Edgecam – Wieloosiowe Toczenie CNC

Edgecam – Wieloosiowe Toczenie CNC
اسم المؤلف
Przemysław Kochan
التاريخ
27 يناير 2022
المشاهدات
554
التقييم
(لا توجد تقييمات)
Loading...

Edgecam – Wieloosiowe Toczenie CNC
Przemysław Kochan
EDGECAM – Multi-Axis CNC turning
Przemysław Kochan
TRESD
JSFP 11
Chapter 1, EDGECAM installation 2017 R1 EN 23
Software with CAD systems
EDGECAM CAD LINK
Accessories
Ecfreeware
CLS key
ProgramBW Groups
Chapter 2. EDGECAM WORKFLOW – first launch .. 41
Wiring program in the Student Edition version / Home mode
Starter panel – Edgecam Launcher
Menadzer machine tools – PostProcessor
Menadzer Holder
P6ffabine manager
Rebbki Report
Settings
Warehouse
Warehouse
Menadzer Reports
Technology assistant
Assistant set tools
Chapter 3. Economic environment – Edgecam Workflow
User Interface
Any user of the user interface
Fast access strip
Customize the ribbon?
.864 EDGECAM.Wylosowe CNC turning
Apps
Import theme
Export topic
File card
Colored configuration
System settings – lighting tolerance
Create a template
Set
Settings tab
Command panel
Transgression
Edit elements
Additional settings
Changing the appearance of icons
BOOK OF TEK SYSTEM
Rectangular views
Net
Conquer
Through the workspace
Browser
AutoCrying cards
View
Display options
Machine
Tool
Changing the orientation of the view
Mouse buttons
Keyboard shortcuts
Help
Chapter 4. EWS BRADE – EDGECAM WORKFLOW SOLIDS
User Interface
Any user of the user interface
Geometry card
View
Operation history
Modeling of the Turning Detail
Line
Vertical dimension
Dimension modification
Table of Contents 5
Horizontal line
Horizontal dimension
Turning sketch
Vertical dimension
Horizontal dimension
Sketch of sketch
TENA line
Dimensioning
Trim / Remove
Round
Chamfer
Structural line
WINDOWS
Symetric
Record and return to the Workflow Environment
Editing an EWS file
Creating a 3D model based on 2D flat documentation
2D Birds files
Modeling environment – EWS
Layer
Insert sketch
Structural line
WINDOWS
Rectangle
Reference plane
Gni
Round
Chic
Holes – threading
Recording and return to the Workflow Environment
Chapter 5. Preparing PFASKI 2D files for rolling machines
2D flat files
Hiding layers
Removing unnecessary elements
Showing layers
Cut
Edit Elements – Transfer of geometry to Inn ^ layers?
Change the name of layers
Moving the geometry of the element to zero
Edgecam. Multi-axis CNC turning
Creating layers .182
Polish
TWD Sequence?
A new turning sequence
Edition of the OBDBKI sequence
File record
Chapter 6. Magazine tool $ 199
Running the tool magazine
Protector technology
Setting the tool storage
Using the tool warehouse
Work in the tool magazine
Simplified window tools
Edition tools in the sequence of machines
Setting tools in tool holders
Chapter 7. Reading – Turning, 2D bird files
2D flat files
Defining work strategies
Turning strategies – Operations
Turning strategies – cycles
Stal cutting speed
Traffic of the tool – Fast movement
Cycle. Planning
Displaying messageDW in the form of a ribbon bar
Cycle Cycle
Upgrade Polfabryk
Correction of the size of the pdlfabric
Fighting cycle
Duration of machines
Cycle of grooves roughly
Growing cycle Profiles
Drilling cycle
Group according to tools
Roughing – coarse turning cycle
Bulking – Fighting cycle
Threading cycle
Cutting – cycle turning out
Table of content 7
Chapters. Simulation of machines
2D sand files
Swimmer
Lack of pdifair
Solitary simulator window
Standard strap
Simulator options
Belt view
Strądbki simulation from anywhere
Polyfaired record in the form of STL geometry
Inserting polish in the form of STL geometry
Generating NC code
OBDBKI Templates
Planning
Coarse
Turning off
Drilling
Bend
Exercises – Toll of turning – 2D sand files
Chapter 9. Target – Turning, Britow 3D files
Bryli 3D files – example 1
Displaying the 3D model geometry
Fit polish
Folder settings
Range of obrods
A new turning sequence
Automatic search for technological features
Editing Features
Deleting features
Macro launch

 • OBDBKI template
  Cycle. Planning
  Cycle Cycle
  Fighting cycle
  A cycle of grooves along
  Cycle Rowki WGLBBN
  Clothing templates
  Starting Macro – Template for machines
  A cycle of grooves along
  Edgecam. Veil Axle CNC turning
  Groove cycle WGT ^ BNIE
  Drilling cycle
  Roughing – coarse turning cycle
  Bulking – Balance cycle
  Cut
 • Fast and Work Movement
  Bryl files 3D – Example 2
  Positioning of Czg
  Changing the layer name
  Transfer of the model to Inn ^ layer
  Remove layers
  Creating a new layer
  Turning profile
 • Creating features
  Activation of the layer
  Add polfabry
  A new turning sequence
  Poniece
  Cycle profiles roughly
  Exercises
 • Turning Turning – Bryli 3D files
  Chapter 10. Target – Turning with Technologic Wave, Bryl files 3D
  Bryli 3D files – example 1
  Rotary cycle
  Spis tresd
  Wstfp 11
  Rozdziaf 1 , Instalacja Edgecam 2017 R1 PL 23
  Wspdlpraca z systemami CAD
  Edgecam CAD Link
  Dodatki
  ECFreeware
  Klucz CLS
  Grupy programbw
  Rozdziaf 2. Edgecam Workflow — pierwsze uruchomienie .. 41
  Wi^czenie programu w wersji Student Edition/Tryb Domowy
  Panel startowy— Edgecam Launcher
  Menadzer obrabiarki — Postprocesor
  Menadzer uchwytbw
  Menadzer P6ffabrykatu
  Raport obrbbki
  Ustawienia
  Magazyn
  Magazyn narzfdzi
  Menadzer raportow
  Asystent technologii
  Asystent zestawow narz^dzi
  Rozdziaf 3. Srodowisko pracy— Edgecam Workflow
  Interfejs uzytkownika
  Wyg4d interfejsu uzytkownika
  Pasek szybkiego dostfpu
  Dostosuj wst^zk?
  .864 Edgecam.Wieloosiowe toczenie CNC
  Aplikacje
  Importuj Temat
  Eksportuj Temat
  Karta Plik
  Konfiguracja kolordw
  Ustawienia systemu — tolerancja wy£wietlania
  Utworz szablon
  Ustawszablon
  Karta Ustawienia
  Panel Polecenia
  PrzeksztaiC
  Edytuj elementy
  Dodatkowe opcje ustawieri
  Zmiana wygl^du ikon
  Pocz^tek ukladu wspolrz^dnych
  Widoki prostok^tne
  Siatka
  Przekrdj
  Podziat obszaru roboczego
  Przegl^darka
  Autoukrywanie kart w przeg4darce
  Widok
  Opcje wyswietlania
  Obrabiarka
  Narz?dzie
  Zmiana orientacji widoku
  Przyciski myszy
  Skroty klawiszowe
  Pomoc
  Rozdziat 4.Modelowanie bryfowe EWS — Edgecam Workflow Solids
  Interfejs uzytkownika
  Wyg4d interfejsu uzytkownika
  Karta Geometria
  Widok
  Historia operacji
  Modelowanie detalu tokarskiego
  Liniapionowa
  Wymiar pionowy
  Modyfikacja wymiaru
  Spis tresci 5
  Linia pozioma
  Wymiar poziomy
  Szkic tokarski
  Wymiarowanie pionowe
  Wymiarowanie poziome
  Przewymiarowanie szkicu
  Linia pod k^tena
  Wymiarowanie pod k^tem
  Przytnij/Usun
  Zaokr^glenie
  Fazowanie
  Linia konstrukcyjna
  Wyc4gni?cie obrotowe
  Symetrycznie
  Zapis i powrot do srodowiska Workflow
  Edycja pliku EWS
  Tworzenie modelu 3D na podstawie dokumentacji plaskiej 2D
  Pliki ptaskie 2D
  Srodowisko modelowania — EWS
  Warstwy
  Wstaw szkic
  Linia konstrukcyjna
  Wyc4gni?cie obrotowe
  Prostok^t
  Plaszczyzna odniesienia
  Wyci^gnifcie
  Zaokr^glenie
  Szyk kolowy
  Otwory — Gwintowanie
  Zapis i powrdt do srodowiska Workflow
  Rozdziat 5.Przygotowanie plikow pfaskich 2D do obrobki toczenia
  Pliki plaskie 2D
  Ukrywanie warstw
  Usuni?cie niepotrzebnych elementow
  Pokazywanie warstw
  Przytnij
  Edytuj elementy — przeniesienie geometrii na inn^ warstw?
  Zmiana nazwy warstw
  Przeniesienie geometrii elementu do ZERA
  Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC
  Tworzenie warstw .182
  Polfabrykat
  Twdrz sekwencj?
  Nowa sekwencja toczenia
  Edycja sekwencji obrdbki
  Zapis pliku
  Rozdziat 6. Magazyn narz$dzi 199
  Uruchomienie Magazynu narz^dzi
  Wybdr technologii
  Ustawienie Magazynu narzfdzi
  Korzystanie z Magazynu narz^dzi
  Praca w Magazynie narz^dzi
  Uproszczone okno narz^dzia
  Edycja narz^dzia w sekwencji obrobki
  Ustawienie narz^dzi w oprawkach narz^dziowych
  Rozdziat 7. Obrobka — toczenie, pliki ptaskie 2D
  Pliki plaskie 2D
  Definiowanie strategii obrobczych
  Strategie toczenia — Operacje
  Strategie toczenia — Cykle
  Stala szybkosc skrawania
  Ruch narzf dzia — ruch Szybki
  Cykl Planowanie
  Wyswietlanie komunikatdw w postaci paska wst^gowego
  Cykl Toczenie Zgrubne
  Uaktualnij Polfabrykat
  Korekta wielkosci pdlfabrykatu
  Cykl Toczenie wykanczaj^ce
  Czas trwania obrobki
  Cykl Rowki zgrubnie
  Cykl Rowki profile
  Cykl Wiercenie
  Grupuj wedlug narz^dzi
  Wytaczanie zgrubne — cykl Toczenie Zgrubne
  Wytaczanie wykanczaj^ce — cykl Toczenie wykanczaj^ce
  Cykl Gwintowanie
  Przecinanie — cykl Toczenie wykariczaj^ce
  Spis tresci 7
  RozdzialS. Symulacja obrobki
  Pliki piaskie 2D
  Symulator obr6bki
  Brak Pdifabrykatu
  Okno symulatora obrobki
  Pasek Standard
  Opcje symulatora
  Pasek Widok
  Symulacja obrdbki od dowolnego miejsca
  Zapis polfabrykatu w postaci geometrii STL
  Wstawianie polfabrykatu w postaci geometrii STL
  Generowanie kodu NC
  Szablony obrdbki
  Planowanie
  Toczenie zgrubne
  Toczenie wykariczaj^ce
  Wiercenie
  Wytaczanie
  Cwiczenia — obrobka toczenie — pliki piaskie 2D
  Rozdziat 9. Obrobka — toczenie, pliki brytowe 3D
  Pliki brylowe 3D — przyklad 1
  Wyswietlanie geometrii modelu 3D
  Dopasuj polfabrykat
  Przegl^darka Ustawienia
  Zakres obrdbki
  Nowa sekwencja toczenia
  Automatyczne wyszukiwanie cech technologicznych
  Edycja cechy
  Usuwanie cechy
  Uruchomienie makra
  — Szablonu obrdbki
  Cykl Planowanie
  Cykl Toczenie Zgrubne
  Cykl Toczenie wykanczaj^ce
  Cykl Rowki wzdluznie
  Cykl Rowki wglfbnie
  Szablony obrobki
  Uruchomienie makra — Szablonu obrobki
  Cykl Rowki wzdluznie
  Edgecam.Wieloosiowe toczenie CNC
  Cykl Rowki wgt^bnie
  Cykl Wiercenie
  Wytaczanie zgrubne — cykl Toczenie Zgrubne
  Wytaczanie wykariczaj^ce — cykl Toczenie wykanczaj^ce
  Przecinanie
  — Ruch szybki i Ruch roboczy
  Pliki brylowe 3D — przyklad 2
  Pozycjonowanie czgsci
  Zmiana nazwy warstwy
  Przeniesienie modelu na inn^ warstwf
  Usunifcie warstwy
  Tworzenie nowej warstwy
  Profil tokarski
  — tworzenie cechy
  Uaktywnienie warstwy
  Dodaj polfabrykat
  Nowa sekwencja toczenia
  Ruch konika
  Cykl Profile zgrubnie
  Cwiczenia
  — obrobka toczenie — pliki brylowe 3D
  Rozdziaf 10. Obrobka — toczenie z technologic Wave, pliki brylowe 3D
  Pliki brylowe 3D — przyklad 1
  Cykl Zgrubne toczenie Wave — rowek promieniowy
  Pliki brylowe 3D — przyklad 2
  Cykl Zgrubne toczenie Wave — rowek czolowy
  Cwiczenia — toczenie z technologic Wave — pliki brylowe 3D
  Asocjatywnosc CAD/CAM, pliki brylowe 3D
  Pliki brylowe 3D — przyklad
  Zmiana modelu bryly— aktualizacja
  Aktualizacja sciezek obrdbki
  Tablicaplanowania
  Pliki brylowe 3D — obrobka automatyczna
  Pozycjonowanie czfSci
  Dopasuj polfabrykat
  Przeksztalc — Przesuri
  Nowa sekwencja toczenia
  Automatyczne wyszukiwanie cech technologicznych
  Opcje tablicy planowania — Opcje strategii
  Plan obrobki
  Podswietlanie instrukcji dotycz^cej cechy technologicznej
  Opcje modyfikacji instrukcji
  Spis tresci 9,
  Usuwanie instrukcji .434
  Zmiana kolejnosci instrukcji
  Zastosuj strategic
  Cechy obrobki
  Pliki brytowe 3D — obrobka automatyczna
  Obrobka Zgrubna
  Obrobka Wykanczaj^ca
  Obie — obrobka Zgrubna i Wykanczaj^ca
  Obrobka rowka
  Obrbbka przecinanie
  Optymalizacja obr6bki
  Operacje
  Pliki brytowe 3D — operacje obrobcze
  Operacja Planowanie
  Operacja Toczenie Zgrubne
  Operacja Toczenie wykahczaj^ce (Profilowanie)
  Operacja Wiercenie (Otwory)
  Operacja Przecinanie
  Edycjaparametrbw operacji
  Wywolywanie operacji z przegl^darki Cechy
  Ustawienia operacji
  Rozdziat 11.Obrobka — toczenie z osiami CY,pliki brytowe 3D
  Pliki brytowe 3D — przyklad 1
  Automatyczne wyszukiwanie cech frezarskich
  Tryby pracy narzfdzi nap^dzanych w osiach CY
  Cykl Zgrubny
  Cykl Profilowanie
  Cykl Wiercenie
  Ruch K^towy
  Asocjatywnosc CAD/CAM, pliki brytowe 3D
  Pliki brytowe 3D — przyklad 2
  Zmiana modelu bryly — aktualizacja
  Aktualizacja sciezek obrobki
  Edycja Cechy — Bryly
  Cykl Zgrubny
  Cykl Profilowanie
  Pliki brytowe 3D — przyklad 3
  Cykl Zgrubny
  Cykl Profilowanie
  Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC
  Cykl Rowki wgl^bnie
  Cykl Wiercenie
  Wytaczanie zgrubne — cykl Toczenie Zgrubne
  Wytaczanie wykariczaj^ce — cykl Toczenie wykanczaj^ce
  Przecinanie
  — Ruch szybki i Ruch roboczy
  Pliki brylowe 3D — przyklad 2
  Pozycjonowanie cz^sci
  Zmiana nazwy warstwy
  Przeniesienie modelu na innc warstw?
  Usuni^cie warstwy
  Tworzenie nowej warstwy
  Profil tokarski
  — tworzenie cechy
  Uaktywnienie warstwy
  Dodaj polfabrykat
  Nowa sekwencja toczenia
  Ruch konika
  Cykl Profile zgrubnie
  Cwiczenia — obrdbka toczenie — pliki brylowe 3D
  RozdziatlO.Obrobka — toczenie z technologic Wave,pliki brylowe 3D
  Pliki brylowe 3D — przyklad 1
  Cykl Zgrubne toczenie Wave — rowek promieniowy
  Pliki brylowe 3D — przyklad 2
  Cykl Zgrubne toczenie Wave — rowek czolowy
  Cwiczenia — toczenie z technologic Wave — pliki brylowe 3D
  Asocjatywnosc CAD/CAM, pliki brylowe 3D
  Pliki brylowe 3D — przyklad
  Zmiana modelu bryly — aktualizacja
  Aktualizacja sciezek obrobki
  Tablica pianowania
  Pliki brylowe 3D — obrobka automatyczna
  Pozycjonowanie cz^sci
  Dopasuj polfabrykat
  Przeksztalc — Przesun
  Nowa sekwencja toczenia
  Automatyczne wyszukiwanie cech technologicznych
  Opcje tablicy planowania — Opcje strategii
  Plan obrdbki
  Pod^wietlanie instrukcji dotycz^cej cechy technologicznej
  Opcje modyfikacji instrukcji
  Spis tresci 9
  Usuwanie instrukcji
  Zmiana kolejnosci instrukcji
  Zastosuj strategic
  Cechy obrobki
  Pliki bryiowe 3D — obrobka automatyczna
  Obrobka Zgrubna
  Obrbbka Wykanczaj^ca
  Obie
  — obrobka Zgrubna i Wykanczaj^ca
  Obrobka rowka
  Obrdbka przecinanie
  Optymalizacja obrobki
  Operacje
  Pliki bryiowe 3D — operacje obrobcze
  Operacja Planowanie
  Operacja Toczenie Zgrubne
  Operacja Toczenie wykariczaj^ce (Profilowanie)
  Operacja Wiercenie (Otwory)
  Operacja Przecinanie
  Edycja parametrOw operacji
  Wywdywanie operacji z przeg4darki Cechy
  Ustawienia operacji
  .434
  .434
  .435
  .436
  .437
  .438
  .439
  .440
  .441
  .442
  .443
  .445
  .446
  .447
  .448
  .450
  .453
  .459
  .462
  .463
  .463
  Rozdziaf 11.Obrobka — toczenie z osiami CY,pliki bryiowe 3D
  Pliki bryiowe 3D — przyklad 1
  Automatyczne wyszukiwanie cech frezarskich
  Tryby pracy narzfdzi napf dzanych w osiach CY
  Cykl Zgrubny
  Cykl Profilowanie
  Cykl Wiercenie
  Ruch Kcjtowy
  Asocjatywnoic CAD/CAM, pliki bryiowe 3D
  Pliki bryiowe 3D — przyklad 2 :.
  Zmiana modelu bryly — aktualizacja
  Aktualizacja sciezek obrobki
  Edycja Cechy — Bryly ,
  Cykl Zgrubny
  Cykl Profilowanie
  Pliki bryiowe 3D — przyklad 3
  Cykl Zgrubny
  Cykl Profilowanie
  465
  .465
  .467
  .470
  .472
  .476
  .481
  .496
  .497
  .498
  .498
  .500
  .501
  .501
  .503
  .504
  .506
  .50810 Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC
  Cykl Plaskie regiony
  Cykl Wiercenie
  Cykl Profilowanie
  Przeksztalcanie sciezek obrobki
  Asocjatywnosc CAD/CAM, pliki bryiowe 3D
  Pliki bryiowe 3D — przyklad 4
  Zmiana modelu bryiy — aktualizacja
  Aktualizacja Sciezek obrobki
  Cwiczenia — obrdbka toczenia z osiami CY — pliki bryiowe 3D
  .509
  .513
  .515
  .518
  .521
  .521
  .522
  .523
  .525
  Rczdzial 12. Obrdbka — toczenie z wykorzystaniem osi CYB,
  przeciwwrzeciona i przechwytu, pliki bryiowe 3D
  Menadzer obrabiarki
  — Postprocesor
  Pliki bryiowe 3D — przyklad
  Pdlfabrykat
  Tworzenie nowego ZERA — kieszen pochylona wzgl§dem osi Y
  Automatyczne wyszukiwanie cech frezarskich
  Nowa sekwencja toczenia
  Przegl^darka Obrobka
  Uklad wspdlrzfdnych
  Wybor wrzeciona
  Cechy obrobki — wrzeciono glowne
  Ruch maszyny
  Cechy obrobki — przeciwwrzeciono
  Frezowanie kieszeni w osi Y
  Frezowanie kieszeni z indeksowaniem w osi B
  Wiercenie proraieniowe otworow w osi C we wrzecionie
  Frezowanie osiowe w osi C we wrzecionie
  Przechwyt i praca po przechwycie
  Wiercenie osiowe otworow w osi C w przeciwwrzecionie
  Frezowanie osiowe w osi C w przeciwwrzecionie
  Linia czasu
  Cwiczenia — obrdbka toczenia z wykorzystaniem osi CYB,
  przeciwwrzeciona i przechwytu — pliki bryiowe 3D
  527
  .527
  .530
  .532
  .532
  .533
  .536
  .542
  .543
  .543
  .544
  .546
  .551
  .552
  .556
  .558
  .560
  .563
  .563
  .565
  .568
  .571
  Skorowidz. 573
  I1
  Skorowidz
  3D Stemple, 350 B
  Bezpieczny, 489
  dojazd, 232, 275, 298, 364
  ponowny dojazd, 276
  A
  Administrator
  Magazynu, 48, 68
  Magazynu Narz^dzi, 71, 202
  aktualizacja
  modelu brylowego, 418, 419, 522, 523
  iciezek obrdbki, 419, 500, 523
  Aktualizuj, 524
  Aktualizuj bryf$, 499, 522
  Aktywne ZERO, 533
  Alternatywne indeksowanie, 492
  Aplikacje, 87, 88
  aproksymacja, 314
  wewn^trzna, 314
  asocjatywnosd CAD/CAM, 416, 497, 521
  Asocjatywny, 487, 490
  Asystent
  technologii, 48, 75
  zestawow narz^dzi, 48, 75, 77
  automatyczna definicja obrdbki, 439
  wykanczaj^cej, 440
  zgrubnej, 441, 545
  automatyczne
  pozycjonowanie, 120
  wyszukiwanie cech frezarskich, 467, 533
  wyszukiwanie cech technologicznych, 340, 428
  Autoukrywanie kart, 128
  AVI, 41
  Brak
  Pdlfabrykatu, 306
  wyrdwnania, 245, 276
  c
  CAD, 31
  Caly profil, 346
  cecha typu Profil tokarski, 388
  Cechy, 470
  Cechy Obrobki, 436, 438, 544
  opcja Obie, 441
  opcja Wykanczaj^ca, 440
  Chlodziwo, 463
  Ci^gloSc, 106
  Cieniowanie obrotowe, 333
  cykl
  Gwintowanie, 295
  Planowanie, 230, 354
  Plaskie regiony, 509
  Profile zgrubnie, 394
  Profilowanie, 476, 503, 515
  Rowki profile, 278
  Rowki Rowki wgl wzdhiznie ^bnie, 367 , 360 , 375 , 374
  Rowki zgrubnie, 271, 280
  Toczenie Toczenie Zgrubne wykanczaj , 239 ^ce,,290 257,,356 293,,377 358, 378
  Wiercenie, 286, 376, 481, 513
  Zgrubne toczenie Wave, 406
  Zgrubny, 472, 501, 506, 554, 556574 Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC
  Cykle, 227
  Cykle tokarskie, 227
  czas
  dodawanie
  panelu Kalkulator, 88
  panelu Polecenia, 84
  pdlfabrykatu, 59
  dokowanie okien cykli, 235
  dokumentacja plaska 2D, 155
  Dol^cz
  postoju, 485
  trwania obrdbki, 270
  Cz^sciowy k^t otworu, 350
  pierwszy element, 268, 285
  D szablon cech do profili, 347
  definicja Dopasuj
  cyklu Pfaskie regiony, 512
  cyklu Profile zgrubnie, 402
  cyklu Profilowanie, 509, 517, 562, 567
  cyklu Rowki profile, 286
  cyklu Rowki wgf$bnie, 375
  cyklu Rowki wzdluznie, 367, 374
  cyklu Rowki zgrubnie, 277
  cyklu Toczenie wykariczaj^ce, 359
  cyklu Toczenie Zgrubne, 357
  cyklu Wiercenie, 514, 559, 564
  cyklu Zgrubne toczenie Wave, 411, 414
  cyklu Zgrubny, 555, 557
  kodow ISO, 209
  linii pionowej, 143
  linii poziomej, 145
  obrobki zgrubnej, 442, 545
  operacji Planowanie, 447
  operacji Przecinanie, 459
  operacji Toczenie Zgrubne, 449
  operacji Wiercenie, 454
  osi wrzeciona, 384, 422
  plaskiego lica, 384, 423
  pdlfabrykatu, 322, 390
  polfabrykatu typu walek, 334
  prostok Przecinanie ^ta,,164 303
  strategii obrdbczych, 226
  szablonu obrdbki, 325
  wyci^cia, 165
  wymiaru pionowego, 144
  wymiaru poziomego, 146
  Wytaczanie wykariczaj^ce, 294, 379
  Wytaczanie zgrubne, 378
  zakresu obrobki, 336
  ZERA, 182
  Degresja, 245, 490
  Dla kazdego ruchu, 266, 284
  karta Ogdlnie, 267
  Dobieg, 297
  Dodaj pdlfabrykat, 389
  dodatkowe
  narz^dzia, 68
  opcje ustawien, 123
  do szablon6w, 347, 351
  pdlfabrykat, 333, 423
  Dostosuj
  do pocz^tku, 247
  wst^zk^, 86
  E
  ECFreeware, 35
  Edgecam, 11
  Edgecam & Verashape, 15
  Edgecam & Vero Software Ltd., 15
  Edgecam CAD Link, 33
  Edgecam Launcher, 46
  Edgecam Workflow, 41, 81
  Edgecam Workflow Solids, 135
  Edgecamblog, 16
  edycja
  cechy, 353
  Cechy/Bryty, 501
  narz^dzia, 215, 218
  parametr6w operacji, 462
  pliku EWS, 155
  sekwencji obr6bki, 194
  Edytor
  Gwintu, 65
  NC, 49
  Edytuj
  elementy, 118, 177
  instrukcj?, 177
  Model, 140
  Szkic, 139
  ZERO, 113
  eksport Pdffabrykatu, 320
  Eksportuj Temat, 91
  element
  bryfowy 3D, 332, 505
  do zmiany, 177
  Elementy, 118
  EWS, 157Skorowidz 575
  Start z przodu, 342
  Start z tylu, 344
  Strategia, 245
  Strategic obrdbki, 232, 243
  Typ naroza, 275
  Uaktualnij Polfabrykat, 257
  Usuri, 142
  Usun chropowatoSd, 244
  Uwzgl$dnia rowki w profilu tokarskim, 347
  Wskaz pocz^tek, 364, 368
  Wstawszkic, 160
  Wyci^gni^cie, 165
  Wyci^gni^cie obrotowe, 154
  Wydluz pocz^tek do polfabrykatu, 409
  Wydluzenie profilu, 249
  Wygladzenie kodu NC, 264
  Wykrywanie Kolizji, 315
  Wymiary, 110
  Zakoricz na, 365, 369
  Zakoncz w osi X, 264
  Zakoriczenie Z w toczeniu, 346
  Znajd£ cechy tokarskie, 341, 467
  F
  Fazowanie, 122, 151
  filtr, 204
  Frez walcowy, 552
  Frezowanie, 348, 431
  ldeszeni, 552, 556
  osiowe, 560, 565
  funkcja
  Aktualizuj, 418, 419, 524
  Asocjatywny, 487, 490
  Bezpieczny dojazd, 275, 298, 364
  Cafy profil, 346
  Cechy Obrobki, 436, 544, 551
  Dla kazdego ruchu, 266, 284
  Dopasuj do szablondw, 347
  Edytuj instrukcj?, 177
  Generuj kod NC, 322
  Gl K ^bokosc skrawania, 363, 407
  Kierunek ^t wej^cia obrobki , 407 , 251
  Kolizje, 316
  Koniec czola, 343
  Koniec prof, tyln., 344
  Koniec z przodu, 343, 345
  Korekcja, 241, 279
  Linia konstrukcyjna, 153
  Material L^czenia,po 281 prawej, 407
  Max szerokoSc, 348
  Modyfikuj ZERO, 111
  Naddatek, 370
  Naddatek w osi Z, 363
  Naroza, 267
  Obrotowa, 109
  Obrobka w dol, 265
  Odwrdc kierunek, 265
  Opcje pdlfabrykatu, 246
  Opcje zaawansowane, 252
  Otwory, 169
  Pokrywanie profilu, 282
  Pomoc, 133
  Prostok Pozycjonowanie cz^ci, 383, 384, 422
  ^t, 162
  Prdbkowanie polfabrykatu, 315
  Przej&ia zgrubne, 366
  Przeksztalc, 518
  Przytnij obie, 176
  Punkt kontrolny narz^dzia, 401
  Rdwne wartosci, 282
  Ruch Konika, 393
  Ruch maszyny, 546
  Staly naddatek, 243, 408
  G
  generowanie kodu NC, 322
  Generuj cykl, 258
  geometria
  modelu 3D, 332
  STL, 320
  Gl Gl^bokie rowki, 366
  ^bokoSc
  calkowita, 299
  skrawania, 230, 241, 273, 363, 397
  grafika obrabiarki CNC, 191
  grupa ikon Widok, 130, 141
  Grupuj
  piaskie regiony na poziomach, 350
  podobne otwory, 351
  wedlug narzf dzi, 290
  Gwintowanie, 169, 295, 484
  karta karta Ogdlnie Gl^bokosc , 296 , 299
  karta Start, 300
  Gwinty, 342
  H
  Hexagon AB, 15
  Historia
  operacji, 141
  zmianwpliku, 197576 Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC
  Toczenie, 341, 429, 431
  Tolerancja, 314
  Ustawienia, 97
  WejScia, 261, 475, 479
  Widok WejScia , /464 L^czenia, 247, 280, 398, 408
  Wiercenie, 432
  Wykanczaj^co, 457
  Wymiana narz^dzia, 195
  Wytaczanie Wsteczne, 493
  Zaawansowane, 460
  Zgrubny, 457
  Zmienne, 214
  i
  Ignoruj podci^cia, 243, 258
  ikony, 124
  Widok, 130, 141
  Ilosc przejid, 363
  import DWG/DXF, 159
  Importuj Temat, 89
  Indeksowanie, 553
  Indeksowanie w osi B, 556
  Informacje z systemu CAD, 350
  instalacja Edgecam 2017 R1 PL, 23
  Instrukcja, 50
  interaktywne okno wyboru, 233
  interfejs uzytkownika, 81, 136
  K$t
  graniezny przyeif cia, 269, 285
  wejScia, 297
  wyjicia, 297
  kernele grafiezne, 31
  Kierunek obrdbki, 251
  Kieszen Przelotowa, 349
  kluez CLS, 37
  j
  Jedno przejscie, 398
  j?zyk, 64
  kod
  K ISO, 209
  NC, 322
  wzgl?dem do, 554
  Kolizje, 311
  komponenty do zainstalowania, 37
  Konfiguracja
  kolorbw, 94
  postprocesora do tokarki CNC, 529
  uchwytu, 55
  Koniec wygl z^przodu du ikony , 345 , 124
  Konik, 190
  Kontrola, 138
  kontrola limitow osi, 316
  kopiowanie
  dokumentow, 43
  narz?dzia, 216
  Korekcja, 279, 396
  korekta wielkosci pdifabrykatu, 257
  Kreator
  karta
  Filtr, 289, 492, 559
  Frezowanie, 348, 431, 467, 534
  Georaetria, 138, 207
  Grafika Gl^boko, ^222 c, 299, 474, 477
  Kod NC, 322
  Kontrola, 250, 264, 274, 283, 365, 370, 400, 461,
  475, 478, 491
  Narz t^czenia, 479
  Nawiercanie ^dzie, 448 , 455 , 450, 460, 464
  Notatki, 213
  Obr6bka, 315, 324, 372
  Ogolnie, 205, 230, 454, 482
  Opcje, 352, 468
  Opcje szybkosci, 314
  Opcje wskazywania, 389
  Oprawka, 209, 222
  Plan obrobki, 195
  Plik, 92, 196
  Pogl^bianie, 456
  Procesy w Tie, 195
  Przekr6j, 127
  Przydzial, 212
  Punktbazowy, 195
  Raport, 311
  Spirala, 494
  Start, 300, 479
  Technologia, 213
  instalacji programu, 44
  postprocesordw, 49
  Krok iciezki, 366
  L
  Licencjonowanie, 50
  Liczba sciezek, 273, 299
  Linia, 100
  czasu, 568, 570
  konstrukcyjna, 152, 161Skorowidz 577
  Narzfdzie, 38, 131
  nazwa warstwy, 385
  Nowa sekwencja toczenia, 185, 337, 391, 425, 536
  pionowa, 143
  pod kqtem, 149
  pozioma, 145
  lista
  plik6w, 47
  pdffabrykatow, 59
  Lokalizacja Plikdw, 63
  Lustro, 116
  o
  Obrabiarka, 131
  CNC, 191
  Obrotowa, 109
  Obroty, 242, 274
  Obrdbka, 218, 304, 324, 372, 437, 444, 542, 568
  automatyczna, 421, 437
  Linia czasu, 570
  pliku 2D, 194
  przecinanie, 442
  rowka, 363, 441
  toczenia, 171, 404
  toczenia z osiami CY, 525
  w d6t, 265
  karta Ogdlnie, 265
  Strategia, 266
  Wykanczaj^ca, 439
  Zgrubna, 438
  Obr6d, 115
  obrotowo, 518, 520
  Odjazd od pdlfabrykatu, 252
  OdlegloSc bezpieczna, 263, 399, 490
  Odsuni Odwrdc^cie kierunek , 105 , 265, 401
  okno
  t
  iamanie wi6ra, 232
  toczenia, 263, 281, 365
  M
  Magazyn, 48, 66
  Magazyn narzfdzi, 72, 199, 203
  filtry, 204
  praca, 214
  makro, 354, 373
  Max
  szeroko^c, 348
  srednica otworu, 351
  Menadzer, 48
  Licencji, 48
  obrabiarki, 48-53, 527
  Polfabrykatu, 48, 58
  raportdw, 48, 74
  Strategii, 49
  Tematdw i Ustawien wst^zki, 85, 89, 90
  uchwytow, 48, 54, 56
  Migracja Plikdw, 65, 67
  Min Gl^bokoSc, 245, 348
  Minimalna gl$boko£c skrawania, 245
  model 3D, 155
  Modelowanie, 138
  brylowe EWS, 135
  detalu tokarskiego, 142
  Modyfikacja wymiaru, 144, 146
  Modyfikuj ZERO, 111
  Motyw, 62
  Multiple OpenGL, 216
  Administrator Magazynu Narzfdzi, 70, 202
  Asystent zestawdw narz^dzi, 77
  bez maski, 234
  Ci Definiowanie ^gloSd, 106,linii 118, 101
  Definiowanie luku, 103
  Dopasowanie oprawki, 211
  Dopasuj pdlfabrykat, 424
  Edytuj ZERO, 113
  Faza, 123
  Historia operacji, 141, 160
  interfejsu, 82
  interfejsu EWS, 137
  Konfiguracja kolordw, 94
  Konfiguracja widoku, 126
  konfiguracji wyg4du ikony, 124
  Linia, 101
  Lustro, 116
  Luk, 102
  Menadzer Magazynuobrabiarki narz^dzi, 203 , 52
  Menadzer raportdw, 75
  Menadzer Tematow i Ustawien wst^zki, 85, 87, 90
  N
  Naddatek, 370
  pordwnania, 314
  pdlfabrykatu, 246
  wosi Z, 273, 363
  Naroza, 267
  karta Ogolnie, 267
  Typ narozy, 268578 Edgecam.Wieloosiowe toczenie CNC
  okno otwor6w, 344, 350, 468
  p6Ifabrykatu, 246
  rowkdw, 347
  rysowania, 98
  strategii, 430
  szybkosci, 314
  tablicy planowania, 430
  karta Frezowanie, 431
  karta Ogdlnie, 430
  karta Toczenie, 431
  karta Wiercenie, 432
  toczenia, 345
  toczenia i profili, 341
  ustawieri, 123
  wySwietlania, 131
  wyswietlania narz^dzia, 131
  wySwietlania Obrabiarki, 131
  wyswietlania powierzchni, 130
  wySwietlania widoku modelu, 131
  Operacja
  Planowanie, 447
  Przecinanie, 459
  karta Kontrola, 461
  karta Narz^dzie, 460, 464
  karta Ogdlnie, 460
  karta Widok, 464
  karta Zaawansowane, 460
  Toczenie Toczenie Zgrubne wykariczaj , 445 ^ce,,448 450, 450
  Wiercenie, 453, 458
  karta Nawiercanie, 455
  karta Ogdlnie, 454
  karta karta Wykariczaj Pogl^bianie^,co 456 , 457
  karta Zgmbny, 457
  operacje obrdbcze, 446
  oprawka, 211
  glowicy rewolwerowej, 223
  narz^dziowa, 220
  Optymalizacja
  obrdbki, 443
  obrdbki otwordw, 491
  Optymalny poziom, 273
  orientacja widoku, 131
  osie
  noza zwyklego, 79
  Obr6d, 115
  Obr6c obrdbk? obrotowo, 519
  Odsuni^cie, 105
  Opcje cech, 340
  Opcje toczenia, 346
  Operacja Planowanie, 447
  Operacja Toczenia zgrubnego, 450
  Optymalizacja, 443
  Pdlfabrykat/Uchwyt, 107, 108
  Prostok^t, 103
  Przechwyt nowy, 548
  Przesuri, 115
  Przytnij, 119
  Punkt, 101
  Rejestracja programu, 46
  Rowek, 106
  Rozbij, 120
  Siatka Ruch k, 126 ^towy, 497
  Skaluj, 116
  Skaluj 3D, 117
  symulatora obrdbki, 307
  Szablon obrdbki, 325-328, 372
  Technologia, 200
  Toczenie, 204
  Transponuj, 117
  Tworztekst, 105
  Uchwyty, 194
  uproszczone narz^dzia, 216
  Ustawienia operacji, 227
  Ustawienia systemu, 95
  Usuri, 123
  Usuri ZERO, 114
  UtworzZERO, 112
  Warstwy, 159
  WartoSci domySlne, 96
  Widoki, 126
  Wielok^t, 104
  Wyci^gnij, 117
  Wymiary, 159
  Wysi?g, 211
  Zaokr^glenie, 122
  Zdefiniowane instrukcje, 519
  Znajdz cechy, 341, 428
  Okr$g, 102
  Opcje
  CY, 470
  CYB, 527, 571
  Ostatnie przejScie, 299, 363
  os wrzeciona, 384
  Otwory
  cech, 340
  Frezowania, 348, 468, 535
  jakoSci, 313
  modyfikacji instrukcji, 433
  optymalizacji, 443
  pionowo, 349
  promieniowo, 351
  wewn^trzne, 350
  11
  Skorowidz 579
  Pokaz wszystkie maszyny, 337
  Pokrywanie profilu, 282
  Pol^cz Cechy rowki, 348
  Pomiri pochyle dno otworu, 347
  Pomoc, 133
  Sesja, 50
  www, 50
  Postprocesor, 50, 185, 527
  Posuw, 242, 274
  %, 399
  sekwencyjny, 274
  Poziom najwyzszej 3cianki, 349
  Pozostale cykle obrobkowe, 552
  Pozycjonowanie, 120, 394
  czfSci, 121, 383, 422
  P61fabrykat, 183, 320, 532
  typu walek, 184, 334
  Polfabrykaty i Uchwyty, 106
  Profil
  p
  panel
  Edytuj – Model, 140
  Edytuj – Szkic, 139
  Kalkulator, 88
  Kontrola, 138
  Modelowanie, 138
  Operacje tokarskie, 445
  Polecenia, 84, 98
  startowy, 42, 43, 46
  Szkic, 138
  Wi^zania, 140
  Wyszukiwanie cech, 341
  Parametr P, 297
  Parametry
  obrdbki, 243
  polfabrykatu, 60
  szcz?k, 56
  Part Modeler, 49
  pasek
  czolowy, 342
  tokarski, 386
  Standard, 308 tokarski 2D, 319
  szybkiego dostfpu, 83
  Widok, 317
  wst^gowy, 234
  pierwsze uruchomienie, 41, 43
  Plan obrdbki, 431
  Planowanie
  karta Ogolnie, 230
  pasek wst^gowy cyklu, 234
  tokarski 3/4, 319
  tylny, 342
  Profile
  otwordw, 344
  zgrubnie
  karta Kontrola, 400
  karta Ogolnie, 395
  karta WejScia/L^czenia, 398
  Profilowanie, 476, 503, 515
  karta Gl^bokosc, 477, 515
  karta Kontrola, 478, 516
  karta L^czenia, 479, 516
  karta Ogdlnie, 477, 515
  karta Start, 479, 516
  karta WejScia, 479, 516
  program Migration Wizard, 44
  programy
  CAD, 31
  Edgecam, 39
  Prostok^t, 103, 162
  Probkowanie pdlfabrykatu, 315
  Przechwyt, 563
  nowv, 547, 548, 563
  Pobieiz i powrdd, 550
  Wrzeciono dziala, 548
  Wizeciono Wrzeciono zatrzymane dziala z podci , 550 ^gnifciem walka, 549
  Przecinanie, 301; 380, 459
  przeciwwrzeciono, 551, 563
  Przeg4darka, 128
  Ustawienia, 335
  pliki
  brytowe 3D, 331, 382, 404, 412, 415, 421, 465, 498,
  504
  plaskie 2D, 156, 171, 225, 305
  STL, 320
  szablonu frezowania, 62
  szablonu toczenia, 62
  szablonu Wycinania, 62
  plaskie lico, 384, 423
  Plaskie regiony, 349, 509
  karta Gl?boko$c, 510
  karta Kontrola, 510
  karta L^czenia, 512
  karta Ogdlnie, 510
  karta WejScia, 511
  Plaszczyzna odniesienia, 163
  Pobierz i powrod, 550
  pocz^tek ukladu wspdlrz^dnych, 125
  Pod k^tem, 245
  Podtrzymka, 189
  Podzial na srodku, 283
  Pokazanie Pogl^bianiewarstw , 483 , 174580 Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC
  PrzejScia zgrubne, 232, 366
  Przekroczenie Przekrocz szerokosc Bezpieczny narz^,dzia 351, 250, 283, 401
  Przekroj, 127
  przeksztalcanie Sciezek obrobki, 518
  Przeksztate, 115, 518
  przeniesienie
  geometrii elementu, 179
  modelu, 385
  Przerwa dla kazdego ruchu, 252, 401
  przewijanie aplikacji, 48
  przewymiarowanie szkicu, 148
  przyciski myszy, 132
  Przytnij, 119, 175
  promieniem, 268
  Przytnij/Usuri, 149
  Punkt, 99
  kontrolny narz^dzia, 253, 401
  pfytki, 210
  startu, 492
  R6wne warto^ci, 262, 282, 399
  Ruch
  K^towy, 496
  Konika, 393
  Kod sily docisku, 394
  Pozycjonowanie, 394
  Z Wysuni^cie Tulei, 394
  maszyny, 546
  narz^dzia, 311
  Do wymiany, 235
  ruch Szybki, 229
  roboczy, 380
  szybki, 380
  Ruchy
  wejScia, 249
  wyjSc, 249
  s
  Samouczek, 49
  Sekcja, 245
  sekwencja obrobki, 218
  Siatka, 126
  Skaluj, 116
  Skaluj 3D, 117
  skrawanie, 228
  skrdty klawiszowe, 132
  Stala
  R
  Raport, 311
  obrobki, 48, 60
  Rejestr, 242
  naddatku, 259
  Rejestracja programu, 46
  renderowanie modelu, 312
  rodzaje
  degresji, 299
  szybkosc skrawania, 228
  Staly Naddatek, 241, 242, 408
  Start
  posuwdw, 248
  typow wejsc, 248
  Rowek, 106 naddatku, 397
  z przodu, 344
  Stop programu, 254
  Stopniowanie, 275
  Stosuj szybki roboczy, 252
  Strategia, 245
  Spirala, 485
  usuwania odpaddw, 316
  Strategic
  obrdbki, 231, 243, 244, 266
  toczenia
  Cykle, 227
  Operacje, 226
  promieniowy, 406
  Rowki, 342
  profile, 278
  karta Kontrola, 283
  karta Ogolnie, 278
  karta WejScia/t^czenia, 280
  Korekcja, 279
  wgt^bnie, 367, 375
  karta Kontrola, 370
  karta Ogdlnie, 368
  wzdluznie, 360, 374
  karta Ogdlnie, 362
  zgrubnie, 271, 280
  karta Kontrola, 274, 365
  Strefa
  bezpieczeristwa, 554
  struktura bezpieczna programu narz,^20 dzia, 216
  Symetrycznie, 154
  Symulacja, 219, 306
  obr ci^gla 6bki , 306 , 237, 305
  karta Ogdlnie, 272
  Rozbij, 119
  ! rozszerzenia CAD
  2D, 135
  3D, 135
  : Rozwiercanie, 484Skorowidz 581
  symulator obrobki
  karta Obrobka, 315
  karta Ogdlnie, 310
  karta Opcje szybkosci, 314
  karta WySwietlanie, 312
  od dowolnego miejsca, 318
  okno Raportu, 312
  Opcje, 311, 313
  pasek Standard, 308, 309
  pasek Widok, 317
  Tolerancja, 314
  szablon, 95
  Szablon obrobki, 324, 354, 372
  SzerokoSc Szcz^ki, 188 %,,540 407
  Szkic, 138
  z technologic Wave, 405, 415
  z wykorzystaniem osi CYB, 527
  Zgrubne, 234, 239, 290, 325, 356, 377, 448
  karta Wejicia/Lcczenia, 247
  karta Ogolnie, 240, 243
  Tolerancja, 252, 314
  liniowoici, 492
  wy^wietlania, 94
  Transfer cz$£ci, 539
  Transponuj, 117, 181
  Tryb
  obrotowy, 471
  plaski, 472
  tryby pracy narz^dzi, 470
  tworzenie
  cechy, 386
  modelu 3D, 155
  nowego narz^dzia, 205
  nowego ZERA, 532
  nowej warstwy, 386
  sekwencji toczenia, 185-191, 337-339, 391, 425,
  428, 538-541
  Uchwytdw, 193
  warstw, 182
  Tylko pierwsze wejscie, 276
  Typ
  Szkic tokarski, 147
  Szybki
  bezpieczny, 262
  kierunek, 262
  przy zblizaniu, 276
  roboczy kierunek, 262
  Szyk kolowy, 167
  s
  geometrii, 333
  gl^boko^ci, 488
  naroza, 253, 268
  pochyleri, 332
  typy wejsc, 399
  Scianki
  kieszeni, 349
  stempli, 349
  Sciezki obrdbcze, 356, 500
  Srednica Srodowisko wejScia model narz owania ^dziaEWS , 489, 157
  u
  Uaktualnij Pdlfabrykat, 257
  Uaktywnienie warstwy, 388
  Uchwyt
  T
  Tablica Planowania, 420, 432
  Opcje modyfikacji instrukcji, 433
  podSwietlenia instrukcji, 433
  uklad instrukcji, 436
  usuwanie instrukcji, 434
  zmiana kolejnoici instrukcji, 434
  Technologia, 231
  technologia Wave, 405
  Tekst, 104
  teksturowanie, 312
  Toczenie, 225, 331, 431
  gwintu, 313
  wykaikzajcce, 257, 269, 293, 301, 326, 358, 378, 450
  karta Kontrola, 264
  karta Narz^dzie, 453
  karta Ogdlnie, 259, 453
  karta WejScia, 261
  z osiami CY, 465
  Narzfdziowy, 221
  trdjszcz^kowy, 55
  Uchwyty, 99, 193
  uklad wsp61rz?dnych, 125, 543
  ukrywanie
  $ciezki narz^dzia, 237
  warstw, 172
  Unikanie naci$c, 245
  uproszczone okno narzfdzia, 216
  uruchomienie
  Magazynu narzfdzi, 199
  programu, 41, 43
  Ustaw szablon, 95
  Ustavnenia, 48, 61
  operacji, 463, 464
  Producenta, 65
  systemu, 94582 Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC
  ustawienie Magazynu narz$dzi, 68, 201
  usuni^cie warstwy, 386
  Usuri, 123, 142
  chropowato&, 244
  otwor na irodku, 347
  ZERO, 113
  Usuwanie
  cechy, 353
  elementow, 173
  instrukcji, 434
  narz^dzia, 215
  panelu Polecenia, 84
  warstw, 174, 178
  Wskaz, 311
  pocz^tek, 364
  powierzchni?, 349
  sciezk? zgrubn§, 370
  Wstawszkic wspofrz^dne,,160 100
  wstawianie pdlfabrykatu, 320
  wst^zka, 86
  Wszystkie
  otwory, 350
  przejScia, 244
  Wybieg, 297
  Wybdr
  Utwdrz j^zyka programu, 64
  pliku do podmiany, 522
  plaszczyzny, 351, 468, 469, 536
  technologii, 200
  wrzeciona, 543
  szablon, 95
  ZERO, 111
  Uwzgl^dnia rowki w profilu tokarskim, 347
  Uzyj
  biez biez^ce zero indeksowania, 492
  konturu ^cegozgrubnego pdlfabrykatu , 258, 259, 408
  Wyci^gnifde, 164
  Wyc4gni?cie obrotowe, 153, 161
  Wyci^gnij, 117
  Wycofaj wedlug ruchdw wejScia, 254
  Wycofania, 489
  Wycofania w osi X, 254
  Wycofanie, 276
  Wydhiz
  w
  Warstwy, 159, 182, 304
  wersja Student Edition/Tryb Domowy, 41
  wersje programu, 21
  Wgt^bny, 364
  Wigzania, 140
  Widok, 130, 140
  narz^dzi do obrdbki otwordw, 74
  narz^dzi do toczenia, 74
  raportow obrobki, 62
  sond pomiarowych, 74
  Wielok widoki prostok^tne, 125
  Wiercenie ^t, 104 , 286, 327, 376, 432, 453, 481, 513
  karta Filtr, 289, 493, 514
  karta karta Kontrola Gl^boko&, f288 , 288 , 491 , 487, 513
  karta Ogolnie, 288, 482, 485
  karta Spirala, 485, 494
  karta Wytaczanie Wsteczne, 493
  osiowe otwordw, 563
  parametry strategii, 486
  promieniowe otworow, 558
  Workflow, 11
  Wrzeciono wprowadzanie wspolrz^dnych, 100
  dziata, 543, 548
  dziala z podci^gni^ciem walka, 549
  gfdwne, 544
  zatrzymane, 550
  koniec do pdlfabrykatu, 263, 409
  pocz^tek do pdlfabrykatu, 263
  Wydluzenie, 400
  korica, 273, 364
  profilu, 249
  startu, 364
  wygl^d interfejsu uzytkownika, 82, 136
  Wygladzenie
  kodu NC, 264, 284
  iciezki, 259
  Wygladz ci^gloSc, 118
  Wykrywanie kolizji, 315
  Wyf^cz M-Funkcje, 463
  Wymiar
  pionowy, 144
  poziomy, 145
  wymiarowanie
  pionowe, 147
  pod k^tem, 149
  poziome, 147
  Wymiary, 110
  Wyrdwnanie
  do do obrdbki kierunku , 120 narz^dzia, 250
  Wyszukiwanie Cech, 341, 428, 467, 533
  karta Frezowanie, 467, 534
  karta Opcje, 468, 470, 537Skorowidz 583
  karta Frezowanie, 348
  karta Opcje, 352
  karta Toczenie, 429
  wyszukiwanie cech technologicznych, 340
  wyswietlanie
  kolizji, 316
  komunikat6w, 234
  Wytaczanie, 327, 484
  wykariczaj^ce, 378
  cykl Toczenie wykariczaj^ce, 293
  zgrubne, 290, 377
  cykl Toczenie Zgrubne, 292
  wywofywanie operacji, 463
  Zaokr^gleme, 122.150, 166
  Zaparkuj glowice, 547
  zapisywanie
  pbku, 196
  polfabrykatu, 320
  uchwytu, 57
  zaznaczenie rzutu, 175
  ZERO, 179, 180, 533
  Zgrubne toczenie Wave, 406, 407
  karta Kontrola, 410
  karta Wejscia/L^czenia, 408
  rowek czolovvy, 413
  Zgrubny
  karta Glfbokosc, 474
  karta Kontrola, 475
  karta Ogdlnie, 473
  karta WejScia, 475
  z
  Zaawansowana symulacja, 306
  Zagl^bianie, 276
  Zagi^bianie poprzeczne, 276
  Zakoiicz Zagt^bienie na,, 273 366, 365
  Zakonczenie
  otworu Z, 346
  X, 253
  Z, 253
  Z w toczeniu, 346
  Zakres obrobki, 238, 336
  zamiana aktywnej bazy, 201
  Zamkni^cie
  Kieszeni, 349
  Otwordw, 350
  zmiana
  aktywnego ZERA, 182
  kolejnosci instrukcji, 434
  modelu bryfy, 417, 498, 522
  nazwy warstwy, 178, 385
  orientacji widoku, 131
  Srodowiska pracy, 181
  Zmienna gl^bokosc, 245, 489
  Zmienny poziom, 488
  Zmieri punkt pfytki, 283
  Znajdz
  cechy, 341
  cechy tokarskie, 341, 467
  BIBLIOTEKA

كلمة سر فك الضغط : books-world.net
The Unzip Password : books-world.net

تحميل

يجب عليك التسجيل في الموقع لكي تتمكن من التحميل
تسجيل | تسجيل الدخول

التعليقات

اترك تعليقاً