method), 1482
fit() (sklearn.kernel_approximation.Nystroem method),
1485
fit() (sklearn.kernel_approximation.RBFSampler
method), 1486
fit() (sklearn.kernel_approximation.SkewedChi2Sampler
method), 1488
fit() (sklearn.kernel_ridge.KernelRidge method), 1491
fit() (sklearn.lda.LDA method), 1916
fit() (sklearn.linear_model.ARDRegression method),
1504
fit() (sklearn.linear_model.BayesianRidge method), 1507
fit() (sklearn.linear_model.ElasticNet method), 1511
fit() (sklearn.linear_model.ElasticNetCV method), 367
fit() (sklearn.linear_model.HuberRegressor method),
1516
fit() (sklearn.linear_model.Lars method), 1519
fit() (sklearn.linear_model.LarsCV method), 372
fit() (sklearn.linear_model.Lasso method), 1522
fit() (sklearn.linear_model.LassoCV method), 376
fit() (sklearn.linear_model.LassoLars method), 1528
fit() (sklearn.linear_model.LassoLarsCV method), 382
fit() (sklearn.linear_model.LassoLarsIC method), 413
fit() (sklearn.linear_model.LinearRegression method),
1530
fit() (sklearn.linear_model.LogisticRegression method),
1535
fit() (sklearn.linear_model.LogisticRegressionCV
method), 387
fit() (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNet method),
1546
fit() (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNetCV
method), 393
fit() (sklearn.linear_model.MultiTaskLasso method),
1541
fit() (sklearn.linear_model.MultiTaskLassoCV method),
398
fit() (sklearn.linear_model.OrthogonalMatchingPursuit
method), 1551
2024 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
fit() (sklearn.linear_model.OrthogonalMatchingPursuitCV
method), 403
fit() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveClassifier
method), 1554
fit() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveRegressor
method), 1557
fit() (sklearn.linear_model.Perceptron method), 1561
fit() (sklearn.linear_model.RandomizedLasso method),
1566
fit() (sklearn.linear_model.RandomizedLogisticRegression
method), 1569
fit() (sklearn.linear_model.RANSACRegressor method),
1572
fit() (sklearn.linear_model.Ridge method), 1576
fit() (sklearn.linear_model.RidgeClassifier method), 1579
fit() (sklearn.linear_model.RidgeClassifierCV method),
409
fit() (sklearn.linear_model.RidgeCV method), 406
fit() (sklearn.linear_model.SGDClassifier method), 1584
fit() (sklearn.linear_model.SGDRegressor method), 1590
fit() (sklearn.linear_model.TheilSenRegressor method),
1595
fit() (sklearn.manifold.Isomap method), 1610
fit() (sklearn.manifold.LocallyLinearEmbedding
method), 1608
fit() (sklearn.manifold.MDS method), 1613
fit() (sklearn.manifold.SpectralEmbedding method), 1615
fit() (sklearn.manifold.TSNE method), 1619
fit() (sklearn.mixture.BayesianGaussianMixture method),
1695
fit() (sklearn.mixture.DPGMM method), 1955
fit() (sklearn.mixture.GaussianMixture method), 1689
fit() (sklearn.mixture.GMM method), 1952
fit() (sklearn.mixture.VBGMM method), 1958
fit() (sklearn.model_selection.GridSearchCV method),
1231
fit() (sklearn.model_selection.RandomizedSearchCV
method), 1237
fit() (sklearn.multiclass.OneVsOneClassifier method),
1702
fit() (sklearn.multiclass.OneVsRestClassifier method),
1699
fit() (sklearn.multiclass.OutputCodeClassifier method),
1704
fit() (sklearn.multioutput.MultiOutputClassifier method),
1708
fit() (sklearn.multioutput.MultiOutputRegressor method),
1706
fit() (sklearn.naive_bayes.BernoulliNB method), 1717
fit() (sklearn.naive_bayes.GaussianNB method), 1710
fit() (sklearn.naive_bayes.MultinomialNB method), 1714
fit() (sklearn.neighbors.KernelDensity method), 1766
fit() (sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier method),
1728
fit() (sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor method),
1737
fit() (sklearn.neighbors.LSHForest method), 1759
fit() (sklearn.neighbors.NearestCentroid method), 1745
fit() (sklearn.neighbors.NearestNeighbors method), 1722
fit() (sklearn.neighbors.RadiusNeighborsClassifier
method), 1732
fit() (sklearn.neighbors.RadiusNeighborsRegressor
method), 1741
fit() (sklearn.neural_network.BernoulliRBM method),
1771
fit() (sklearn.neural_network.MLPClassifier method),
1776
fit() (sklearn.neural_network.MLPRegressor method),
1782
fit() (sklearn.pipeline.FeatureUnion method), 1806
fit() (sklearn.pipeline.Pipeline method), 1802
fit() (sklearn.preprocessing.Binarizer method), 1809
fit() (sklearn.preprocessing.Imputer method), 1813
fit() (sklearn.preprocessing.KernelCenterer method),
1814
fit() (sklearn.preprocessing.LabelBinarizer method), 1817
fit() (sklearn.preprocessing.LabelEncoder method), 1820
fit() (sklearn.preprocessing.MaxAbsScaler method), 1823
fit() (sklearn.preprocessing.MinMaxScaler method), 1826
fit() (sklearn.preprocessing.MultiLabelBinarizer method),
1821
fit() (sklearn.preprocessing.Normalizer method), 1828
fit() (sklearn.preprocessing.OneHotEncoder method),
1830
fit() (sklearn.preprocessing.PolynomialFeatures method),
1833
fit() (sklearn.preprocessing.RobustScaler method), 1835
fit() (sklearn.preprocessing.StandardScaler method),
1837
fit() (sklearn.qda.QDA method), 1919
fit() (sklearn.random_projection.GaussianRandomProjection
method), 1846
fit() (sklearn.random_projection.SparseRandomProjection
method), 1848
fit() (sklearn.semi_supervised.LabelPropagation method),
1852
fit() (sklearn.semi_supervised.LabelSpreading method),
1855
fit() (sklearn.svm.LinearSVC method), 1865
fit() (sklearn.svm.LinearSVR method), 1878
fit() (sklearn.svm.NuSVC method), 1870
fit() (sklearn.svm.NuSVR method), 1881
fit() (sklearn.svm.OneClassSVM method), 1884
fit() (sklearn.svm.SVC method), 1859
fit() (sklearn.svm.SVR method), 1875
fit() (sklearn.tree.DecisionTreeClassifier method), 1894
fit() (sklearn.tree.DecisionTreeRegressor method), 1900
fit() (sklearn.tree.ExtraTreeClassifier method), 1904
Index 2025scikit-learn user guide, Release 0.18.2
fit() (sklearn.tree.ExtraTreeRegressor method), 1908
fit_grid_point() (in module sklearn.grid_search), 1960
fit_grid_point() (in module sklearn.model_selection),
1240
fit_predict() (sklearn.base.ClusterMixin method), 1131
fit_predict() (sklearn.cluster.AffinityPropagation
method), 1134
fit_predict() (sklearn.cluster.AgglomerativeClustering
method), 1137
fit_predict() (sklearn.cluster.Birch method), 1139
fit_predict() (sklearn.cluster.DBSCAN method), 1142
fit_predict() (sklearn.cluster.KMeans method), 1150
fit_predict() (sklearn.cluster.MeanShift method), 1156
fit_predict() (sklearn.cluster.MiniBatchKMeans method),
1153
fit_predict() (sklearn.cluster.SpectralClustering method),
1160
fit_predict() (sklearn.mixture.DPGMM method), 1955
fit_predict() (sklearn.mixture.GMM method), 1952
fit_predict() (sklearn.mixture.VBGMM method), 1959
fit_predict() (sklearn.pipeline.Pipeline method), 1803
fit_transform() (sklearn.base.TransformerMixin method),
1132
fit_transform() (sklearn.cluster.Birch method), 1139
fit_transform() (sklearn.cluster.FeatureAgglomeration
method), 1145
fit_transform() (sklearn.cluster.KMeans method), 1150
fit_transform() (sklearn.cluster.MiniBatchKMeans
method), 1153
fit_transform() (sklearn.cross_decomposition.CCA
method), 1798
fit_transform() (sklearn.cross_decomposition.PLSCanonical
method), 1794
fit_transform() (sklearn.cross_decomposition.PLSRegression
method), 1789
fit_transform() (sklearn.cross_decomposition.PLSSVD
method), 1800
fit_transform() (sklearn.decomposition.DictionaryLearning
method), 1334
fit_transform() (sklearn.decomposition.FactorAnalysis
method), 1314
fit_transform() (sklearn.decomposition.FastICA method),
1317
fit_transform() (sklearn.decomposition.IncrementalPCA
method), 1303
fit_transform() (sklearn.decomposition.KernelPCA
method), 1311
fit_transform() (sklearn.decomposition.LatentDirichletAllocation
method), 1341
fit_transform() (sklearn.decomposition.MiniBatchDictionaryLearning
method), 1338
fit_transform() (sklearn.decomposition.MiniBatchSparsePCA
method), 1329
fit_transform() (sklearn.decomposition.NMF method),
1324
fit_transform() (sklearn.decomposition.PCA method),
1298
fit_transform() (sklearn.decomposition.ProjectedGradientNMF
method), 1308
fit_transform() (sklearn.decomposition.RandomizedPCA
method), 1946
fit_transform() (sklearn.decomposition.SparseCoder
method), 1331
fit_transform() (sklearn.decomposition.SparsePCA
method), 1326
fit_transform() (sklearn.decomposition.TruncatedSVD
method), 1320
fit_transform() (sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis
method), 1495
fit_transform() (sklearn.ensemble.ExtraTreesClassifier
method), 431
fit_transform() (sklearn.ensemble.ExtraTreesRegressor
method), 437
fit_transform() (sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier
method), 443
fit_transform() (sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor
method), 450
fit_transform() (sklearn.ensemble.RandomForestClassifier
method), 419
fit_transform() (sklearn.ensemble.RandomForestRegressor
method), 425
fit_transform() (sklearn.ensemble.RandomTreesEmbedding
method), 1376
fit_transform() (sklearn.ensemble.VotingClassifier
method), 1378
fit_transform() (sklearn.feature_extraction.DictVectorizer
method), 1387
fit_transform() (sklearn.feature_extraction.FeatureHasher
method), 1391
fit_transform() (sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer
method), 1400
fit_transform() (sklearn.feature_extraction.text.HashingVectorizer
method), 1404
fit_transform() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfTransformer
method), 1406
fit_transform() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer
method), 1411
fit_transform() (sklearn.feature_selection.GenericUnivariateSelect
method), 1414
fit_transform() (sklearn.feature_selection.RFE method),
1432
fit_transform() (sklearn.feature_selection.RFECV
method), 1436
fit_transform() (sklearn.feature_selection.SelectFdr
method), 1424
fit_transform() (sklearn.feature_selection.SelectFpr
method), 1422
2026 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
fit_transform() (sklearn.feature_selection.SelectFromModel
method), 1426
fit_transform() (sklearn.feature_selection.SelectFwe
method), 1429
fit_transform() (sklearn.feature_selection.SelectKBest
method), 1419
fit_transform() (sklearn.feature_selection.SelectPercentile
method), 1417
fit_transform() (sklearn.feature_selection.VarianceThreshold
method), 1438
fit_transform() (sklearn.isotonic.IsotonicRegression
method), 1478
fit_transform() (sklearn.kernel_approximation.AdditiveChi2Sampler
method), 1482
fit_transform() (sklearn.kernel_approximation.Nystroem
method), 1485
fit_transform() (sklearn.kernel_approximation.RBFSampler
method), 1487
fit_transform() (sklearn.kernel_approximation.SkewedChi2Sampler
method), 1488
fit_transform() (sklearn.lda.LDA method), 1916
fit_transform() (sklearn.linear_model.LogisticRegression
method), 1536
fit_transform() (sklearn.linear_model.LogisticRegressionCV
method), 387
fit_transform() (sklearn.linear_model.Perceptron
method), 1561
fit_transform() (sklearn.linear_model.RandomizedLasso
method), 1566
fit_transform() (sklearn.linear_model.RandomizedLogisticRegression
method), 1569
fit_transform() (sklearn.linear_model.SGDClassifier
method), 1584
fit_transform() (sklearn.linear_model.SGDRegressor
method), 1591
fit_transform() (sklearn.manifold.Isomap method), 1611
fit_transform() (sklearn.manifold.LocallyLinearEmbedding
method), 1608
fit_transform() (sklearn.manifold.MDS method), 1613
fit_transform() (sklearn.manifold.SpectralEmbedding
method), 1615
fit_transform() (sklearn.manifold.TSNE method), 1619
fit_transform() (sklearn.neural_network.BernoulliRBM
method), 1772
fit_transform() (sklearn.pipeline.FeatureUnion method),
1806
fit_transform() (sklearn.pipeline.Pipeline method), 1803
fit_transform() (sklearn.preprocessing.Binarizer method),
1810
fit_transform() (sklearn.preprocessing.FunctionTransformer
method), 1811
fit_transform() (sklearn.preprocessing.Imputer method),
1813
fit_transform() (sklearn.preprocessing.KernelCenterer
method), 1815
fit_transform() (sklearn.preprocessing.LabelBinarizer
method), 1817
fit_transform() (sklearn.preprocessing.LabelEncoder
method), 1820
fit_transform() (sklearn.preprocessing.MaxAbsScaler
method), 1823
fit_transform() (sklearn.preprocessing.MinMaxScaler
method), 1826
fit_transform() (sklearn.preprocessing.MultiLabelBinarizer
method), 1822
fit_transform() (sklearn.preprocessing.Normalizer
method), 1828
fit_transform() (sklearn.preprocessing.OneHotEncoder
method), 1831
fit_transform() (sklearn.preprocessing.PolynomialFeatures
method), 1833
fit_transform() (sklearn.preprocessing.RobustScaler
method), 1835
fit_transform() (sklearn.preprocessing.StandardScaler
method), 1837
fit_transform() (sklearn.random_projection.GaussianRandomProjection
method), 1846
fit_transform() (sklearn.random_projection.SparseRandomProjection
method), 1849
fit_transform() (sklearn.svm.LinearSVC method), 1866
fit_transform() (sklearn.tree.DecisionTreeClassifier
method), 1894
fit_transform() (sklearn.tree.DecisionTreeRegressor
method), 1900
fit_transform() (sklearn.tree.ExtraTreeClassifier method),
1904
fit_transform() (sklearn.tree.ExtraTreeRegressor
method), 1909
FitFailedWarning (class in sklearn.exceptions), 1385
fixed (sklearn.gaussian_process.kernels.Hyperparameter
attribute), 1476
fowlkes_mallows_score() (in module sklearn.metrics),
1662
FunctionTransformer (class in sklearn.preprocessing),
1810
G
GaussianMixture (class in sklearn.mixture), 1686
GaussianNB (class in sklearn.naive_bayes), 1709
GaussianProcess (class in sklearn.gaussian_process),
1947
GaussianProcessClassifier (class in
sklearn.gaussian_process), 1449
GaussianProcessRegressor (class in
sklearn.gaussian_process), 1445
GaussianRandomProjection (class in
sklearn.random_projection), 1845
Index 2027scikit-learn user guide, Release 0.18.2
GenericUnivariateSelect (class in
sklearn.feature_selection), 1413
get_covariance() (sklearn.decomposition.FactorAnalysis
method), 1314
get_covariance() (sklearn.decomposition.IncrementalPCA
method), 1303
get_covariance() (sklearn.decomposition.PCA method),
1298
get_data_home() (in module sklearn.datasets), 1250
get_feature_names() (sklearn.feature_extraction.DictVectorizer
method), 1388
get_feature_names() (sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer
method), 1400
get_feature_names() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer
method), 1411
get_feature_names() (sklearn.pipeline.FeatureUnion
method), 1806
get_feature_names() (sklearn.preprocessing.PolynomialFeatures
method), 1833
get_indices() (sklearn.cluster.bicluster.SpectralBiclustering
method), 1171
get_indices() (sklearn.cluster.bicluster.SpectralCoclustering
method), 1174
get_metric() (sklearn.neighbors.DistanceMetric method),
1764
get_n_splits() (sklearn.model_selection.GroupKFold
method), 1207
get_n_splits() (sklearn.model_selection.GroupShuffleSplit
method), 1218
get_n_splits() (sklearn.model_selection.KFold method),
1205
get_n_splits() (sklearn.model_selection.LeaveOneGroupOut
method), 1210
get_n_splits() (sklearn.model_selection.LeaveOneOut
method), 1213
get_n_splits() (sklearn.model_selection.LeavePGroupsOut
method), 1212
get_n_splits() (sklearn.model_selection.LeavePOut
method), 1215
get_n_splits() (sklearn.model_selection.PredefinedSplit
method), 1222
get_n_splits() (sklearn.model_selection.ShuffleSplit
method), 1217
get_n_splits() (sklearn.model_selection.StratifiedKFold
method), 1208
get_n_splits() (sklearn.model_selection.StratifiedShuffleSplit
method), 1220
get_n_splits() (sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit
method), 1223
get_params() (sklearn.base.BaseEstimator method), 1129
get_params() (sklearn.calibration.CalibratedClassifierCV
method), 1785
get_params() (sklearn.cluster.AffinityPropagation
method), 1135
get_params() (sklearn.cluster.AgglomerativeClustering
method), 1137
get_params() (sklearn.cluster.bicluster.SpectralBiclustering
method), 1171
get_params() (sklearn.cluster.bicluster.SpectralCoclustering
method), 1174
get_params() (sklearn.cluster.Birch method), 1140
get_params() (sklearn.cluster.DBSCAN method), 1143
get_params() (sklearn.cluster.FeatureAgglomeration
method), 1145
get_params() (sklearn.cluster.KMeans method), 1150
get_params() (sklearn.cluster.MeanShift method), 1157
get_params() (sklearn.cluster.MiniBatchKMeans
method), 1153
get_params() (sklearn.cluster.SpectralClustering
method), 1160
get_params() (sklearn.covariance.EllipticEnvelope
method), 1180
get_params() (sklearn.covariance.EmpiricalCovariance
method), 1176
get_params() (sklearn.covariance.GraphLasso method),
1183
get_params() (sklearn.covariance.GraphLassoCV
method), 1186
get_params() (sklearn.covariance.LedoitWolf method),
1189
get_params() (sklearn.covariance.MinCovDet method),
1193
get_params() (sklearn.covariance.OAS method), 1196
get_params() (sklearn.covariance.ShrunkCovariance
method), 1198
get_params() (sklearn.cross_decomposition.CCA
method), 1798
get_params() (sklearn.cross_decomposition.PLSCanonical
method), 1794
get_params() (sklearn.cross_decomposition.PLSRegression
method), 1790
get_params() (sklearn.cross_decomposition.PLSSVD
method), 1800
get_params() (sklearn.decomposition.DictionaryLearning
method), 1335
get_params() (sklearn.decomposition.FactorAnalysis
method), 1314
get_params() (sklearn.decomposition.FastICA method),
1317
get_params() (sklearn.decomposition.IncrementalPCA
method), 1303
get_params() (sklearn.decomposition.KernelPCA
method), 1311
get_params() (sklearn.decomposition.LatentDirichletAllocation
method), 1342
get_params() (sklearn.decomposition.MiniBatchDictionaryLearning
method), 1338
2028 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
get_params() (sklearn.decomposition.MiniBatchSparsePCA
method), 1329
get_params() (sklearn.decomposition.NMF method),
1324
get_params() (sklearn.decomposition.PCA method),
1299
get_params() (sklearn.decomposition.ProjectedGradientNMF
method), 1308
get_params() (sklearn.decomposition.RandomizedPCA
method), 1946
get_params() (sklearn.decomposition.SparseCoder
method), 1331
get_params() (sklearn.decomposition.SparsePCA
method), 1327
get_params() (sklearn.decomposition.TruncatedSVD
method), 1320
get_params() (sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis
method), 1496
get_params() (sklearn.discriminant_analysis.QuadraticDiscriminantAnalysis
method), 1499
get_params() (sklearn.dummy.DummyClassifier
method), 1351
get_params() (sklearn.dummy.DummyRegressor
method), 1353
get_params() (sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier
method), 1357
get_params() (sklearn.ensemble.AdaBoostRegressor
method), 1361
get_params() (sklearn.ensemble.BaggingClassifier
method), 1366
get_params() (sklearn.ensemble.BaggingRegressor
method), 1369
get_params() (sklearn.ensemble.ExtraTreesClassifier
method), 431
get_params() (sklearn.ensemble.ExtraTreesRegressor
method), 437
get_params() (sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier
method), 443
get_params() (sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor
method), 451
get_params() (sklearn.ensemble.IsolationForest method),
1373
get_params() (sklearn.ensemble.RandomForestClassifier
method), 419
get_params() (sklearn.ensemble.RandomForestRegressor
method), 425
get_params() (sklearn.ensemble.RandomTreesEmbedding
method), 1376
get_params() (sklearn.ensemble.VotingClassifier
method), 1379
get_params() (sklearn.feature_extraction.DictVectorizer
method), 1388
get_params() (sklearn.feature_extraction.FeatureHasher
method), 1391
get_params() (sklearn.feature_extraction.image.PatchExtractor
method), 1395
get_params() (sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer
method), 1400
get_params() (sklearn.feature_extraction.text.HashingVectorizer
method), 1404
get_params() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfTransformer
method), 1406
get_params() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer
method), 1411
get_params() (sklearn.feature_selection.GenericUnivariateSelect
method), 1414
get_params() (sklearn.feature_selection.RFE method),
1432
get_params() (sklearn.feature_selection.RFECV
method), 1436
get_params() (sklearn.feature_selection.SelectFdr
method), 1424
get_params() (sklearn.feature_selection.SelectFpr
method), 1422
get_params() (sklearn.feature_selection.SelectFromModel
method), 1427
get_params() (sklearn.feature_selection.SelectFwe
method), 1429
get_params() (sklearn.feature_selection.SelectKBest
method), 1419
get_params() (sklearn.feature_selection.SelectPercentile
method), 1417
get_params() (sklearn.feature_selection.VarianceThreshold
method), 1439
get_params() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcess
method), 1950
get_params() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcessClassifier
method), 1451
get_params() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcessRegressor
method), 1447
get_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.CompoundKernel
method), 1475
get_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.ConstantKernel
method), 1460
get_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.DotProduct
method), 1471
get_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.Exponentiation
method), 1459
get_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.ExpSineSquared
method), 1470
get_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.Kernel
method), 1454
get_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.Matern
method), 1466
get_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.PairwiseKernel
method), 1473
get_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.Product
method), 1457
Index 2029scikit-learn user guide, Release 0.18.2
get_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.RationalQuadratic
method), 1468
get_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.RBF
method), 1464
get_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.Sum
method), 1456
get_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.WhiteKernel
method), 1462
get_params() (sklearn.grid_search.GridSearchCV
method), 1927
get_params() (sklearn.grid_search.RandomizedSearchCV
method), 1931
get_params() (sklearn.isotonic.IsotonicRegression
method), 1479
get_params() (sklearn.kernel_approximation.AdditiveChi2Sampler
method), 1483
get_params() (sklearn.kernel_approximation.Nystroem
method), 1485
get_params() (sklearn.kernel_approximation.RBFSampler
method), 1487
get_params() (sklearn.kernel_approximation.SkewedChi2Sampler
method), 1489
get_params() (sklearn.kernel_ridge.KernelRidge
method), 1491
get_params() (sklearn.lda.LDA method), 1917
get_params() (sklearn.linear_model.ARDRegression
method), 1504
get_params() (sklearn.linear_model.BayesianRidge
method), 1507
get_params() (sklearn.linear_model.ElasticNet method),
1511
get_params() (sklearn.linear_model.ElasticNetCV
method), 368
get_params() (sklearn.linear_model.HuberRegressor
method), 1516
get_params() (sklearn.linear_model.Lars method), 1519
get_params() (sklearn.linear_model.LarsCV method),
373
get_params() (sklearn.linear_model.Lasso method), 1523
get_params() (sklearn.linear_model.LassoCV method),
376
get_params() (sklearn.linear_model.LassoLars method),
1528
get_params() (sklearn.linear_model.LassoLarsCV
method), 382
get_params() (sklearn.linear_model.LassoLarsIC
method), 413
get_params() (sklearn.linear_model.LinearRegression
method), 1531
get_params() (sklearn.linear_model.LogisticRegression
method), 1536
get_params() (sklearn.linear_model.LogisticRegressionCV
method), 387
get_params() (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNet
method), 1546
get_params() (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNetCV
method), 393
get_params() (sklearn.linear_model.MultiTaskLasso
method), 1541
get_params() (sklearn.linear_model.MultiTaskLassoCV
method), 398
get_params() (sklearn.linear_model.OrthogonalMatchingPursuit
method), 1551
get_params() (sklearn.linear_model.OrthogonalMatchingPursuitCV
method), 403
get_params() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveClassifier
method), 1554
get_params() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveRegressor
method), 1558
get_params() (sklearn.linear_model.Perceptron method),
1561
get_params() (sklearn.linear_model.RandomizedLasso
method), 1566
get_params() (sklearn.linear_model.RandomizedLogisticRegression
method), 1570
get_params() (sklearn.linear_model.RANSACRegressor
method), 1573
get_params() (sklearn.linear_model.Ridge method), 1576
get_params() (sklearn.linear_model.RidgeClassifier
method), 1580
get_params() (sklearn.linear_model.RidgeClassifierCV
method), 410
get_params() (sklearn.linear_model.RidgeCV method),
406
get_params() (sklearn.linear_model.SGDClassifier
method), 1585
get_params() (sklearn.linear_model.SGDRegressor
method), 1591
get_params() (sklearn.linear_model.TheilSenRegressor
method), 1595
get_params() (sklearn.manifold.Isomap method), 1611
get_params() (sklearn.manifold.LocallyLinearEmbedding
method), 1608
get_params() (sklearn.manifold.MDS method), 1613
get_params() (sklearn.manifold.SpectralEmbedding
method), 1616
get_params() (sklearn.manifold.TSNE method), 1619
get_params() (sklearn.mixture.BayesianGaussianMixture
method), 1696
get_params() (sklearn.mixture.DPGMM method), 1955
get_params() (sklearn.mixture.GaussianMixture method),
1690
get_params() (sklearn.mixture.GMM method), 1952
get_params() (sklearn.mixture.VBGMM method), 1959
get_params() (sklearn.model_selection.GridSearchCV
method), 1231
2030 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
get_params() (sklearn.model_selection.RandomizedSearchCV
method), 1237
get_params() (sklearn.multiclass.OneVsOneClassifier
method), 1702
get_params() (sklearn.multiclass.OneVsRestClassifier
method), 1699
get_params() (sklearn.multiclass.OutputCodeClassifier
method), 1704
get_params() (sklearn.multioutput.MultiOutputClassifier
method), 1708
get_params() (sklearn.multioutput.MultiOutputRegressor
method), 1706
get_params() (sklearn.naive_bayes.BernoulliNB
method), 1718
get_params() (sklearn.naive_bayes.GaussianNB method),
1711
get_params() (sklearn.naive_bayes.MultinomialNB
method), 1714
get_params() (sklearn.neighbors.KernelDensity method),
1766
get_params() (sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier
method), 1728
get_params() (sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor
method), 1737
get_params() (sklearn.neighbors.LSHForest method),
1759
get_params() (sklearn.neighbors.NearestCentroid
method), 1746
get_params() (sklearn.neighbors.NearestNeighbors
method), 1722
get_params() (sklearn.neighbors.RadiusNeighborsClassifier
method), 1733
get_params() (sklearn.neighbors.RadiusNeighborsRegressor
method), 1742
get_params() (sklearn.neural_network.BernoulliRBM
method), 1772
get_params() (sklearn.neural_network.MLPClassifier
method), 1777
get_params() (sklearn.neural_network.MLPRegressor
method), 1782
get_params() (sklearn.pipeline.FeatureUnion method),
1806
get_params() (sklearn.pipeline.Pipeline method), 1803
get_params() (sklearn.preprocessing.Binarizer method),
1810
get_params() (sklearn.preprocessing.FunctionTransformer
method), 1812
get_params() (sklearn.preprocessing.Imputer method),
1814
get_params() (sklearn.preprocessing.KernelCenterer
method), 1815
get_params() (sklearn.preprocessing.LabelBinarizer
method), 1817
get_params() (sklearn.preprocessing.LabelEncoder
method), 1820
get_params() (sklearn.preprocessing.MaxAbsScaler
method), 1824
get_params() (sklearn.preprocessing.MinMaxScaler
method), 1826
get_params() (sklearn.preprocessing.MultiLabelBinarizer
method), 1822
get_params() (sklearn.preprocessing.Normalizer
method), 1828
get_params() (sklearn.preprocessing.OneHotEncoder
method), 1831
get_params() (sklearn.preprocessing.PolynomialFeatures
method), 1833
get_params() (sklearn.preprocessing.RobustScaler
method), 1835
get_params() (sklearn.preprocessing.StandardScaler
method), 1838
get_params() (sklearn.qda.QDA method), 1919
get_params() (sklearn.random_projection.GaussianRandomProjection
method), 1846
get_params() (sklearn.random_projection.SparseRandomProjection
method), 1849
get_params() (sklearn.semi_supervised.LabelPropagation
method), 1852
get_params() (sklearn.semi_supervised.LabelSpreading
method), 1855
get_params() (sklearn.svm.LinearSVC method), 1866
get_params() (sklearn.svm.LinearSVR method), 1878
get_params() (sklearn.svm.NuSVC method), 1871
get_params() (sklearn.svm.NuSVR method), 1882
get_params() (sklearn.svm.OneClassSVM method), 1885
get_params() (sklearn.svm.SVC method), 1860
get_params() (sklearn.svm.SVR method), 1875
get_params() (sklearn.tree.DecisionTreeClassifier
method), 1894
get_params() (sklearn.tree.DecisionTreeRegressor
method), 1901
get_params() (sklearn.tree.ExtraTreeClassifier method),
1905
get_params() (sklearn.tree.ExtraTreeRegressor method),
1909
get_precision() (sklearn.covariance.EllipticEnvelope
method), 1180
get_precision() (sklearn.covariance.EmpiricalCovariance
method), 1176
get_precision() (sklearn.covariance.GraphLasso method),
1183
get_precision() (sklearn.covariance.GraphLassoCV
method), 1186
get_precision() (sklearn.covariance.LedoitWolf method),
1189
get_precision() (sklearn.covariance.MinCovDet method),
1193
Index 2031scikit-learn user guide, Release 0.18.2
get_precision() (sklearn.covariance.OAS method), 1196
get_precision() (sklearn.covariance.ShrunkCovariance
method), 1199
get_precision() (sklearn.decomposition.FactorAnalysis
method), 1314
get_precision() (sklearn.decomposition.IncrementalPCA
method), 1304
get_precision() (sklearn.decomposition.PCA method),
1299
get_scorer() (in module sklearn.metrics), 1624
get_shape() (sklearn.cluster.bicluster.SpectralBiclustering
method), 1172
get_shape() (sklearn.cluster.bicluster.SpectralCoclustering
method), 1174
get_stop_words() (sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer
method), 1400
get_stop_words() (sklearn.feature_extraction.text.HashingVectorizer
method), 1404
get_stop_words() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer
method), 1412
get_submatrix() (sklearn.cluster.bicluster.SpectralBiclustering
method), 1172
get_submatrix() (sklearn.cluster.bicluster.SpectralCoclustering
method), 1174
get_support() (sklearn.feature_selection.GenericUnivariateSelect
method), 1415
get_support() (sklearn.feature_selection.RFE method),
1432
get_support() (sklearn.feature_selection.RFECV
method), 1436
get_support() (sklearn.feature_selection.SelectFdr
method), 1425
get_support() (sklearn.feature_selection.SelectFpr
method), 1422
get_support() (sklearn.feature_selection.SelectFromModel
method), 1427
get_support() (sklearn.feature_selection.SelectFwe
method), 1429
get_support() (sklearn.feature_selection.SelectKBest
method), 1420
get_support() (sklearn.feature_selection.SelectPercentile
method), 1417
get_support() (sklearn.feature_selection.VarianceThreshold
method), 1439
get_support() (sklearn.linear_model.RandomizedLasso
method), 1567
get_support() (sklearn.linear_model.RandomizedLogisticRegression
method), 1570
gibbs() (sklearn.neural_network.BernoulliRBM method),
1772
GMM (class in sklearn.mixture), 1951
GradientBoostingClassifier (class in sklearn.ensemble),
439
GradientBoostingRegressor (class in sklearn.ensemble),
446
graph_lasso() (in module sklearn.covariance), 1202
GraphLasso (class in sklearn.covariance), 1181
GraphLassoCV (class in sklearn.covariance), 1184
grid_to_graph() (in module
sklearn.feature_extraction.image), 1393
GridSearchCV (class in sklearn.grid_search), 1923
GridSearchCV (class in sklearn.model_selection), 1227
GroupKFold (class in sklearn.model_selection), 1206
GroupShuffleSplit (class in sklearn.model_selection),
1218
H
hamming_loss() (in module sklearn.metrics), 1635
HashingVectorizer (class in
sklearn.feature_extraction.text), 1401
hinge_loss() (in module sklearn.metrics), 1636
homogeneity_completeness_v_measure() (in module
sklearn.metrics), 1663
homogeneity_score() (in module sklearn.metrics), 1664
HuberRegressor (class in sklearn.linear_model), 1514
Hyperparameter (class in
sklearn.gaussian_process.kernels), 1475
hyperparameters (sklearn.gaussian_process.kernels.CompoundKernel
attribute), 1475
hyperparameters (sklearn.gaussian_process.kernels.ConstantKernel
attribute), 1460
hyperparameters (sklearn.gaussian_process.kernels.DotProduct
attribute), 1472
hyperparameters (sklearn.gaussian_process.kernels.Exponentiation
attribute), 1459
hyperparameters (sklearn.gaussian_process.kernels.ExpSineSquared
attribute), 1470
hyperparameters (sklearn.gaussian_process.kernels.Kernel
attribute), 1454
hyperparameters (sklearn.gaussian_process.kernels.Matern
attribute), 1466
hyperparameters (sklearn.gaussian_process.kernels.PairwiseKernel
attribute), 1474
hyperparameters (sklearn.gaussian_process.kernels.Product
attribute), 1457
hyperparameters (sklearn.gaussian_process.kernels.RationalQuadratic
attribute), 1468
hyperparameters (sklearn.gaussian_process.kernels.RBF
attribute), 1464
hyperparameters (sklearn.gaussian_process.kernels.Sum
attribute), 1456
hyperparameters (sklearn.gaussian_process.kernels.WhiteKernel
attribute), 1462
I
img_to_graph() (in module
sklearn.feature_extraction.image), 1392
2032 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
Imputer (class in sklearn.preprocessing), 1812
IncrementalPCA (class in sklearn.decomposition), 1301
index() (sklearn.gaussian_process.kernels.Hyperparameter
method), 1476
inverse_transform (sklearn.pipeline.Pipeline attribute),
1803
inverse_transform() (sklearn.cluster.FeatureAgglomeration
method), 1145
inverse_transform() (sklearn.decomposition.FastICA
method), 1317
inverse_transform() (sklearn.decomposition.IncrementalPCA
method), 1304
inverse_transform() (sklearn.decomposition.KernelPCA
method), 1311
inverse_transform() (sklearn.decomposition.NMF
method), 1324
inverse_transform() (sklearn.decomposition.PCA
method), 1299
inverse_transform() (sklearn.decomposition.ProjectedGradientNMF
method), 1308
inverse_transform() (sklearn.decomposition.RandomizedPCA
method), 1946
inverse_transform() (sklearn.decomposition.TruncatedSVD
method), 1320
inverse_transform() (sklearn.feature_extraction.DictVectorizer
method), 1388
inverse_transform() (sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer
method), 1400
inverse_transform() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer
method), 1412
inverse_transform() (sklearn.feature_selection.GenericUnivariateSelect
method), 1415
inverse_transform() (sklearn.feature_selection.RFE
method), 1433
inverse_transform() (sklearn.feature_selection.RFECV
method), 1437
inverse_transform() (sklearn.feature_selection.SelectFdr
method), 1425
inverse_transform() (sklearn.feature_selection.SelectFpr
method), 1422
inverse_transform() (sklearn.feature_selection.SelectFromModel
method), 1427
inverse_transform() (sklearn.feature_selection.SelectFwe
method), 1430
inverse_transform() (sklearn.feature_selection.SelectKBest
method), 1420
inverse_transform() (sklearn.feature_selection.SelectPercentile
method), 1417
inverse_transform() (sklearn.feature_selection.VarianceThreshold
method), 1439
inverse_transform() (sklearn.grid_search.GridSearchCV
method), 1927
inverse_transform() (sklearn.grid_search.RandomizedSearchCV
method), 1931
inverse_transform() (sklearn.linear_model.RandomizedLasso
method), 1567
inverse_transform() (sklearn.linear_model.RandomizedLogisticRegression
method), 1570
inverse_transform() (sklearn.model_selection.GridSearchCV
method), 1231
inverse_transform() (sklearn.model_selection.RandomizedSearchCV
method), 1237
inverse_transform() (sklearn.preprocessing.LabelBinarizer
method), 1818
inverse_transform() (sklearn.preprocessing.LabelEncoder
method), 1820
inverse_transform() (sklearn.preprocessing.MaxAbsScaler
method), 1824
inverse_transform() (sklearn.preprocessing.MinMaxScaler
method), 1826
inverse_transform() (sklearn.preprocessing.MultiLabelBinarizer
method), 1822
inverse_transform() (sklearn.preprocessing.RobustScaler
method), 1835
inverse_transform() (sklearn.preprocessing.StandardScaler
method), 1838
is_stationary() (sklearn.gaussian_process.kernels.CompoundKernel
method), 1475
is_stationary() (sklearn.gaussian_process.kernels.ConstantKernel
method), 1460
is_stationary() (sklearn.gaussian_process.kernels.DotProduct
method), 1472
is_stationary() (sklearn.gaussian_process.kernels.Exponentiation
method), 1459
is_stationary() (sklearn.gaussian_process.kernels.ExpSineSquared
method), 1470
is_stationary() (sklearn.gaussian_process.kernels.Kernel
method), 1454
is_stationary() (sklearn.gaussian_process.kernels.Matern
method), 1466
is_stationary() (sklearn.gaussian_process.kernels.PairwiseKernel
method), 1474
is_stationary() (sklearn.gaussian_process.kernels.Product
method), 1457
is_stationary() (sklearn.gaussian_process.kernels.RationalQuadratic
method), 1468
is_stationary() (sklearn.gaussian_process.kernels.RBF
method), 1464
is_stationary() (sklearn.gaussian_process.kernels.Sum
method), 1456
is_stationary() (sklearn.gaussian_process.kernels.WhiteKernel
method), 1462
IsolationForest (class in sklearn.ensemble), 1370
Isomap (class in sklearn.manifold), 1609
isotonic_regression() (in module sklearn.isotonic), 1480
IsotonicRegression (class in sklearn.isotonic), 1477
Index 2033scikit-learn user guide, Release 0.18.2
J
jaccard_similarity_score() (in module sklearn.metrics),
1638
johnson_lindenstrauss_min_dim() (in module
sklearn.random_projection), 1850
K
k_means() (in module sklearn.cluster), 1161
KDTree (class in sklearn.neighbors), 1752
Kernel (class in sklearn.gaussian_process.kernels), 1454
kernel_density() (sklearn.neighbors.BallTree method),
1749
kernel_density() (sklearn.neighbors.KDTree method),
1754
kernel_metrics() (in module sklearn.metrics.pairwise),
1675
KernelCenterer (class in sklearn.preprocessing), 1814
KernelDensity (class in sklearn.neighbors), 1765
KernelPCA (class in sklearn.decomposition), 1309
KernelRidge (class in sklearn.kernel_ridge), 1489
KFold (class in sklearn.cross_validation), 1935
KFold (class in sklearn.model_selection), 1204
KMeans (class in sklearn.cluster), 1147
kneighbors() (sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier
method), 1728
kneighbors() (sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor
method), 1737
kneighbors() (sklearn.neighbors.LSHForest method),
1760
kneighbors() (sklearn.neighbors.NearestNeighbors
method), 1722
kneighbors_graph() (in module sklearn.neighbors), 1767
kneighbors_graph() (sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier
method), 1729
kneighbors_graph() (sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor
method), 1738
kneighbors_graph() (sklearn.neighbors.LSHForest
method), 1760
kneighbors_graph() (sklearn.neighbors.NearestNeighbors
method), 1723
KNeighborsClassifier (class in sklearn.neighbors), 1726
KNeighborsRegressor (class in sklearn.neighbors), 1735
L
l1_min_c() (in module sklearn.svm), 1885
label_binarize() (in module sklearn.preprocessing), 1840
label_ranking_average_precision_score() (in module
sklearn.metrics), 1656
label_ranking_loss() (in module sklearn.metrics), 1657
LabelBinarizer (class in sklearn.preprocessing), 1815
LabelEncoder (class in sklearn.preprocessing), 1819
LabelKFold (class in sklearn.cross_validation), 1936
LabelPropagation (class in sklearn.semi_supervised),
1851
LabelShuffleSplit (class in sklearn.cross_validation),
1939
LabelSpreading (class in sklearn.semi_supervised), 1854
laplacian_kernel() (in module sklearn.metrics.pairwise),
1681
Lars (class in sklearn.linear_model), 1517
lars_path() (in module sklearn.linear_model), 1596
LarsCV (class in sklearn.linear_model), 370
Lasso (class in sklearn.linear_model), 1520
lasso_path() (in module sklearn.linear_model), 1598
lasso_stability_path() (in module sklearn.linear_model),
1600
LassoCV (class in sklearn.linear_model), 374
LassoLars (class in sklearn.linear_model), 1526
LassoLarsCV (class in sklearn.linear_model), 380
LassoLarsIC (class in sklearn.linear_model), 411
LatentDirichletAllocation (class in
sklearn.decomposition), 1339
LDA (class in sklearn.lda), 1915
learning_curve() (in module sklearn.learning_curve),
1961
learning_curve() (in module sklearn.model_selection),
1246
LeaveOneGroupOut (class in sklearn.model_selection),
1209
LeaveOneLabelOut (class in sklearn.cross_validation),
1937
LeaveOneOut (class in sklearn.cross_validation), 1933
LeaveOneOut (class in sklearn.model_selection), 1213
LeavePGroupsOut (class in sklearn.model_selection),
1211
LeavePLabelOut (class in sklearn.cross_validation), 1938
LeavePOut (class in sklearn.cross_validation), 1934
LeavePOut (class in sklearn.model_selection), 1214
ledoit_wolf() (in module sklearn.covariance), 1200
LedoitWolf (class in sklearn.covariance), 1187
linear_kernel() (in module sklearn.metrics.pairwise),
1675
LinearDiscriminantAnalysis (class in
sklearn.discriminant_analysis), 1493
LinearRegression (class in sklearn.linear_model), 1529
LinearSVC (class in sklearn.svm), 1863
LinearSVR (class in sklearn.svm), 1876
load_boston() (in module sklearn.datasets), 1252
load_breast_cancer() (in module sklearn.datasets), 1253
load_diabetes() (in module sklearn.datasets), 1254
load_digits() (in module sklearn.datasets), 1254
load_files() (in module sklearn.datasets), 1256
load_iris() (in module sklearn.datasets), 1257
load_lfw_pairs() (in module sklearn.datasets), 1920
load_lfw_people() (in module sklearn.datasets), 1920
load_linnerud() (in module sklearn.datasets), 1261
load_mlcomp() (in module sklearn.datasets), 1268
load_sample_image() (in module sklearn.datasets), 1269
2034 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
load_sample_images() (in module sklearn.datasets), 1270
load_svmlight_file() (in module sklearn.datasets), 1271
load_svmlight_files() (in module sklearn.datasets), 1273
locally_linear_embedding() (in module
sklearn.manifold), 1620
LocallyLinearEmbedding (class in sklearn.manifold),
1606
log_loss() (in module sklearn.metrics), 1639
log_marginal_likelihood()
(sklearn.gaussian_process.GaussianProcessClassifier
method), 1452
log_marginal_likelihood()
(sklearn.gaussian_process.GaussianProcessRegressor
method), 1447
logistic_regression_path() (in module
sklearn.linear_model), 1601
LogisticRegression (class in sklearn.linear_model), 1532
LogisticRegressionCV (class in sklearn.linear_model),
383
lower_bound() (sklearn.mixture.DPGMM method), 1955
lower_bound() (sklearn.mixture.VBGMM method), 1959
LSHForest (class in sklearn.neighbors), 1757
M
mahalanobis() (sklearn.covariance.EllipticEnvelope
method), 1180
mahalanobis() (sklearn.covariance.EmpiricalCovariance
method), 1176
mahalanobis() (sklearn.covariance.GraphLasso method),
1183
mahalanobis() (sklearn.covariance.GraphLassoCV
method), 1186
mahalanobis() (sklearn.covariance.LedoitWolf method),
1189
mahalanobis() (sklearn.covariance.MinCovDet method),
1193
mahalanobis() (sklearn.covariance.OAS method), 1196
mahalanobis() (sklearn.covariance.ShrunkCovariance
method), 1199
make_biclusters() (in module sklearn.datasets), 1293
make_blobs() (in module sklearn.datasets), 1275
make_checkerboard() (in module sklearn.datasets), 1294
make_circles() (in module sklearn.datasets), 1279
make_classification() (in module sklearn.datasets), 1277
make_friedman1() (in module sklearn.datasets), 1280
make_friedman2() (in module sklearn.datasets), 1281
make_friedman3() (in module sklearn.datasets), 1281
make_gaussian_quantiles() (in module sklearn.datasets),
1282
make_hastie_10_2() (in module sklearn.datasets), 1283
make_low_rank_matrix() (in module sklearn.datasets),
1284
make_moons() (in module sklearn.datasets), 1285
make_multilabel_classification() (in module
sklearn.datasets), 1286
make_pipeline() (in module sklearn.pipeline), 1807
make_regression() (in module sklearn.datasets), 1287
make_s_curve() (in module sklearn.datasets), 1289
make_scorer() (in module sklearn.metrics), 1623
make_sparse_coded_signal() (in module
sklearn.datasets), 1289
make_sparse_spd_matrix() (in module sklearn.datasets),
1290
make_sparse_uncorrelated() (in module sklearn.datasets),
1291
make_spd_matrix() (in module sklearn.datasets), 1291
make_swiss_roll() (in module sklearn.datasets), 1292
make_union() (in module sklearn.pipeline), 1808
manhattan_distances() (in module
sklearn.metrics.pairwise), 1676
Matern (class in sklearn.gaussian_process.kernels), 1465
matthews_corrcoef() (in module sklearn.metrics), 1640
maxabs_scale() (in module sklearn.preprocessing), 1841
MaxAbsScaler (class in sklearn.preprocessing), 1823
MDS (class in sklearn.manifold), 1612
mean_absolute_error() (in module sklearn.metrics), 1652
mean_shift() (in module sklearn.cluster), 1166
mean_squared_error() (in module sklearn.metrics), 1653
MeanShift (class in sklearn.cluster), 1155
median_absolute_error() (in module sklearn.metrics),
1654
MinCovDet (class in sklearn.covariance), 1190
MiniBatchDictionaryLearning (class in
sklearn.decomposition), 1335
MiniBatchKMeans (class in sklearn.cluster), 1151
MiniBatchSparsePCA (class in sklearn.decomposition),
1327
minmax_scale() (in module sklearn.preprocessing), 1842
MinMaxScaler (class in sklearn.preprocessing), 1824
mldata_filename() (in module sklearn.datasets), 1262
MLPClassifier (class in sklearn.neural_network), 1773
MLPRegressor (class in sklearn.neural_network), 1779
multilabel_ (sklearn.multiclass.OneVsRestClassifier attribute), 1699
MultiLabelBinarizer (class in sklearn.preprocessing),
1820
MultinomialNB (class in sklearn.naive_bayes), 1713
MultiOutputClassifier (class in sklearn.multioutput),
1707
MultiOutputRegressor (class in sklearn.multioutput),
1705
MultiTaskElasticNet (class in sklearn.linear_model),
1544
MultiTaskElasticNetCV (class in sklearn.linear_model),
390
MultiTaskLasso (class in sklearn.linear_model), 1539
MultiTaskLassoCV (class in sklearn.linear_model), 396
Index 2035scikit-learn user guide, Release 0.18.2
mutual_info_classif() (in module
sklearn.feature_selection), 1442
mutual_info_regression() (in module
sklearn.feature_selection), 1443
mutual_info_score() (in module sklearn.metrics), 1665
N
n_dims (sklearn.gaussian_process.kernels.CompoundKernel
attribute), 1475
n_dims (sklearn.gaussian_process.kernels.ConstantKernel
attribute), 1460
n_dims (sklearn.gaussian_process.kernels.DotProduct attribute), 1472
n_dims (sklearn.gaussian_process.kernels.Exponentiation
attribute), 1459
n_dims (sklearn.gaussian_process.kernels.ExpSineSquared
attribute), 1470
n_dims (sklearn.gaussian_process.kernels.Kernel attribute), 1454
n_dims (sklearn.gaussian_process.kernels.Matern attribute), 1466
n_dims (sklearn.gaussian_process.kernels.PairwiseKernel
attribute), 1474
n_dims (sklearn.gaussian_process.kernels.Product
attribute), 1457
n_dims (sklearn.gaussian_process.kernels.RationalQuadratic
attribute), 1468
n_dims (sklearn.gaussian_process.kernels.RBF attribute),
1464
n_dims (sklearn.gaussian_process.kernels.Sum attribute),
1456
n_dims (sklearn.gaussian_process.kernels.WhiteKernel
attribute), 1462
n_elements (sklearn.gaussian_process.kernels.Hyperparameter
attribute), 1476
name (sklearn.gaussian_process.kernels.Hyperparameter
attribute), 1476
NearestCentroid (class in sklearn.neighbors), 1744
NearestNeighbors (class in sklearn.neighbors), 1720
NMF (class in sklearn.decomposition), 1321
NonBLASDotWarning (class in sklearn.exceptions),
1385
normalize() (in module sklearn.preprocessing), 1842
normalized_mutual_info_score() (in module
sklearn.metrics), 1666
Normalizer (class in sklearn.preprocessing), 1827
NotFittedError (class in sklearn.exceptions), 1383
NuSVC (class in sklearn.svm), 1868
NuSVR (class in sklearn.svm), 1879
Nystroem (class in sklearn.kernel_approximation), 1483
O
OAS (class in sklearn.covariance), 1194
oas() (in module sklearn.covariance), 1201
OneClassSVM (class in sklearn.svm), 1883
OneHotEncoder (class in sklearn.preprocessing), 1829
OneVsOneClassifier (class in sklearn.multiclass), 1701
OneVsRestClassifier (class in sklearn.multiclass), 1698
orthogonal_mp() (in module sklearn.linear_model), 1603
orthogonal_mp_gram() (in module
sklearn.linear_model), 1605
OrthogonalMatchingPursuit (class in
sklearn.linear_model), 1549
OrthogonalMatchingPursuitCV (class in
sklearn.linear_model), 401
OutputCodeClassifier (class in sklearn.multiclass), 1703
P
paired_cosine_distances() (in module
sklearn.metrics.pairwise), 1685
paired_distances() (in module sklearn.metrics.pairwise),
1685
paired_euclidean_distances() (in module
sklearn.metrics.pairwise), 1685
paired_manhattan_distances() (in module
sklearn.metrics.pairwise), 1685
pairwise() (sklearn.neighbors.DistanceMetric method),
1764
pairwise_distances() (in module sklearn.metrics), 1681
pairwise_distances() (in module
sklearn.metrics.pairwise), 1676
pairwise_distances_argmin() (in module sklearn.metrics),
1682
pairwise_distances_argmin_min() (in module
sklearn.metrics), 1683
pairwise_kernels() (in module sklearn.metrics.pairwise),
1678
PairwiseKernel (class in
sklearn.gaussian_process.kernels), 1472
ParameterGrid (class in sklearn.grid_search), 1921
ParameterGrid (class in sklearn.model_selection), 1238
ParameterSampler (class in sklearn.grid_search), 1922
ParameterSampler (class in sklearn.model_selection),
1239
partial_dependence() (in module
sklearn.ensemble.partial_dependence), 1380
partial_fit (sklearn.neural_network.MLPClassifier attribute), 1777
partial_fit (sklearn.neural_network.MLPRegressor
attribute), 1782
partial_fit() (sklearn.cluster.Birch method), 1140
partial_fit() (sklearn.cluster.MiniBatchKMeans method),
1154
partial_fit() (sklearn.decomposition.IncrementalPCA
method), 1304
partial_fit() (sklearn.decomposition.LatentDirichletAllocation
method), 1342
2036 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
partial_fit() (sklearn.decomposition.MiniBatchDictionaryLearning
method), 1338
partial_fit() (sklearn.feature_extraction.text.HashingVectorizer
method), 1404
partial_fit() (sklearn.feature_selection.SelectFromModel
method), 1427
partial_fit() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveClassifier
method), 1554
partial_fit() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveRegressor
method), 1558
partial_fit() (sklearn.linear_model.Perceptron method),
1562
partial_fit() (sklearn.linear_model.SGDClassifier
method), 1585
partial_fit() (sklearn.linear_model.SGDRegressor
method), 1591
partial_fit() (sklearn.multiclass.OneVsOneClassifier
method), 1702
partial_fit() (sklearn.multiclass.OneVsRestClassifier
method), 1699
partial_fit() (sklearn.naive_bayes.BernoulliNB method),
1718
partial_fit() (sklearn.naive_bayes.GaussianNB method),
1711
partial_fit() (sklearn.naive_bayes.MultinomialNB
method), 1714
partial_fit() (sklearn.neighbors.LSHForest method), 1761
partial_fit() (sklearn.neural_network.BernoulliRBM
method), 1772
partial_fit() (sklearn.preprocessing.MaxAbsScaler
method), 1824
partial_fit() (sklearn.preprocessing.MinMaxScaler
method), 1826
partial_fit() (sklearn.preprocessing.StandardScaler
method), 1838
PassiveAggressiveClassifier (class in
sklearn.linear_model), 1552
PassiveAggressiveRegressor (class in
sklearn.linear_model), 1556
PatchExtractor (class in
sklearn.feature_extraction.image), 1395
path() (sklearn.linear_model.ElasticNet static method),
1511
path() (sklearn.linear_model.ElasticNetCV static
method), 368
path() (sklearn.linear_model.Lasso static method), 1523
path() (sklearn.linear_model.LassoCV static method),
376
path() (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNet
method), 1547
path() (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNetCV
static method), 393
path() (sklearn.linear_model.MultiTaskLasso method),
1541
path() (sklearn.linear_model.MultiTaskLassoCV static
method), 398
PCA (class in sklearn.decomposition), 1295
Perceptron (class in sklearn.linear_model), 1559
permutation_test_score() (in module
sklearn.cross_validation), 1968
permutation_test_score() (in module
sklearn.model_selection), 1244
perplexity() (sklearn.decomposition.LatentDirichletAllocation
method), 1342
Pipeline (class in sklearn.pipeline), 1801
plot_partial_dependence() (in module
sklearn.ensemble.partial_dependence), 1381
PLSCanonical (class in sklearn.cross_decomposition),
1791
PLSRegression (class in sklearn.cross_decomposition),
1787
PLSSVD (class in sklearn.cross_decomposition), 1799
polynomial_kernel() (in module
sklearn.metrics.pairwise), 1679
PolynomialFeatures (class in sklearn.preprocessing),
1831
pooling_func() (sklearn.cluster.FeatureAgglomeration
method), 1145
precision_recall_curve() (in module sklearn.metrics),
1641
precision_recall_fscore_support() (in module
sklearn.metrics), 1642
precision_score() (in module sklearn.metrics), 1644
PredefinedSplit (class in sklearn.cross_validation), 1943
PredefinedSplit (class in sklearn.model_selection), 1221
predict() (in module sklearn.svm.libsvm), 1888
predict() (sklearn.calibration.CalibratedClassifierCV
method), 1785
predict() (sklearn.cluster.AffinityPropagation method),
1135
predict() (sklearn.cluster.Birch method), 1140
predict() (sklearn.cluster.KMeans method), 1150
predict() (sklearn.cluster.MeanShift method), 1157
predict() (sklearn.cluster.MiniBatchKMeans method),
1154
predict() (sklearn.covariance.EllipticEnvelope method),
1180
predict() (sklearn.cross_decomposition.CCA method),
1798
predict() (sklearn.cross_decomposition.PLSCanonical
method), 1794
predict() (sklearn.cross_decomposition.PLSRegression
method), 1790
predict() (sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis
method), 1496
predict() (sklearn.discriminant_analysis.QuadraticDiscriminantAnalysis
method), 1499
Index 2037scikit-learn user guide, Release 0.18.2
predict() (sklearn.dummy.DummyClassifier method),
1351
predict() (sklearn.dummy.DummyRegressor method),
1353
predict() (sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier method),
1357
predict() (sklearn.ensemble.AdaBoostRegressor method),
1361
predict() (sklearn.ensemble.BaggingClassifier method),
1366
predict() (sklearn.ensemble.BaggingRegressor method),
1370
predict() (sklearn.ensemble.ExtraTreesClassifier
method), 431
predict() (sklearn.ensemble.ExtraTreesRegressor
method), 437
predict() (sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier
method), 444
predict() (sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor
method), 451
predict() (sklearn.ensemble.IsolationForest method),
1373
predict() (sklearn.ensemble.RandomForestClassifier
method), 419
predict() (sklearn.ensemble.RandomForestRegressor
method), 425
predict() (sklearn.ensemble.VotingClassifier method),
1379
predict() (sklearn.feature_selection.RFE method), 1433
predict() (sklearn.feature_selection.RFECV method),
1437
predict() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcess
method), 1950
predict() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcessClassifier
method), 1452
predict() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcessRegressor
method), 1447
predict() (sklearn.grid_search.GridSearchCV method),
1927
predict() (sklearn.grid_search.RandomizedSearchCV
method), 1932
predict() (sklearn.isotonic.IsotonicRegression method),
1479
predict() (sklearn.kernel_ridge.KernelRidge method),
1491
predict() (sklearn.lda.LDA method), 1917
predict() (sklearn.linear_model.ARDRegression method),
1504
predict() (sklearn.linear_model.BayesianRidge method),
1508
predict() (sklearn.linear_model.ElasticNet method), 1513
predict() (sklearn.linear_model.ElasticNetCV method),
370
predict() (sklearn.linear_model.HuberRegressor method),
1516
predict() (sklearn.linear_model.Lars method), 1519
predict() (sklearn.linear_model.LarsCV method), 373
predict() (sklearn.linear_model.Lasso method), 1525
predict() (sklearn.linear_model.LassoCV method), 379
predict() (sklearn.linear_model.LassoLars method), 1528
predict() (sklearn.linear_model.LassoLarsCV method),
382
predict() (sklearn.linear_model.LassoLarsIC method),
413
predict() (sklearn.linear_model.LinearRegression
method), 1531
predict() (sklearn.linear_model.LogisticRegression
method), 1536
predict() (sklearn.linear_model.LogisticRegressionCV
method), 388
predict() (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNet
method), 1548
predict() (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNetCV
method), 395
predict() (sklearn.linear_model.MultiTaskLasso method),
1543
predict() (sklearn.linear_model.MultiTaskLassoCV
method), 400
predict() (sklearn.linear_model.OrthogonalMatchingPursuit
method), 1551
predict() (sklearn.linear_model.OrthogonalMatchingPursuitCV
method), 403
predict() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveClassifier
method), 1554
predict() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveRegressor
method), 1558
predict() (sklearn.linear_model.Perceptron method), 1562
predict() (sklearn.linear_model.RANSACRegressor
method), 1573
predict() (sklearn.linear_model.Ridge method), 1576
predict() (sklearn.linear_model.RidgeClassifier method),
1580
predict() (sklearn.linear_model.RidgeClassifierCV
method), 410
predict() (sklearn.linear_model.RidgeCV method), 407
predict() (sklearn.linear_model.SGDClassifier method),
1585
predict() (sklearn.linear_model.SGDRegressor method),
1591
predict() (sklearn.linear_model.TheilSenRegressor
method), 1595
predict() (sklearn.mixture.BayesianGaussianMixture
method), 1696
predict() (sklearn.mixture.DPGMM method), 1955
predict() (sklearn.mixture.GaussianMixture method),
1690
predict() (sklearn.mixture.GMM method), 1953
2038 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
predict() (sklearn.mixture.VBGMM method), 1959
predict() (sklearn.model_selection.GridSearchCV
method), 1231
predict() (sklearn.model_selection.RandomizedSearchCV
method), 1237
predict() (sklearn.multiclass.OneVsOneClassifier
method), 1702
predict() (sklearn.multiclass.OneVsRestClassifier
method), 1700
predict() (sklearn.multiclass.OutputCodeClassifier
method), 1704
predict() (sklearn.multioutput.MultiOutputClassifier
method), 1708
predict() (sklearn.multioutput.MultiOutputRegressor
method), 1706
predict() (sklearn.naive_bayes.BernoulliNB method),
1718
predict() (sklearn.naive_bayes.GaussianNB method),
1711
predict() (sklearn.naive_bayes.MultinomialNB method),
1715
predict() (sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier
method), 1729
predict() (sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor
method), 1739
predict() (sklearn.neighbors.NearestCentroid method),
1746
predict() (sklearn.neighbors.RadiusNeighborsClassifier
method), 1733
predict() (sklearn.neighbors.RadiusNeighborsRegressor
method), 1742
predict() (sklearn.neural_network.MLPClassifier
method), 1777
predict() (sklearn.neural_network.MLPRegressor
method), 1782
predict() (sklearn.pipeline.Pipeline method), 1804
predict() (sklearn.qda.QDA method), 1919
predict() (sklearn.semi_supervised.LabelPropagation
method), 1853
predict() (sklearn.semi_supervised.LabelSpreading
method), 1856
predict() (sklearn.svm.LinearSVC method), 1866
predict() (sklearn.svm.LinearSVR method), 1878
predict() (sklearn.svm.NuSVC method), 1871
predict() (sklearn.svm.NuSVR method), 1882
predict() (sklearn.svm.OneClassSVM method), 1885
predict() (sklearn.svm.SVC method), 1860
predict() (sklearn.svm.SVR method), 1875
predict() (sklearn.tree.DecisionTreeClassifier method),
1894
predict() (sklearn.tree.DecisionTreeRegressor method),
1901
predict() (sklearn.tree.ExtraTreeClassifier method), 1905
predict() (sklearn.tree.ExtraTreeRegressor method), 1909
predict_log_proba (sklearn.linear_model.SGDClassifier
attribute), 1585
predict_log_proba (sklearn.svm.NuSVC attribute), 1871
predict_log_proba (sklearn.svm.SVC attribute), 1860
predict_log_proba() (sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnal
method), 1496
predict_log_proba() (sklearn.discriminant_analysis.QuadraticDiscriminantA
method), 1499
predict_log_proba() (sklearn.dummy.DummyClassifier
method), 1351
predict_log_proba() (sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier
method), 1357
predict_log_proba() (sklearn.ensemble.BaggingClassifier
method), 1366
predict_log_proba() (sklearn.ensemble.ExtraTreesClassifier
method), 432
predict_log_proba() (sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier
method), 444
predict_log_proba() (sklearn.ensemble.RandomForestClassifier
method), 419
predict_log_proba() (sklearn.grid_search.GridSearchCV
method), 1927
predict_log_proba() (sklearn.grid_search.RandomizedSearchCV
method), 1932
predict_log_proba() (sklearn.lda.LDA method), 1917
predict_log_proba() (sklearn.linear_model.LogisticRegression
method), 1536
predict_log_proba() (sklearn.linear_model.LogisticRegressionCV
method), 388
predict_log_proba() (sklearn.model_selection.GridSearchCV
method), 1231
predict_log_proba() (sklearn.model_selection.RandomizedSearchCV
method), 1237
predict_log_proba() (sklearn.naive_bayes.BernoulliNB
method), 1719
predict_log_proba() (sklearn.naive_bayes.GaussianNB
method), 1711
predict_log_proba() (sklearn.naive_bayes.MultinomialNB
method), 1715
predict_log_proba() (sklearn.neural_network.MLPClassifier
method), 1777
predict_log_proba() (sklearn.pipeline.Pipeline method),
1804
predict_log_proba() (sklearn.qda.QDA method), 1919
predict_log_proba() (sklearn.tree.DecisionTreeClassifier
method), 1895
predict_log_proba() (sklearn.tree.ExtraTreeClassifier
method), 1905
predict_proba (sklearn.ensemble.VotingClassifier attribute), 1379
predict_proba (sklearn.linear_model.SGDClassifier attribute), 1585
predict_proba (sklearn.svm.NuSVC attribute), 1871
predict_proba (sklearn.svm.SVC attribute), 1861
Index 2039scikit-learn user guide, Release 0.18.2
predict_proba() (in module sklearn.svm.libsvm), 1888
predict_proba() (sklearn.calibration.CalibratedClassifierCV
method), 1785
predict_proba() (sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis
method), 1496
predict_proba() (sklearn.discriminant_analysis.QuadraticDiscriminantAnalysis
method), 1500
predict_proba() (sklearn.dummy.DummyClassifier
method), 1351
predict_proba() (sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier
method), 1357
predict_proba() (sklearn.ensemble.BaggingClassifier
method), 1366
predict_proba() (sklearn.ensemble.ExtraTreesClassifier
method), 432
predict_proba() (sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier
method), 444
predict_proba() (sklearn.ensemble.RandomForestClassifier
method), 420
predict_proba() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcessClassifier
method), 1452
predict_proba() (sklearn.grid_search.GridSearchCV
method), 1927
predict_proba() (sklearn.grid_search.RandomizedSearchCV
method), 1932
predict_proba() (sklearn.lda.LDA method), 1917
predict_proba() (sklearn.linear_model.LogisticRegression
method), 1537
predict_proba() (sklearn.linear_model.LogisticRegressionCV
method), 388
predict_proba() (sklearn.mixture.BayesianGaussianMixture
method), 1696
predict_proba() (sklearn.mixture.DPGMM method),
1955
predict_proba() (sklearn.mixture.GaussianMixture
method), 1690
predict_proba() (sklearn.mixture.GMM method), 1953
predict_proba() (sklearn.mixture.VBGMM method),
1959
predict_proba() (sklearn.model_selection.GridSearchCV
method), 1232
predict_proba() (sklearn.model_selection.RandomizedSearchCV
method), 1237
predict_proba() (sklearn.multiclass.OneVsRestClassifier
method), 1700
predict_proba() (sklearn.multioutput.MultiOutputClassifier
method), 1708
predict_proba() (sklearn.naive_bayes.BernoulliNB
method), 1719
predict_proba() (sklearn.naive_bayes.GaussianNB
method), 1712
predict_proba() (sklearn.naive_bayes.MultinomialNB
method), 1715
predict_proba() (sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier
method), 1730
predict_proba() (sklearn.neural_network.MLPClassifier
method), 1777
predict_proba() (sklearn.pipeline.Pipeline method), 1804
predict_proba() (sklearn.qda.QDA method), 1919
predict_proba() (sklearn.semi_supervised.LabelPropagation
method), 1853
predict_proba() (sklearn.semi_supervised.LabelSpreading
method), 1856
predict_proba() (sklearn.tree.DecisionTreeClassifier
method), 1895
predict_proba() (sklearn.tree.ExtraTreeClassifier
method), 1905
Product (class in sklearn.gaussian_process.kernels), 1456
ProjectedGradientNMF (class in sklearn.decomposition),
1305
Q
QDA (class in sklearn.qda), 1918
QuadraticDiscriminantAnalysis (class in
sklearn.discriminant_analysis), 1497
query() (sklearn.neighbors.BallTree method), 1749
query() (sklearn.neighbors.KDTree method), 1755
query_radius() (sklearn.neighbors.BallTree method),
1750
query_radius() (sklearn.neighbors.KDTree method), 1756
R
r2_score() (in module sklearn.metrics), 1654
radius_neighbors() (sklearn.neighbors.LSHForest
method), 1761
radius_neighbors() (sklearn.neighbors.NearestNeighbors
method), 1724
radius_neighbors() (sklearn.neighbors.RadiusNeighborsClassifier
method), 1733
radius_neighbors() (sklearn.neighbors.RadiusNeighborsRegressor
method), 1742
radius_neighbors_graph() (in module sklearn.neighbors),
1769
radius_neighbors_graph() (sklearn.neighbors.LSHForest
method), 1761
radius_neighbors_graph()
(sklearn.neighbors.NearestNeighbors method),
1725
radius_neighbors_graph()
(sklearn.neighbors.RadiusNeighborsClassifier
method), 1734
radius_neighbors_graph()
(sklearn.neighbors.RadiusNeighborsRegressor
method), 1743
RadiusNeighborsClassifier (class in sklearn.neighbors),
1731
2040 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
RadiusNeighborsRegressor (class in sklearn.neighbors),
1740
RandomForestClassifier (class in sklearn.ensemble), 415
RandomForestRegressor (class in sklearn.ensemble), 421
RandomizedLasso (class in sklearn.linear_model), 1564
RandomizedLogisticRegression (class in
sklearn.linear_model), 1567
RandomizedPCA (class in sklearn.decomposition), 1944
RandomizedSearchCV (class in sklearn.grid_search),
1928
RandomizedSearchCV (class in
sklearn.model_selection), 1233
RandomTreesEmbedding (class in sklearn.ensemble),
1373
RANSACRegressor (class in sklearn.linear_model), 1570
RationalQuadratic (class in
sklearn.gaussian_process.kernels), 1467
RBF (class in sklearn.gaussian_process.kernels), 1463
rbf_kernel() (in module sklearn.metrics.pairwise), 1679
RBFSampler (class in sklearn.kernel_approximation),
1486
rdist_to_dist() (sklearn.neighbors.DistanceMetric
method), 1765
recall_score() (in module sklearn.metrics), 1645
reconstruct_from_patches_2d() (in module
sklearn.feature_extraction.image), 1394
reconstruction_error() (sklearn.manifold.Isomap
method), 1611
reduced_likelihood_function()
(sklearn.gaussian_process.GaussianProcess
method), 1950
RegressorMixin (class in sklearn.base), 1131
resample() (in module sklearn.utils), 1913
residues_ (sklearn.linear_model.LinearRegression
attribute), 1531
restrict() (sklearn.feature_extraction.DictVectorizer
method), 1388
reweight_covariance() (sklearn.covariance.EllipticEnvelope
method), 1180
reweight_covariance() (sklearn.covariance.MinCovDet
method), 1193
RFE (class in sklearn.feature_selection), 1430
RFECV (class in sklearn.feature_selection), 1434
Ridge (class in sklearn.linear_model), 1574
RidgeClassifier (class in sklearn.linear_model), 1577
RidgeClassifierCV (class in sklearn.linear_model), 407
RidgeCV (class in sklearn.linear_model), 404
robust_scale() (in module sklearn.preprocessing), 1843
RobustScaler (class in sklearn.preprocessing), 1834
roc_auc_score() (in module sklearn.metrics), 1647
roc_curve() (in module sklearn.metrics), 1648
S
sample() (sklearn.mixture.BayesianGaussianMixture
method), 1696
sample() (sklearn.mixture.DPGMM method), 1955
sample() (sklearn.mixture.GaussianMixture method),
1690
sample() (sklearn.mixture.GMM method), 1953
sample() (sklearn.mixture.VBGMM method), 1959
sample() (sklearn.neighbors.KernelDensity method),
1766
sample_y() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcessRegressor
method), 1448
scale() (in module sklearn.preprocessing), 1844
score() (sklearn.base.ClassifierMixin method), 1130
score() (sklearn.base.RegressorMixin method), 1131
score() (sklearn.calibration.CalibratedClassifierCV
method), 1785
score() (sklearn.cluster.KMeans method), 1150
score() (sklearn.cluster.MiniBatchKMeans method), 1154
score() (sklearn.covariance.EllipticEnvelope method),
1181
score() (sklearn.covariance.EmpiricalCovariance
method), 1177
score() (sklearn.covariance.GraphLasso method), 1183
score() (sklearn.covariance.GraphLassoCV method),
1187
score() (sklearn.covariance.LedoitWolf method), 1189
score() (sklearn.covariance.MinCovDet method), 1193
score() (sklearn.covariance.OAS method), 1196
score() (sklearn.covariance.ShrunkCovariance method),
1199
score() (sklearn.cross_decomposition.CCA method),
1798
score() (sklearn.cross_decomposition.PLSCanonical
method), 1795
score() (sklearn.cross_decomposition.PLSRegression
method), 1790
score() (sklearn.decomposition.FactorAnalysis method),
1314
score() (sklearn.decomposition.LatentDirichletAllocation
method), 1342
score() (sklearn.decomposition.PCA method), 1299
score() (sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis
method), 1496
score() (sklearn.discriminant_analysis.QuadraticDiscriminantAnalysis
method), 1500
score() (sklearn.dummy.DummyClassifier method), 1351
score() (sklearn.dummy.DummyRegressor method), 1353
score() (sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier method),
1358
score() (sklearn.ensemble.AdaBoostRegressor method),
1361
score() (sklearn.ensemble.BaggingClassifier method),
1366
Index 2041scikit-learn user guide, Release 0.18.2
score() (sklearn.ensemble.BaggingRegressor method),
1370
score() (sklearn.ensemble.ExtraTreesClassifier method),
432
score() (sklearn.ensemble.ExtraTreesRegressor method),
438
score() (sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier
method), 444
score() (sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor
method), 451
score() (sklearn.ensemble.RandomForestClassifier
method), 420
score() (sklearn.ensemble.RandomForestRegressor
method), 426
score() (sklearn.ensemble.VotingClassifier method), 1379
score() (sklearn.feature_selection.RFE method), 1433
score() (sklearn.feature_selection.RFECV method), 1437
score() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcess
method), 1951
score() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcessClassifier
method), 1452
score() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcessRegressor
method), 1448
score() (sklearn.grid_search.GridSearchCV method),
1927
score() (sklearn.grid_search.RandomizedSearchCV
method), 1932
score() (sklearn.isotonic.IsotonicRegression method),
1479
score() (sklearn.kernel_ridge.KernelRidge method), 1492
score() (sklearn.lda.LDA method), 1917
score() (sklearn.linear_model.ARDRegression method),
1504
score() (sklearn.linear_model.BayesianRidge method),
1508
score() (sklearn.linear_model.ElasticNet method), 1513
score() (sklearn.linear_model.ElasticNetCV method),
370
score() (sklearn.linear_model.HuberRegressor method),
1516
score() (sklearn.linear_model.Lars method), 1519
score() (sklearn.linear_model.LarsCV method), 373
score() (sklearn.linear_model.Lasso method), 1525
score() (sklearn.linear_model.LassoCV method), 379
score() (sklearn.linear_model.LassoLars method), 1529
score() (sklearn.linear_model.LassoLarsCV method), 382
score() (sklearn.linear_model.LassoLarsIC method), 414
score() (sklearn.linear_model.LinearRegression method),
1531
score() (sklearn.linear_model.LogisticRegression
method), 1537
score() (sklearn.linear_model.LogisticRegressionCV
method), 388
score() (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNet
method), 1549
score() (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNetCV
method), 395
score() (sklearn.linear_model.MultiTaskLasso method),
1543
score() (sklearn.linear_model.MultiTaskLassoCV
method), 401
score() (sklearn.linear_model.OrthogonalMatchingPursuit
method), 1551
score() (sklearn.linear_model.OrthogonalMatchingPursuitCV
method), 403
score() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveClassifier
method), 1555
score() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveRegressor
method), 1558
score() (sklearn.linear_model.Perceptron method), 1562
score() (sklearn.linear_model.RANSACRegressor
method), 1573
score() (sklearn.linear_model.Ridge method), 1577
score() (sklearn.linear_model.RidgeClassifier method),
1580
score() (sklearn.linear_model.RidgeClassifierCV
method), 410
score() (sklearn.linear_model.RidgeCV method), 407
score() (sklearn.linear_model.SGDClassifier method),
1586
score() (sklearn.linear_model.SGDRegressor method),
1592
score() (sklearn.linear_model.TheilSenRegressor
method), 1595
score() (sklearn.mixture.BayesianGaussianMixture
method), 1696
score() (sklearn.mixture.DPGMM method), 1956
score() (sklearn.mixture.GaussianMixture method), 1690
score() (sklearn.mixture.GMM method), 1953
score() (sklearn.mixture.VBGMM method), 1959
score() (sklearn.model_selection.GridSearchCV method),
1232
score() (sklearn.model_selection.RandomizedSearchCV
method), 1237
score() (sklearn.multiclass.OneVsOneClassifier method),
1702
score() (sklearn.multiclass.OneVsRestClassifier method),
1700
score() (sklearn.multiclass.OutputCodeClassifier
method), 1704
score() (sklearn.multioutput.MultiOutputClassifier
method), 1709
score() (sklearn.multioutput.MultiOutputRegressor
method), 1706
score() (sklearn.naive_bayes.BernoulliNB method), 1719
score() (sklearn.naive_bayes.GaussianNB method), 1712
2042 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
score() (sklearn.naive_bayes.MultinomialNB method),
1715
score() (sklearn.neighbors.KernelDensity method), 1767
score() (sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier
method), 1730
score() (sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor
method), 1739
score() (sklearn.neighbors.NearestCentroid method),
1746
score() (sklearn.neighbors.RadiusNeighborsClassifier
method), 1734
score() (sklearn.neighbors.RadiusNeighborsRegressor
method), 1744
score() (sklearn.neural_network.MLPClassifier method),
1778
score() (sklearn.neural_network.MLPRegressor method),
1782
score() (sklearn.pipeline.Pipeline method), 1804
score() (sklearn.qda.QDA method), 1919
score() (sklearn.semi_supervised.LabelPropagation
method), 1853
score() (sklearn.semi_supervised.LabelSpreading
method), 1856
score() (sklearn.svm.LinearSVC method), 1866
score() (sklearn.svm.LinearSVR method), 1879
score() (sklearn.svm.NuSVC method), 1872
score() (sklearn.svm.NuSVR method), 1882
score() (sklearn.svm.SVC method), 1861
score() (sklearn.svm.SVR method), 1875
score() (sklearn.tree.DecisionTreeClassifier method),
1895
score() (sklearn.tree.DecisionTreeRegressor method),
1901
score() (sklearn.tree.ExtraTreeClassifier method), 1905
score() (sklearn.tree.ExtraTreeRegressor method), 1909
score_samples() (sklearn.decomposition.FactorAnalysis
method), 1315
score_samples() (sklearn.decomposition.PCA method),
1299
score_samples() (sklearn.mixture.BayesianGaussianMixture
method), 1696
score_samples() (sklearn.mixture.DPGMM method),
1956
score_samples() (sklearn.mixture.GaussianMixture
method), 1690
score_samples() (sklearn.mixture.GMM method), 1953
score_samples() (sklearn.mixture.VBGMM method),
1959
score_samples() (sklearn.neighbors.KernelDensity
method), 1767
score_samples() (sklearn.neural_network.BernoulliRBM
method), 1772
SelectFdr (class in sklearn.feature_selection), 1423
SelectFpr (class in sklearn.feature_selection), 1421
SelectFromModel (class in sklearn.feature_selection),
1425
SelectFwe (class in sklearn.feature_selection), 1428
SelectKBest (class in sklearn.feature_selection), 1418
SelectPercentile (class in sklearn.feature_selection), 1415
set_params() (sklearn.base.BaseEstimator method), 1130
set_params() (sklearn.calibration.CalibratedClassifierCV
method), 1786
set_params() (sklearn.cluster.AffinityPropagation
method), 1135
set_params() (sklearn.cluster.AgglomerativeClustering
method), 1137
set_params() (sklearn.cluster.bicluster.SpectralBiclustering
method), 1172
set_params() (sklearn.cluster.bicluster.SpectralCoclustering
method), 1174
set_params() (sklearn.cluster.Birch method), 1140
set_params() (sklearn.cluster.DBSCAN method), 1143
set_params() (sklearn.cluster.FeatureAgglomeration
method), 1147
set_params() (sklearn.cluster.KMeans method), 1150
set_params() (sklearn.cluster.MeanShift method), 1157
set_params() (sklearn.cluster.MiniBatchKMeans
method), 1154
set_params() (sklearn.cluster.SpectralClustering method),
1160
set_params() (sklearn.covariance.EllipticEnvelope
method), 1181
set_params() (sklearn.covariance.EmpiricalCovariance
method), 1177
set_params() (sklearn.covariance.GraphLasso method),
1183
set_params() (sklearn.covariance.GraphLassoCV
method), 1187
set_params() (sklearn.covariance.LedoitWolf method),
1190
set_params() (sklearn.covariance.MinCovDet method),
1194
set_params() (sklearn.covariance.OAS method), 1197
set_params() (sklearn.covariance.ShrunkCovariance
method), 1199
set_params() (sklearn.cross_decomposition.CCA
method), 1799
set_params() (sklearn.cross_decomposition.PLSCanonical
method), 1795
set_params() (sklearn.cross_decomposition.PLSRegression
method), 1791
set_params() (sklearn.cross_decomposition.PLSSVD
method), 1800
set_params() (sklearn.decomposition.DictionaryLearning
method), 1335
set_params() (sklearn.decomposition.FactorAnalysis
method), 1315
Index 2043scikit-learn user guide, Release 0.18.2
set_params() (sklearn.decomposition.FastICA method),
1317
set_params() (sklearn.decomposition.IncrementalPCA
method), 1304
set_params() (sklearn.decomposition.KernelPCA
method), 1312
set_params() (sklearn.decomposition.LatentDirichletAllocation
method), 1342
set_params() (sklearn.decomposition.MiniBatchDictionaryLearning
method), 1338
set_params() (sklearn.decomposition.MiniBatchSparsePCA
method), 1329
set_params() (sklearn.decomposition.NMF method),
1324
set_params() (sklearn.decomposition.PCA method), 1300
set_params() (sklearn.decomposition.ProjectedGradientNMF
method), 1308
set_params() (sklearn.decomposition.RandomizedPCA
method), 1946
set_params() (sklearn.decomposition.SparseCoder
method), 1332
set_params() (sklearn.decomposition.SparsePCA
method), 1327
set_params() (sklearn.decomposition.TruncatedSVD
method), 1320
set_params() (sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis
method), 1497
set_params() (sklearn.discriminant_analysis.QuadraticDiscriminantAnalysis
method), 1500
set_params() (sklearn.dummy.DummyClassifier method),
1352
set_params() (sklearn.dummy.DummyRegressor
method), 1354
set_params() (sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier
method), 1358
set_params() (sklearn.ensemble.AdaBoostRegressor
method), 1362
set_params() (sklearn.ensemble.BaggingClassifier
method), 1367
set_params() (sklearn.ensemble.BaggingRegressor
method), 1370
set_params() (sklearn.ensemble.ExtraTreesClassifier
method), 432
set_params() (sklearn.ensemble.ExtraTreesRegressor
method), 438
set_params() (sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier
method), 445
set_params() (sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor
method), 451
set_params() (sklearn.ensemble.IsolationForest method),
1373
set_params() (sklearn.ensemble.RandomForestClassifier
method), 420
set_params() (sklearn.ensemble.RandomForestRegressor
method), 426
set_params() (sklearn.ensemble.RandomTreesEmbedding
method), 1376
set_params() (sklearn.ensemble.VotingClassifier
method), 1379
set_params() (sklearn.feature_extraction.DictVectorizer
method), 1389
set_params() (sklearn.feature_extraction.FeatureHasher
method), 1391
set_params() (sklearn.feature_extraction.image.PatchExtractor
method), 1396
set_params() (sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer
method), 1400
set_params() (sklearn.feature_extraction.text.HashingVectorizer
method), 1404
set_params() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfTransformer
method), 1407
set_params() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer
method), 1412
set_params() (sklearn.feature_selection.GenericUnivariateSelect
method), 1415
set_params() (sklearn.feature_selection.RFE method),
1433
set_params() (sklearn.feature_selection.RFECV method),
1437
set_params() (sklearn.feature_selection.SelectFdr
method), 1425
set_params() (sklearn.feature_selection.SelectFpr
method), 1423
set_params() (sklearn.feature_selection.SelectFromModel
method), 1428
set_params() (sklearn.feature_selection.SelectFwe
method), 1430
set_params() (sklearn.feature_selection.SelectKBest
method), 1420
set_params() (sklearn.feature_selection.SelectPercentile
method), 1417
set_params() (sklearn.feature_selection.VarianceThreshold
method), 1439
set_params() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcess
method), 1951
set_params() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcessClassifier
method), 1453
set_params() (sklearn.gaussian_process.GaussianProcessRegressor
method), 1449
set_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.CompoundKernel
method), 1475
set_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.ConstantKernel
method), 1461
set_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.DotProduct
method), 1472
set_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.Exponentiation
method), 1459
2044 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
set_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.ExpSineSquared
method), 1470
set_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.Kernel
method), 1455
set_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.Matern
method), 1466
set_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.PairwiseKernel
method), 1474
set_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.Product
method), 1457
set_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.RationalQuadratic
method), 1468
set_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.RBF
method), 1464
set_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.Sum
method), 1456
set_params() (sklearn.gaussian_process.kernels.WhiteKernel
method), 1462
set_params() (sklearn.grid_search.GridSearchCV
method), 1928
set_params() (sklearn.grid_search.RandomizedSearchCV
method), 1932
set_params() (sklearn.isotonic.IsotonicRegression
method), 1479
set_params() (sklearn.kernel_approximation.AdditiveChi2Sampler
method), 1483
set_params() (sklearn.kernel_approximation.Nystroem
method), 1485
set_params() (sklearn.kernel_approximation.RBFSampler
method), 1487
set_params() (sklearn.kernel_approximation.SkewedChi2Sampler
method), 1489
set_params() (sklearn.kernel_ridge.KernelRidge method),
1492
set_params() (sklearn.lda.LDA method), 1917
set_params() (sklearn.linear_model.ARDRegression
method), 1505
set_params() (sklearn.linear_model.BayesianRidge
method), 1508
set_params() (sklearn.linear_model.ElasticNet method),
1514
set_params() (sklearn.linear_model.ElasticNetCV
method), 370
set_params() (sklearn.linear_model.HuberRegressor
method), 1517
set_params() (sklearn.linear_model.Lars method), 1520
set_params() (sklearn.linear_model.LarsCV method),
373
set_params() (sklearn.linear_model.Lasso method), 1525
set_params() (sklearn.linear_model.LassoCV method),
379
set_params() (sklearn.linear_model.LassoLars method),
1529
set_params() (sklearn.linear_model.LassoLarsCV
method), 383
set_params() (sklearn.linear_model.LassoLarsIC
method), 414
set_params() (sklearn.linear_model.LinearRegression
method), 1531
set_params() (sklearn.linear_model.LogisticRegression
method), 1537
set_params() (sklearn.linear_model.LogisticRegressionCV
method), 388
set_params() (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNet
method), 1549
set_params() (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNetCV
method), 395
set_params() (sklearn.linear_model.MultiTaskLasso
method), 1543
set_params() (sklearn.linear_model.MultiTaskLassoCV
method), 401
set_params() (sklearn.linear_model.OrthogonalMatchingPursuit
method), 1552
set_params() (sklearn.linear_model.OrthogonalMatchingPursuitCV
method), 404
set_params() (sklearn.linear_model.RandomizedLasso
method), 1567
set_params() (sklearn.linear_model.RandomizedLogisticRegression
method), 1570
set_params() (sklearn.linear_model.RANSACRegressor
method), 1573
set_params() (sklearn.linear_model.Ridge method), 1577
set_params() (sklearn.linear_model.RidgeClassifier
method), 1580
set_params() (sklearn.linear_model.RidgeClassifierCV
method), 410
set_params() (sklearn.linear_model.RidgeCV method),
407
set_params() (sklearn.linear_model.TheilSenRegressor
method), 1595
set_params() (sklearn.manifold.Isomap method), 1611
set_params() (sklearn.manifold.LocallyLinearEmbedding
method), 1608
set_params() (sklearn.manifold.MDS method), 1614
set_params() (sklearn.manifold.SpectralEmbedding
method), 1616
set_params() (sklearn.manifold.TSNE method), 1619
set_params() (sklearn.mixture.BayesianGaussianMixture
method), 1697
set_params() (sklearn.mixture.DPGMM method), 1956
set_params() (sklearn.mixture.GaussianMixture method),
1691
set_params() (sklearn.mixture.GMM method), 1953
set_params() (sklearn.mixture.VBGMM method), 1960
set_params() (sklearn.model_selection.GridSearchCV
method), 1232
Index 2045scikit-learn user guide, Release 0.18.2
set_params() (sklearn.model_selection.RandomizedSearchCV
method), 1238
set_params() (sklearn.multiclass.OneVsOneClassifier
method), 1703
set_params() (sklearn.multiclass.OneVsRestClassifier
method), 1700
set_params() (sklearn.multiclass.OutputCodeClassifier
method), 1705
set_params() (sklearn.multioutput.MultiOutputClassifier
method), 1709
set_params() (sklearn.multioutput.MultiOutputRegressor
method), 1707
set_params() (sklearn.naive_bayes.BernoulliNB method),
1719
set_params() (sklearn.naive_bayes.GaussianNB method),
1712
set_params() (sklearn.naive_bayes.MultinomialNB
method), 1716
set_params() (sklearn.neighbors.KernelDensity method),
1767
set_params() (sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier
method), 1730
set_params() (sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor
method), 1739
set_params() (sklearn.neighbors.LSHForest method),
1762
set_params() (sklearn.neighbors.NearestCentroid
method), 1746
set_params() (sklearn.neighbors.NearestNeighbors
method), 1725
set_params() (sklearn.neighbors.RadiusNeighborsClassifier
method), 1735
set_params() (sklearn.neighbors.RadiusNeighborsRegressor
method), 1744
set_params() (sklearn.neural_network.BernoulliRBM
method), 1773
set_params() (sklearn.neural_network.MLPClassifier
method), 1778
set_params() (sklearn.neural_network.MLPRegressor
method), 1783
set_params() (sklearn.pipeline.FeatureUnion method),
1806
set_params() (sklearn.pipeline.Pipeline method), 1804
set_params() (sklearn.preprocessing.Binarizer method),
1810
set_params() (sklearn.preprocessing.FunctionTransformer
method), 1812
set_params() (sklearn.preprocessing.Imputer method),
1814
set_params() (sklearn.preprocessing.KernelCenterer
method), 1815
set_params() (sklearn.preprocessing.LabelBinarizer
method), 1818
set_params() (sklearn.preprocessing.LabelEncoder
method), 1820
set_params() (sklearn.preprocessing.MaxAbsScaler
method), 1824
set_params() (sklearn.preprocessing.MinMaxScaler
method), 1827
set_params() (sklearn.preprocessing.MultiLabelBinarizer
method), 1822
set_params() (sklearn.preprocessing.Normalizer method),
1828
set_params() (sklearn.preprocessing.OneHotEncoder
method), 1831
set_params() (sklearn.preprocessing.PolynomialFeatures
method), 1833
set_params() (sklearn.preprocessing.RobustScaler
method), 1836
set_params() (sklearn.preprocessing.StandardScaler
method), 1838
set_params() (sklearn.qda.QDA method), 1920
set_params() (sklearn.random_projection.GaussianRandomProjection
method), 1846
set_params() (sklearn.random_projection.SparseRandomProjection
method), 1849
set_params() (sklearn.semi_supervised.LabelPropagation
method), 1853
set_params() (sklearn.semi_supervised.LabelSpreading
method), 1856
set_params() (sklearn.svm.LinearSVC method), 1866
set_params() (sklearn.svm.LinearSVR method), 1879
set_params() (sklearn.svm.NuSVC method), 1872
set_params() (sklearn.svm.NuSVR method), 1882
set_params() (sklearn.svm.OneClassSVM method), 1885
set_params() (sklearn.svm.SVC method), 1861
set_params() (sklearn.svm.SVR method), 1876
set_params() (sklearn.tree.DecisionTreeClassifier
method), 1896
set_params() (sklearn.tree.DecisionTreeRegressor
method), 1901
set_params() (sklearn.tree.ExtraTreeClassifier method),
1906
set_params() (sklearn.tree.ExtraTreeRegressor method),
1910
SGDClassifier (class in sklearn.linear_model), 1581
SGDRegressor (class in sklearn.linear_model), 1588
shrunk_covariance() (in module sklearn.covariance),
1201
ShrunkCovariance (class in sklearn.covariance), 1197
shuffle() (in module sklearn.utils), 1914
ShuffleSplit (class in sklearn.cross_validation), 1941
ShuffleSplit (class in sklearn.model_selection), 1216
sigmoid_kernel() (in module sklearn.metrics.pairwise),
1679
silhouette_samples() (in module sklearn.metrics), 1668
silhouette_score() (in module sklearn.metrics), 1667
2046 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
SkewedChi2Sampler (class in
sklearn.kernel_approximation), 1487
sklearn.base (module), 1129
sklearn.calibration (module), 1783
sklearn.cluster (module), 1133
sklearn.cluster.bicluster (module), 1169
sklearn.covariance (module), 1174
sklearn.cross_decomposition (module), 1787
sklearn.datasets (module), 1249
sklearn.decomposition (module), 1295
sklearn.discriminant_analysis (module), 1492
sklearn.dummy (module), 1349
sklearn.ensemble (module), 1354
sklearn.ensemble.partial_dependence (module), 1380
sklearn.exceptions (module), 1383
sklearn.feature_extraction (module), 1386
sklearn.feature_extraction.image (module), 1392
sklearn.feature_extraction.text (module), 1396
sklearn.feature_selection (module), 1413
sklearn.gaussian_process (module), 1444
sklearn.isotonic (module), 1476
sklearn.kernel_approximation (module), 1481
sklearn.kernel_ridge (module), 1489
sklearn.linear_model (module), 1501
sklearn.manifold (module), 1606
sklearn.metrics (module), 1622
sklearn.metrics.cluster (module), 1658
sklearn.metrics.pairwise (module), 1672
sklearn.mixture (module), 1686
sklearn.model_selection (module), 1203
sklearn.multiclass (module), 1697
sklearn.multioutput (module), 1705
sklearn.naive_bayes (module), 1709
sklearn.neighbors (module), 1719
sklearn.neural_network (module), 1770
sklearn.pipeline (module), 1801
sklearn.preprocessing (module), 1808
sklearn.random_projection (module), 1845
sklearn.semi_supervised (module), 1851
sklearn.svm (module), 1857
sklearn.tree (module), 1890
sklearn.utils (module), 1912
sparse_coef_ (sklearn.linear_model.ElasticNet attribute),
1514
sparse_coef_ (sklearn.linear_model.Lasso attribute),
1525
sparse_coef_ (sklearn.linear_model.MultiTaskElasticNet
attribute), 1549
sparse_coef_ (sklearn.linear_model.MultiTaskLasso attribute), 1544
sparse_encode() (in module sklearn.decomposition),
1348
SparseCoder (class in sklearn.decomposition), 1330
SparsePCA (class in sklearn.decomposition), 1325
SparseRandomProjection (class in
sklearn.random_projection), 1847
sparsify() (sklearn.linear_model.LogisticRegression
method), 1537
sparsify() (sklearn.linear_model.LogisticRegressionCV
method), 389
sparsify() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveClassifier
method), 1555
sparsify() (sklearn.linear_model.PassiveAggressiveRegressor
method), 1558
sparsify() (sklearn.linear_model.Perceptron method),
1562
sparsify() (sklearn.linear_model.SGDClassifier method),
1586
sparsify() (sklearn.linear_model.SGDRegressor method),
1592
sparsify() (sklearn.svm.LinearSVC method), 1867
spectral_clustering() (in module sklearn.cluster), 1168
spectral_embedding() (in module sklearn.manifold), 1621
SpectralBiclustering (class in sklearn.cluster.bicluster),
1169
SpectralClustering (class in sklearn.cluster), 1157
SpectralCoclustering (class in sklearn.cluster.bicluster),
1172
SpectralEmbedding (class in sklearn.manifold), 1614
split() (sklearn.model_selection.GroupKFold method),
1207
split() (sklearn.model_selection.GroupShuffleSplit
method), 1219
split() (sklearn.model_selection.KFold method), 1205
split() (sklearn.model_selection.LeaveOneGroupOut
method), 1210
split() (sklearn.model_selection.LeaveOneOut method),
1214
split() (sklearn.model_selection.LeavePGroupsOut
method), 1212
split() (sklearn.model_selection.LeavePOut method),
1215
split() (sklearn.model_selection.PredefinedSplit method),
1222
split() (sklearn.model_selection.ShuffleSplit method),
1217
split() (sklearn.model_selection.StratifiedKFold method),
1209
split() (sklearn.model_selection.StratifiedShuffleSplit
method), 1220
split() (sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit
method), 1223
staged_decision_function()
(sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier
method), 1358
staged_decision_function()
(sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier
method), 445
Index 2047scikit-learn user guide, Release 0.18.2
staged_decision_function()
(sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor
method), 452
staged_predict() (sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier
method), 1358
staged_predict() (sklearn.ensemble.AdaBoostRegressor
method), 1362
staged_predict() (sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier
method), 445
staged_predict() (sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor
method), 452
staged_predict_proba() (sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier
method), 1358
staged_predict_proba() (sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier
method), 445
staged_score() (sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier
method), 1359
staged_score() (sklearn.ensemble.AdaBoostRegressor
method), 1362
StandardScaler (class in sklearn.preprocessing), 1836
std_ (sklearn.preprocessing.StandardScaler attribute),
1838
StratifiedKFold (class in sklearn.cross_validation), 1940
StratifiedKFold (class in sklearn.model_selection), 1207
StratifiedShuffleSplit (class in sklearn.cross_validation),
1942
StratifiedShuffleSplit (class in sklearn.model_selection),
1219
Sum (class in sklearn.gaussian_process.kernels), 1455
SVC (class in sklearn.svm), 1857
SVR (class in sklearn.svm), 1872
T
TfidfTransformer (class in
sklearn.feature_extraction.text), 1405
TfidfVectorizer (class in sklearn.feature_extraction.text),
1408
TheilSenRegressor (class in sklearn.linear_model), 1593
theta (sklearn.gaussian_process.kernels.CompoundKernel
attribute), 1475
theta (sklearn.gaussian_process.kernels.ConstantKernel
attribute), 1461
theta (sklearn.gaussian_process.kernels.DotProduct attribute), 1472
theta (sklearn.gaussian_process.kernels.Exponentiation
attribute), 1459
theta (sklearn.gaussian_process.kernels.ExpSineSquared
attribute), 1470
theta (sklearn.gaussian_process.kernels.Kernel attribute),
1455
theta (sklearn.gaussian_process.kernels.Matern attribute),
1466
theta (sklearn.gaussian_process.kernels.PairwiseKernel
attribute), 1474
theta (sklearn.gaussian_process.kernels.Product attribute), 1458
theta (sklearn.gaussian_process.kernels.RationalQuadratic
attribute), 1468
theta (sklearn.gaussian_process.kernels.RBF attribute),
1464
theta (sklearn.gaussian_process.kernels.Sum attribute),
1456
theta (sklearn.gaussian_process.kernels.WhiteKernel attribute), 1462
TimeSeriesSplit (class in sklearn.model_selection), 1222
train_test_split() (in module sklearn.cross_validation),
1970
train_test_split() (in module sklearn.model_selection),
1224
transform (sklearn.pipeline.Pipeline attribute), 1804
transform() (sklearn.cluster.Birch method), 1140
transform() (sklearn.cluster.FeatureAgglomeration
method), 1147
transform() (sklearn.cluster.KMeans method), 1150
transform() (sklearn.cluster.MiniBatchKMeans method),
1154
transform() (sklearn.cross_decomposition.CCA method),
1799
transform() (sklearn.cross_decomposition.PLSCanonical
method), 1795
transform() (sklearn.cross_decomposition.PLSRegression
method), 1791
transform() (sklearn.cross_decomposition.PLSSVD
method), 1801
transform() (sklearn.decomposition.DictionaryLearning
method), 1335
transform() (sklearn.decomposition.FactorAnalysis
method), 1315
transform() (sklearn.decomposition.FastICA method),
1317
transform() (sklearn.decomposition.IncrementalPCA
method), 1304
transform() (sklearn.decomposition.KernelPCA method),
1312
transform() (sklearn.decomposition.LatentDirichletAllocation
method), 1342
transform() (sklearn.decomposition.MiniBatchDictionaryLearning
method), 1338
transform() (sklearn.decomposition.MiniBatchSparsePCA
method), 1329
transform() (sklearn.decomposition.NMF method), 1324
transform() (sklearn.decomposition.PCA method), 1300
transform() (sklearn.decomposition.ProjectedGradientNMF
method), 1309
transform() (sklearn.decomposition.RandomizedPCA
method), 1946
transform() (sklearn.decomposition.SparseCoder
method), 1332
2048 Indexscikit-learn user guide, Release 0.18.2
transform() (sklearn.decomposition.SparsePCA method),
1327
transform() (sklearn.decomposition.TruncatedSVD
method), 1320
transform() (sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis
method), 1497
transform() (sklearn.ensemble.ExtraTreesClassifier
method), 433
transform() (sklearn.ensemble.ExtraTreesRegressor
method), 438
transform() (sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier
method), 445
transform() (sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor
method), 452
transform() (sklearn.ensemble.RandomForestClassifier
method), 420
transform() (sklearn.ensemble.RandomForestRegressor
method), 426
transform() (sklearn.ensemble.RandomTreesEmbedding
method), 1376
transform() (sklearn.ensemble.VotingClassifier method),
1380
transform() (sklearn.feature_extraction.DictVectorizer
method), 1389
transform() (sklearn.feature_extraction.FeatureHasher
method), 1391
transform() (sklearn.feature_extraction.image.PatchExtractor
method), 1396
transform() (sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer
method), 1401
transform() (sklearn.feature_extraction.text.HashingVectorizer
method), 1405
transform() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfTransformer
method), 1407
transform() (sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer
method), 1412
transform() (sklearn.feature_selection.GenericUnivariateSelect
method), 1415
transform() (sklearn.feature_selection.RFE method),
1433
transform() (sklearn.feature_selection.RFECV method),
1437
transform() (sklearn.feature_selection.SelectFdr method),
1425
transform() (sklearn.feature_selection.SelectFpr method),
1423
transform() (sklearn.feature_selection.SelectFromModel
method), 1428
transform() (sklearn.feature_selection.SelectFwe
method), 1430
transform() (sklearn.feature_selection.SelectKBest
method), 1420
transform() (sklearn.feature_selection.SelectPercentile
method), 1418
transform() (sklearn.feature_selection.VarianceThreshold
method), 1439
transform() (sklearn.grid_search.GridSearchCV method),
1928
transform() (sklearn.grid_search.RandomizedSearchCV
method), 1932
transform() (sklearn.isotonic.IsotonicRegression
method), 1479
transform() (sklearn.kernel_approximation.AdditiveChi2Sampler
method), 1483
transform() (sklearn.kernel_approximation.Nystroem
method), 1485
transform() (sklearn.kernel_approximation.RBFSampler
method), 1487
transform() (sklearn.kernel_approximation.SkewedChi2Sampler
method), 1489
transform() (sklearn.lda.LDA method), 1918
transform() (sklearn.linear_model.LogisticRegression
method), 1538
transform() (sklearn.linear_model.LogisticRegressionCV
method), 389
transform() (sklearn.linear_model.Perceptron method),
1563
transform() (sklearn.linear_model.RandomizedLasso
method), 1567
transform() (sklearn.linear_model.RandomizedLogisticRegression
method), 1570
transform() (sklearn.linear_model.SGDClassifier
method), 1587
transform() (sklearn.linear_model.SGDRegressor
method), 1592
transform() (sklearn.manifold.Isomap method), 1611
transform() (sklearn.manifold.LocallyLinearEmbedding
method), 1608
transform() (sklearn.model_selection.GridSearchCV
method), 1232
transform() (sklearn.model_selection.RandomizedSearchCV
method), 1238
transform() (sklearn.neural_network.BernoulliRBM
method), 1773
transform() (sklearn.pipeline.FeatureUnion method),
1806
transform() (sklearn.preprocessing.Binarizer method),
1810
transform() (sklearn.preprocessing.Imputer method),
1814
transform() (sklearn.preprocessing.KernelCenterer
method), 1815
transform() (sklearn.preprocessing.LabelBinarizer
method), 1818
transform() (sklearn.preprocessing.LabelEncoder
method), 1820
transform() (sklearn.preprocessing.MaxAbsScaler
method), 1824
Index 2049scikit-learn user guide, Release 0.18.2
transform() (sklearn.preprocessing.MinMaxScaler
method), 1827
transform() (sklearn.preprocessing.MultiLabelBinarizer
method), 1822
transform() (sklearn.preprocessing.Normalizer method),
1828
transform() (sklearn.preprocessing.OneHotEncoder
method), 1831
transform() (sklearn.preprocessing.PolynomialFeatures
method), 1833
transform() (sklearn.preprocessing.RobustScaler
method), 1836
transform() (sklearn.preprocessing.StandardScaler
method), 1838
transform() (sklearn.random_projection.GaussianRandomProjection
method), 1847
transform() (sklearn.random_projection.SparseRandomProjection
method), 1849
transform() (sklearn.svm.LinearSVC method), 1867
transform() (sklearn.tree.DecisionTreeClassifier method),
1896
transform() (sklearn.tree.DecisionTreeRegressor
method), 1902
transform() (sklearn.tree.ExtraTreeClassifier method),
1906
transform() (sklearn.tree.ExtraTreeRegressor method),
1910
TransformerMixin (class in sklearn.base), 1132
TruncatedSVD (class in sklearn.decomposition), 1318
TSNE (class in sklearn.manifold), 1616
two_point_correlation() (sklearn.neighbors.BallTree
method), 1751
two_point_correlation() (sklearn.neighbors.KDTree
method), 1757
U
UndefinedMetricWarning (class in sklearn.exceptions),
1385
V
v_measure_score() (in module sklearn.metrics), 1669
validation_curve() (in module sklearn.learning_curve),
1963
validation_curve() (in module sklearn.model_selection),
1247
value_type (sklearn.gaussian_process.kernels.Hyperparameter
attribute), 1476
VarianceThreshold (class in sklearn.feature_selection),
1438
VBGMM (class in sklearn.mixture), 1956
VotingClassifier (class in sklearn.ensemble), 1377
W
ward_tree() (in module sklearn.cluster), 1163
WhiteKernel (class in sklearn.gaussian_process.kernels),
1461
X
X_ (sklearn.isotonic.IsotonicRegression attribute), 1478
Y
y_ (sklearn.isotonic.IsotonicRegression attribute), 1480
Z
zero_one_loss() (in module sklearn.metrics), 1649
كلمة سر فك الضغط : books-world.net
The Unzip Password : books-world.net

تحميل

يجب عليك التسجيل في الموقع لكي تتمكن من التحميل
تسجيل | تسجيل الدخول

التعليقات

اترك تعليقاً