Mastering SolidWorks

Mastering SolidWorks
اسم المؤلف
Matt Lombard
التاريخ
3 أغسطس 2019
المشاهدات
599
التقييم
Loading...

Mastering SolidWorks
Matt Lombard
Contents
Introduction xxxiii
Part I • Introducing SolidWorks Basics 1
Chapter 1 • Introducing SolidWorks 3
Installing SolidWorks for the First Time 3
Starting SolidWorks for the First Time 6
Examining the SolidWorks License Agreement 6
Using the Help Menu 6
Creating a New Document 8
Identifying SolidWorks Documents 9
Saving Your Setup 11
Using Templates 12
Understanding Feature-Based Modeling 15
Understanding History-Based Modeling 16
Sketching with Parametrics 19
Understanding Design Intent 21
Editing Design Intent 21
Choosing Sketch Relations 22
Selecting Display/Delete Relations 22
Using Suppressed Sketch Relations 23
Working with Associativity 24
The Bottom Line 24
Chapter 2 • Navigating the SolidWorks Interface 25
Identifying Elements of the SolidWorks Interface 25
Using the CommandManager and Toolbars 25
Controlling Menus 37
Changing Cursors 38
Working with Models in the FeatureManager and PropertyManager Windows 38
Getting Around the Task Pane 43
Getting Familiar with the Status Bar 45
Using SolidWorks Search 46
Making the Interface Work for You 47
Customizing Colors 47
Customizing Strategies 49
Working with Multiple Document Windows 55
The Bottom Line 59xII | Contents
Chapter 3 • Working with Sketches and Reference Geometry 61
Creating a New Part 61
Creating a Sketch 62
Identifying Sketch Entities 64
Using the Sketch Toolbar 64
Driving Sketches with Smart Dimensions 83
Using Tools on the Dimensions/Relations Toolbar 86
Inferencing in Sketch 89
Exploring Sketch Settings 90
Using Sketch Blocks 92
Working with Reference Geometry 93
Creating Planes 93
Working with Axes 94
Using Coordinate Systems 94
Using Points as Reference Geometry 96
Sketching with Touch Interface 96
Tutorial: Learning to Use Sketch Relations 98
Tutorial: Using Blocks and Belts 102
Tutorial: Creating Reference Geometry 105
The Bottom Line 109
Chapter 4 • Creating Simple Parts and Drawings 111
Discovering Design Intent 111
Using Symmetry 112
Determining Primary or Functional Features 112
Predicting Change 112
Creating a Simple Part 113
Deciding Where to Start 113
Building in Symmetry 116
Making It Solid 117
Using Instant 3D 122
Making the First Extrude Feature 123
Creating a Simple Assembly 125
Creating the Assembly 126
Populating the Assembly 126
Examining Mates 127
Creating a Simple Drawing 128
Tutorial: Creating a Simple Part 128
Tutorial: Making a Simple Drawing 137
The Bottom Line 142
Chapter 5 • Using Visualization Techniques 143
Manipulating the View 143
Using Arrow Keys 144
Using the Middle Mouse Button 144
Using Mouse Gestures 145Contents | xIII
Using the View Toolbar 146
Adding Scrollbars and Splitters 147
Using the Magnifying Glass 148
Clicking the Triad Axes 148
Using the View Tools 149
Zebra Stripes and Curvature 153
View Orientation 154
Annotation Views 156
Using the DisplayManager 157
Applying Appearances 157
Using Decals 165
Using Scenes, Lights, and Cameras 166
The Display Pane 173
Applying Color Automatically to Features 174
Using Edge Display Settings 174
Tutorial: Applying Visualization Techniques 175
The Bottom Line 179
Part II • Building Intelligence into Your Parts 181
Chapter 6 • Getting More from Your Sketches 183
Editing Sketch Relations 183
Using Display/Delete Relations 184
Using Replace Entity 186
Using SketchXpert 188
Getting More from Dimensions 189
Dimensioning from Centerlines 189
Sketching with Numeric Input 189
Working with Sketch Entities 189
Moving, Rotating, Copying, and Scaling Entities 190
Modifying a Sketch 191
Copying and Pasting Sketch Entities 192
Dragging Entities 192
Creating a Derived Sketch 193
Using Sketch Pictures 193
Using Three Views 195
Compensating for Perspective 196
Estimating Sharp Edges 196
Using Auto Trace 196
Using Stick Fonts 196
Using Sketch Text 196
Using Colors and Line Styles with Sketches 198
Working in Color Display Mode 198
Assigning Line Color 198
Using the Edit Sketch or Curve Color Tool 198
Assigning Line Thickness and Line Style 198xIV | Contents
Using Other Sketch Tools 199
Working with RapidSketch 199
Adding Sensors 199
Using Metadata for Sketches 200
Creating Construction Geometry 201
Sketching in 3D 201
Navigating in Space 201
Exploring Sketch Relations in 3D Sketches 202
Using Planes in Space 203
Using Planar Path Segments 204
Defining Dimensions 204
Using 3D Sketch Summary 204
Tutorial: Editing and Copying 204
Tutorial: Controlling Pictures, Text, Colors, and Styles 208
Tutorial: Using Metadata 211
Tutorial: Sketching Calculator 212
The Bottom Line 214
Chapter 7 • Modeling with Primary Features 217
Identifying When to Use Which Tool 217
Using the Extrude Feature 217
Understanding Instant 3D 221
Working with the Revolve Feature 222
Introducing Loft, Boundary, and Sweep 223
Controlling Sweep Features 227
Understanding Fillet Types 231
Creating a Constant-Size Fillet 233
Creating Variable-Radius Fillets 243
Using Face Fillets 246
Applying a Full Round Fillet 250
Building a Setback Fillet 251
Using Chamfers 253
Creating Asymmetrical Chamfers 254
Switching Between Fillet and Chamfer Features 255
Tutorial: Bracket Casting 256
The Bottom Line 260
Chapter 8 • Selecting Secondary Features 261
Creating Curve Features 261
Manipulating Curves 262
Working with Helix Curve Features 262
Creating Projected Curves 264
Using the Curve Through XYZ Points Feature 265
Using the Curve Through Reference Points Feature 266
Putting Together a Composite Curve 266
Using Split Lines 267
Using the Equation-Driven Curve 267Contents | xV
Selecting a Specialty Feature 267
Using Scale 268
Using the Dome Feature 269
Using the Wrap Feature 271
Using the Flex Feature 273
Applying the Deform Feature 275
Using the Indent Feature 277
Using Intersect 279
Tutorial: Creating a Wire-Formed Part 280
The Bottom Line 282
Chapter 9 • Patterning and Mirroring 283
Patterning in a Sketch 283
Debunking More Sketch Myths 286
Patterning a Sketch 287
Mirroring in a Sketch 289
Using Mirror Entities 289
Using Dynamic Mirror 290
Using Symmetry Sketch Relation 291
Using Mirroring in 3D Sketches 291
Working with 3D Patterns 291
Exploring the Geometry Pattern Option 292
Patterning Bodies 293
Patterning Faces 294
Patterning Fillets 295
Understanding Pattern Types 295
Using the Linear Pattern 296
Using the Circular Pattern 299
Using a Curve-Driven Pattern 300
Using a Sketch-Driven Pattern 302
Using a Table-Driven Pattern 302
Using the Fill Pattern 303
Using a Variable Pattern 304
Cosmetic Patterns 307
Mirroring 3D Solids 308
Mirroring Bodies 308
Mirroring Features 309
Mirroring Entire Parts 309
Tutorial: Creating a Circular Pattern 310
Tutorial: Mirroring Features 311
Tutorial: Applying a Cosmetic Pattern 313
The Bottom Line 314
Chapter 10 • Using Equations 317
Understanding Equations 317
Creating Equations 318
Using Driven Dimensions 323
Using Equation Tricks 325xVI | Contents
Using Global Variables 326
Using the Modify Box 327
Using Expressions 329
Controlling Suppression States of Features 329
Linking to External Equations 330
Tutorial: Using Equations 330
The Bottom Line 333
Chapter 11 • Working with Part Configurations 335
Controlling Items with Configurations 336
Finding Configurations 336
Deleting Configs 337
Sorting Configs 338
Activating Configurations 339
Creating Configurations 340
Using the Modify Configurations Dialog Box 344
Using Custom Property Managers 346
Using Derived Configurations 347
Understanding How File Size Affects Speed 348
Controlling Dimensions 350
Controlling Suppression 350
Controlling Custom Properties 351
Controlling Sketch Relations 352
Controlling Sketch Planes 353
Controlling Configurations of Inserted Parts 354
Using Library Features 355
Using Design Tables 355
Identifying What Can Be Driven by a Design Table 356
Creating a Simple Design Table 357
Editing Design Table Settings 362
Editing the Design Table 364
Using the Configuration Publisher 364
Tutorial: Working with Configurations and Design Tables 365
The Bottom Line 368
Chapter 12 • Editing, Evaluating, and Troubleshooting 371
Using Rollback 371
Using the Rollback Bar 372
Using Other Rollback Techniques 376
Using Part Reviewer 377
Reordering Features 378
Reordering Folders 379
Using the Flyout and Detachable FeatureManagers 380
Displaying the FeatureManager and PropertyManager 381
Following Selection Breadcrumbs 381
Summarizing Part Modeling Best Practices 383Contents | xVII
Using Design for Change 385
Keeping Track of References 386
Visualizing Horizontal Modeling 386
Understanding Resilient Modeling 386
Using Skeleton Sketches 387
Using Evaluation Techniques 387
Using Verification On Rebuild 388
Using the Check Tool 389
Evaluating Geometry with Reflective Techniques 390
Troubleshooting Errors 397
Interpreting Rebuild Errors 397
Identifying Common Errors 398
Dismissing Errors 400
Using SolidWorks RX and Performance Benchmark 401
Tutorial: Utilizing Editing and Evaluation Techniques 406
The Bottom Line 412
Part III • Working with Assemblies 413
Chapter 13 • Building Efficient Assemblies 415
Understanding the Purpose of Assemblies 415
Identifying Types of Assemblies 416
Creating an Alternative to Multiple Assemblies 422
Identifying the Elements of an Assembly 423
Working with Assembly Equations 424
Using an Assembly Layout Sketch 426
Working with Virtual Components 428
Creating Assembly Reference Geometry 428
Comparing History-Based and Non-History-Based Portions of
the Assembly Tree 428
Understanding Parts and Subassemblies 429
Organizing Mates 429
Applying Assembly Features 430
Using Component Patterns and Mirror Components 432
Using SpeedPaks 432
Using Ghosts 432
Sharing Self-Contained Data 433
Using SpeedPaks with Drawings 433
Using Subassemblies 433
Creating Subassemblies from Existing Parts 434
Organizing for Performance 435
Organizing for the Bill of Materials 436
Grouping Subassemblies by Relative Motion 437
Organizing Groups of Purchased Components 437
Depicting an Assembly Process 437
Patterning Considerations 438xVIII | Contents
Using Folders 438
Creating Folders in the FeatureManager 439
Reordering Items in the Tree 439
Working with Tree Display Options 440
Showing Feature Names and Descriptions 440
Showing Component and Config Names and Descriptions 440
Using Component Reference per Instance 441
Viewing Features, Mates, and Dependencies 442
Tutorial: Arranging Assemblies 443
Tutorial: Managing the FeatureManager 446
The Bottom Line 447
Chapter 14 • Getting More from Mates 449
Applying Mates 449
Mating Through the Mate PropertyManager 450
Taking Advantage of SmartMates 454
Using the Component Preview Window 457
Using Copy With Mates 457
Mating with Macros 458
Mating for Motion 459
Analyzing Degree of Freedom 459
Setting Up Successful Motion 460
Using Reference Entities 462
Working with Advanced and Mechanical Mate Types 462
Profile Center Mate 463
Symmetric Mate 463
Cam Mate 464
Width Mate 465
Gear Mate 466
Rack and Pinion Mate 466
Limit Mates 466
Screw Mate 468
Path Mate 468
Linear Coupler Mate 470
Hinge Mate 470
Belt/Chain 470
Editing and Troubleshooting 471
Editing Existing Mates 471
Troubleshooting Assembly Mates 473
Troubleshooting Warnings and Errors 474
Examining Mate Options 474
Reviewing Mate Best Practices 475
Tutorial: Mating for Success 477
The Bottom Line 480Contents | xIx
Chapter 15 • Patterning and Mirroring Components 483
Component Patterns 483
Using Local Component Patterns 484
Creating Local Pattern References 484
Using Mirror Components 486
Using Feature-Driven Component Patterns 491
Creating a Chain Pattern 492
Understanding Other Pattern Options 494
Tutorial: Creating Component Patterns 495
The Bottom Line 497
Chapter 16 • Working with Assembly Sketches and Layouts 499
Looking at the Techniques 499
Using the Assembly Layout Sketch 500
Using Master Model 504
Using the Layout Feature 505
Using the Layout Workflow 505
Working with Virtual Components 506
Balancing Advantages and Limitations 507
Tutorial: Working with a Layout 507
The Bottom Line 513
Chapter 17 • Using Assembly Tools 515
Placing Parts without Mates 515
Using the Move Component Options 516
Using the For Positioning Only Option 519
Building Parts in Place 520
Using Proximity Tools 520
Using Interference Detection 521
Using Clearance Verification 523
Using Dynamic Clearance 524
Using Collision Detection 525
Using Physical Dynamics 526
Using Sensors 526
Selecting Components 528
Selecting with a Volume 529
Selecting Suppressed Components 530
Selecting Hidden Components 530
Selecting Subassemblies 530
Selecting Parts Mated to Another Part 530
Selecting Identical Components 530
Selecting Internal Components 530
Selecting Toolbox Parts 530
Using the Advanced Select Options 531
Selecting by Size 532xx | Contents
Reading Assembly Performance Evaluation Results 532
Using Defeature 533
Using the Hole Alignment Tool 534
The Bottom Line 535
Chapter 18 • Using Libraries, Assembly Features, and Hole Wizard 537
Using Library Features 537
Getting Started with Library Features 538
Applying the Library Feature Interface 538
Exploring Other Design Library Functions 541
Creating Library Features 543
Creating a Library Feature 544
Creating a Library Feature from an Existing Part 549
Adding Folders to the Library 550
Locating Dimensions and Internal Dimensions 550
Creating Assembly Cuts 551
Using the Feature Scope 552
Propagating Features to Parts 553
Making Fillets and Chamfers in Assemblies 554
Using the Hole Wizard 555
Using the Hole Series 556
Creating Weld Beads 558
Working with Envelopes 560
Understanding Smart Components 562
Using Smart Components 563
Getting Started with a Simple Smart Component 563
Auto-Sizing Smart Components 566
Making Smart Components 568
Getting Started with a Simple Smart Component 568
Creating an Auto-Sizing Smart Component 570
Managing Files with Smart Components 574
Editing Smart Components 575
Tutorial: Working with Smart Components 576
Tutorial: Working with Library Features 579
The Bottom Line 586
Chapter 19 • Controlling Assembly Configurations
and Display States 589
Using Display States 589
Controlling Display States and Configurations 590
Using Display States with Drawings 592
Using Part Display States in Parts 592
Understanding Assembly Configurations 592
Applying Configurations for Performance 592
Using Configurations for Positions 596
Applying Configurations for Product Variations 598
Using Design Tables for Assembly Configurations 599Contents | xxI
Working with Modify Configurations and the Configuration Publisher 599
Looking at Assembly Configuration Dos and Don’ts 600
Tutorial: Working with Assembly Configurations 600
The Bottom Line 604
Chapter 20 • Modeling in Context 605
Understanding In-Context Modeling 605
Working Through a Simple In-Context Example 606
Weighing the Advantages of In-Context Modeling 613
Anticipating Problems with In-Context Modeling 613
Identifying Alternatives to In-Context Modeling 614
Dealing with the Practical Details of In-Context Modeling 615
Understanding the In-Context Process 616
Looking at In-Context Best Practices 624
Using Other Types of External References 630
Working with Split Parts 631
Using Mirror Parts 631
Tutorial: Working In-Context 631
The Bottom Line 635
Chapter 21 • Editing, Evaluating, and Troubleshooting Assemblies 637
Working with Mates 637
Listing Mates in the Mates Folder 637
Listing Mates Under the Component 639
Displaying Mates Instead of Features 639
Working with the View Mates Tool 640
Using the View Mate Errors Window 641
Using the MateXpert 641
Editing Mates 642
Editing File Management Issues 645
Using Save Options and Pack And Go 645
Replacing Components 647
Forming and Dissolving Subassemblies 649
Evaluating Assemblies 651
Using the Performance Evaluation Tool 651
Identifying FeatureManager Symbols 652
Using the Isolate Function 653
Using Reload 653
The Bottom Line 654
Chapter 22 • Working with Large Scale Design 657
Using Large Design Review 657
Updating Large Design Review 660
Resolving Components 660
Taking Snapshots 660
Creating a Walk-Through 661xxII | Contents
Creating a GridSystem 663
Starting the GridSystem Feature 664
Creating the Sketch 664
Using the GridSystem PropertyManager 665
Understanding the GridSystem Output 665
Viewing the Grid Components 666
Transferring Data with the IFC File Type 667
The Bottom Line 668
Chapter 23 • Animating with the MotionManager 669
Familiarizing Yourself with the MotionManager 670
Understanding the Terminology 670
Driving an Animation 671
Planning an Animation 672
Identifying Elements of the MotionManager 673
Using Display Options 673
Using the MotionManager Interface 673
Formatting Output 673
Using the Animation Wizard 674
Creating a Rotating Animation 674
Creating an Exploded View Animation 677
Animating an Assembly 678
Animating the View 683
Driving the View with Key Points 684
Using Paths to Control Cameras 688
Animating with Key Points 691
Getting Started 691
Using the Timebar with Key Points 692
Copying and Mirroring Motion 693
Adjusting the Speed of Actions 693
Outputting the Animation 694
Animating with Basic Motion 696
Using Gravity and Contact 696
Using Motors and Springs 697
Animating a Chain and a Spring Using Motors 698
Using the Mate Controller 700
The Bottom Line 702
Part IV • Creating Drawings 703
Chapter 24 • Automating Drawings: The Basics 705
Comparing Templates and Formats 705
Changing Existing Templates 705
Maintaining Different Templates or Formats 706
Creating Custom Drafting Standards 706Contents | xxIII
Creating Drawing Formats 707
Customizing an Existing Format 708
Using Custom Properties 710
Using the Title Block Function 715
Creating a Format from an Imported DWG/DXF file 716
Saving the Format 718
Using Second Sheet Formats 718
Creating Drawing Templates 720
Using Predefined Views in Drawing Templates 720
Using Styles and Blocks in Templates 724
Using Custom Properties in Templates 725
Saving a Template 725
Creating Blocks 725
The Bottom Line 726
Chapter 25 • Working with Drawing Views 727
Creating Common View Types 727
Using the View Palette 727
Using Model Views 728
Using the Projected View 732
Using Standard 3 View 733
Using Detail View 734
Working with Section Views 736
Creating Other View Types 740
Using a Crop View 740
Using a Broken-Out Section View 740
Using a Break View 744
Using an Auxiliary View 745
Using an Alternate Position View 745
Using a Predefined View 747
Using an Empty View 747
Using a Saved View 747
Converting a Drawing View to a Sketch 748
Saving a View to DWG/DXF 748
Using a Relative View 748
Using the 3D Drawing View Mode 749
Changing View Orientation and Alignment 750
Using Display Options in Views 751
Using Display States 751
Using Display Styles 751
Working with Tangent Edge Display Options 753
Choosing View Quality Settings 755
Distinguishing Views from Sheets 756
Tutorial: Working with View Types, Settings, and Options 756
The Bottom Line 762xxIV | Contents
Chapter 26 • Using Annotations and Symbols 765
Using Notes 765
Setting Up a Workflow for Placing Notes 765
Utilizing Fonts 766
Using Text Boxes and Wrapping 766
Placing Notes and Leaders 769
Adding Styles 772
Using Format Painter 774
Linking Notes to Custom Properties 774
Hyperlinking Text 775
Adding Notes and Symbols 775
Using Blocks in Drawings 775
Inserting Blocks 775
Creating Blocks 778
Editing Blocks 779
Using Symbols 779
Using Symbols in Notes and Dimensions 779
Creating Custom Symbols 780
Using Center Marks and Centerlines 780
Tutorial: Using Annotations 782
The Bottom Line 784
Chapter 27 • Dimensioning and Tolerancing 787
Putting Dimensions on Drawings 787
Using Insert Model Items 787
Using Reference Dimensions 790
Understanding Dimension Options 795
Adding Tolerances 799
Changing Precision Values 801
Using Geometric Tolerancing Symbols 801
Using Dimension Styles 802
Aligning Dimensions and Annotations 802
Using the Alignment Tools 803
Inferencing Alignment and Grid Snapping 803
Using Dimension Palette Alignment Options 803
Arranging Dimensions Automatically 804
Tutorial: Working with Dimensions and Tolerances 805
The Bottom Line 808
Chapter 28 • Using Layers, Line Fonts, and Colors 809
Controlling Layers 809
Working with Layers in Imported 2D Data 809
Working with Layers on the Sheet Format 810
Adding Dimensions and Notes to Layers 811
Working with Components on Layers 811
Controlling Line Format 813Contents | xxV
Using the Line Format Settings 814
Setting the End Cap Style 814
Setting the Line Thickness 814
Setting the Line Style 815
Changing the Color Display Mode 815
Hiding and Showing Edges 815
Tutorial: Using Drawing Display Tools 816
The Bottom Line 818
Chapter 29 • Working with Tables and Drawings 821
Driving the Bill of Materials 821
Examining the SolidWorks Table-Based BOM 822
Retiring an Excel-Based BOM 829
Using Design Tables 830
Placing Hole Tables on Drawings 832
Using Revision Tables 834
Using General Tables 836
Working with Tables in Models 836
Tutorial: Using BOMs 837
Tutorial: Using Hole Tables 841
Tutorial: Using Revision Tables 843
The Bottom Line 844
Chapter 30 • Creating Assembly Drawings 845
Combining Parts and Assemblies on the Same Drawing 845
Dimensioning Assembly Features 845
Assigning the Document Driving the Custom Properties 846
Using Multi-Page Templates 847
Using Views with Special Assembly Functions 849
Using the Alternate Position View 849
Creating Views of an Exploded Assembly 850
Creating Section Views 855
Broken-Out Section View 858
Using Color in Assembly Drawing Views 860
Setting Up Drawings of Large Assemblies 861
Using Detached Drawings 861
Working with Lightweight Drawings 863
Using SpeedPak with Drawings 863
Using Draft Quality Views 865
Tutorial: Creating a Simple Assembly Drawing 866
The Bottom Line 869
Part V • Using Advanced and Specialized Techniques 871
Chapter 31 • Modeling Multibodies 873
Using Powerful Tools Effectively 874
Comparing Multibody Modeling with Assembly Modeling 874
Using Multibody Techniques Appropriately 875xxVI | Contents
Understanding Multibody Techniques 876
Using Simple Methods to Create Multiple Bodies 877
Creating Complex Shapes Across Bodies 879
Using Tool Bodies and Boolean Operations 881
Using Local Operations 885
Patterning 887
Simplifying Very Complex Parts 888
Bridging Between Solids 889
Modeling for Undetermined Manufacturing Methods 890
Applying the Feature Scope to Bodies 891
Managing Bodies with the Split Feature 892
Adding Bodies Using the Insert Part Feature 894
Using Intersect to Modify Bodies 896
Managing Bodies 897
Using Body Folders 897
Hiding or Showing Bodies 899
Deleting Bodies 901
Renaming Bodies 902
Tutorials: Working with Multibodies 902
Merging and Local Operations 902
Splitting and Patterning Bodies 903
The Bottom Line 906
Chapter 32 • Working with Surfaces 907
Introducing Surfaces 907
Understanding Surfacing Terminology 908
Exploring the Knit Function 908
Using the Trim Function 908
Using the Untrim Function 909
Hybrid Modeling 909
Understanding Non-Uniform Rational B Spline 910
Using Developable Surfaces 910
Using Ruled Surfaces 911
Defining Gaussian Curvature 911
Surfacing Tools 911
Using the Extruded Surface 911
Using Boundary Surface 913
Using the Offset Surface 914
Using Radiate Surface 915
Using Knit Surface 917
Using Thicken Surface 918
Using Planar Surface 918
Using Extend Surface 918
Using Trim Surface 919
Using Fill Surface 920
Using MidSurface 922Contents | xxVII
Using Replace Face 923
Using Ruled Surface 924
Using Intersect 925
Tutorial: Working with Surfaces 926
Using Cut With Surface 926
Using Offset Surface 927
Using Fill Surface Blend 929
The Bottom Line 933
Chapter 33 • Employing Master Model Techniques 935
Master Model Tools and Techniques 935
Using Pull Functions 937
Understanding the Insert Part Feature 937
Understanding the Insert Into New Part Feature 940
Using Push Functions 940
Working with the Split Feature 941
Working with the Save Bodies Feature 942
Tutorial: Working with Master Model Techniques 943
The Bottom Line 947
Chapter 34 • Using SolidWorks Sheet Metal Tools 949
Using the Base Flange Features 949
Using the Base Flange/Tab Feature 950
Using the Sheet Metal Feature 951
Using the Flat Pattern Feature 957
Using the Edge Flange Feature 959
Using the Miter Flange Feature 963
Using the Hem Feature 964
Using the Jog Feature 965
Using the Sketched Bend Feature 967
Using the Closed Corner Feature 967
Using the Corner Relief Feature 970
Mirroring and Patterning in Sheet Metal 971
Forming Tool Feature 973
Using the Lofted Bends Feature 977
Using the Unfold and Fold Features 978
Using the Swept Flange Feature 979
Using the Gusset Feature 981
Using the Tab and Slot Feature 981
Making Sheet Metal Parts from Generic Models 983
Using the Normal Cut Feature 984
Using the Rip Feature 986
Using the Sheet Metal Feature 987
Using the Flatten Bends Feature 987
Using the Process Bends Feature 987
Using the No Bends Feature 988xxVIII | Contents
Using the Flat Pattern Feature 988
Using the Convert To Sheet Metal Feature 988
Using Other Methods 989
Working with Imported Geometry 989
Making Rolled Conical Parts 990
Mixing Methods 990
Using Multibody Techniques with Sheet Metal 991
Using Insert Part 991
Using Multiple Base Flanges 992
Tutorial: Working with the Insert Bends Method for Sheet Metal Parts 992
Tutorial: Using the Base Flange Sheet Metal Method 995
The Bottom Line 999
Chapter 35 • Creating Sheet Metal Drawings 1005
Making Sheet Metal Drawings 1005
Getting the Flat Pattern 1006
Understanding Flat Patterns and Configurations 1007
Showing Bend Lines and Bend Notes 1008
Showing the Bounding Box for the Flat Pattern 1010
Showing Bend Areas on the Part 1010
Making Drawings of Multibody Sheet Metal Parts 1012
Displaying Bodies on the Sheet Metal Drawing 1012
Using a Cut List in a Sheet Metal Part 1013
Managing Cut List Properties 1013
Placing the Cut List on the Drawing 1014
Saving a Cut List Template 1015
The Bottom Line 1015
Chapter 36 • Creating Weldments and Weldment Drawings 1017
Sketching in 3D 1017
Navigating in 3D Space 1018
Understanding Sketch Relations in 3D Sketches 1019
Creating Planes in Space 1020
Limiting Path Segments 1021
Using Dimensions in 3D Sketches 1021
Using the Weldment Tools 1022
Using the Weldment Feature 1022
Introducing the Structural Member Feature 1023
Using the Trim/Extend Feature 1029
Using the End Cap Feature 1030
Working with the Gusset Feature 1030
Using Nonstructural Components 1032
Using Sub-Weldments 1032
Working with Cut Lists 1033
Using Cut-List Properties 1034
Excluding and Reordering Cut-List Items 1034
Using Weld Beads and Fillet Beads in Weldments and Assemblies 1036Contents | xxIx
Creating Weldment Drawings 1038
Tutorial: Working with Weldments 1040
The Bottom Line 1046
Chapter 37 • Using Imported Geometry and Direct-Editing
Techniques 1049
Understanding the Basics of Imported Geometry 1049
Using SolidWorks 3D Interconnect 1051
Gaining Experience with Imports 1052
Handling Import Errors 1057
Converting Point Cloud Data 1060
Understanding the Traditional Role of Direct Editing Tools 1060
Understanding the Strengths and Limitations of Direct
Editing Tools in SolidWorks 1061
Using SolidWorks Direct Editing Tools 1062
Using Move Face 1063
Combining Direct Editing with History 1064
Combining Direct Editing with Imported Geometry 1067
Tutorial: Importing and Repairing Solid Geometry 1067
Tutorial: Flex and Freeform 1069
The Bottom Line 1072
Chapter 38 • Using Plastic Features 1073
Using Plastic Features 1073
Using the Mounting Boss 1074
Using the Snap Hook and Snap Hook Groove 1076
Using Lip/Groove 1078
Using the Rib Feature 1079
Using Draft 1083
Using Indent 1087
Working with Shell 1088
Using the Vent Feature 1091
Using Plastic Evaluation Tools 1093
Using Draft Analysis 1094
Using Thickness Analysis 1098
Undercut Analysis 1100
Understanding the Undercut Analysis Workflow 1101
The Bottom Line 1102
Chapter 39 • Using Mold Tools 1107
Working with the Mold Tools Process 1107
Preparing the Plastic Part for Mold Tools 1109
Inserting Mold Folders 1111
Parting Lines 1113
Initiating the Shut-Off Surfaces 1115
Parting Surface 1117
Tooling Split 1119xxx | Contents
Using the Core Feature 1121
Working Manually with Mold Tools 1122
Passing Shut-Offs 1122
Creating Nonplanar Parting Surfaces 1123
The Bottom Line 1124
Appendixes 1127
Appendix A • The Bottom Line 1127
Chapter 1: Introducing SolidWorks 1127
Chapter 2: Navigating the SolidWorks Interface 1127
Chapter 3: Working with Sketches and Reference Geometry 1128
Chapter 4: Creating Simple Parts and Drawings 1129
Chapter 5: Using Visualization Techniques 1130
Chapter 6: Getting More from Your Sketches 1130
Chapter 7: Modeling with Primary Features 1131
Chapter 8: Selecting Secondary Features 1132
Chapter 9: Patterning and Mirroring 1133
Chapter 10: Using Equations 1134
Chapter 11: Working with Part Configurations 1135
Chapter 12: Editing, Evaluating, and Troubleshooting 1135
Chapter 13: Building Efficient Assemblies 1136
Chapter 14: Getting More from Mates 1137
Chapter 15: Patterning and Mirroring Components 1138
Chapter 16: Working with Assembly Sketches and Layouts 1139
Chapter 17: Using Assembly Tools 1140
Chapter 18: Using Libraries, Assembly Features, and Hole Wizard 1141
Chapter 19: Controlling Assembly Configurations and Display States 1142
Chapter 20: Modeling in Context 1143
Chapter 21: Editing, Evaluating, and Troubleshooting Assemblies 1143
Chapter 22: Working with Large Scale Design 1144
Chapter 23: Animating with the MotionManager 1145
Chapter 24: Automating Drawings: The Basics 1145
Chapter 25: Working with Drawing Views 1146
Chapter 26: Using Annotations and Symbols 1147
Chapter 27: Dimensioning and Tolerancing 1148
Chapter 28: Using Layers, Line Fonts, and Colors 1149
Chapter 29: Working with Tables and Drawings 1150
Chapter 30: Creating Assembly Drawings 1150
Chapter 31: Modeling Multibodies 1151
Chapter 32: Working with Surfaces 1152
Chapter 33: Employing Master Model Techniques 1153
Chapter 34: Using SolidWorks Sheet Metal Tools 1155
Chapter 35: Creating Sheet Metal Drawings 1159
Chapter 36: Creating Weldments and Weldment Drawings 1160
Chapter 37: Using Imported Geometry and Direct-Editing Techniques 1161Contents | xxxI
Chapter 38: Using Plastic Features 1162
Chapter 39: Using Mold Tools 1165
Appendix B • Finding Help 1169
SolidWorks Help 1169
SolidWorks Web Help 1169
Contents 1170
Search 1170
SolidWorks Website 1170
Graphics Cards 1170
Customer Portal 1170
SolidWorks Forums 1171
Knowledge Base 1171
Software Downloads 1171
Release Notes 1171
What’s New 1172
Installation and Administration Guides 1172
CAD Admin Dashboard 1172
Online Forums 1172
Blogs 1172
Forums 1173
Appendix C • What’s on the Website 1175
System Requirements 1175
SolidWorks Versions 1175
Troubleshooting 1176
Customer Care 1176
Index
كلمة سر فك الضغط : books-world.net
The Unzip Password : books-world.net

تحميل

يجب عليك التسجيل في الموقع لكي تتمكن من التحميل
تسجيل | تسجيل الدخول

التعليقات

  1. لا شكر على واجب
   لاتنسى المساهمة معنا بعمل اللايك والشير للمنشورات والفيديوهات والإشتراك فى القناة
   https://www.youtube.com/channel/UCUzuTx6VgyCmKYpe0DYRT-Q
   وزيارة الموقع
   “http://www.books-world.net”
   والاشتراك في صفحة عالم الكتب على الفيس بوك
   https://www.facebook.com/booksworld.net
   والجروب على الفيس بوك
   https://www.facebook.com/groups/2246894752230285/
   https://www.facebook.com/groups/DEABS2010/
   و قناتنا على التيليجرام
   https://t.me/Eng2010Com

اترك تعليقاً